Skip to main content

Satsning på äldre, barn och sänkt skatt

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 18:17 CEST

- Vi vill göra en kraftig satsning på de äldre. De utsätts för närvarande för besparingar som oroar och drabbar dem som behöver vård och omsorg. Därtill ökar vi förskolans resurser så att minskade barngrupper kan bli verklighet.

Det sade Ewa Samuelsson, gruppledare i Stadshuset (kd) då hon redogjorde för kristdemokraternas budgetalternativ i Stockholm.

- Majoritetens äldreomsorgspolitik är inte värd namnet. Ökningen i budgetförslaget för nästa år är mindre än 1 %. Det innebär kraftiga nedskärningar för de äldre. Vi förväntar att pris- och kostnadsökningen blir ca 3 - 4 %. Det vi satsar, 120 miljoner kr, är ett minimum av tillskott för en värdig vård och omsorg, där näringsrik kost och utevistelser ska kunna tillförsäkras våra äldre.

- Anhörigvårdarna behöver utökat stöd och geriatriker borde anställas i staden. Biståndsbedömningen får inte fortsätta att stramas åt i smyg. Många äldre är dementa och därför behöver undersköterskor demensutbildning. De kan då fungera som handledare åt annan vårdpersonal.

- Den personal som arbetar i vården behöver inte arbetstidsförkortning i första hand. Det är inte mindre tid på jobbet vi behöver. Vår uthålliga äldre- och funktionshinder personal behöver inflytande över sin arbetssituation och möjlighet till karriärstege.

- Att åstadkomma en minskning av barngrupperna är prioriterat. Detta bedömer jag som den viktigaste åtgärden inom detta område under den innevarande mandatperioden. Kristdemokraterna föreslår att ytterligare 150 miljoner kr anslås till detta. Majoritetens resultat hittills är magert.

- Barns och familjers situation bör vara prioriterat för staden. Det brottsförebyggande arbetet borde förstärkas med 8 miljoner kr. Den brottsförebyggande strategi som ska utarbetas måste åtföljas av resurser.
- Samarbetet med frivilligorganisationer som Farsor o Morsor på stan, Lugna Gatan, m fl bör förstärkas. Kristdemokraterna anslår 8 miljoner kr extra.
- Barnperspektivet innebär också att familjerådgivningen bör få mer resurser. En familjerådgivningspeng bör införas så att större mångfald kan erhållas. Familjerådgivningen förstärks med 5 miljoner kr.

- Kristdemokraterna föreslår sänkt skatt med 10 öre. Det är viktigt att sträva efter att skapa utrymme för sänkt skatt. 2005 blir emellertid ett besvärligt år för staden. Trots den begynnande högkonjunkturen sjunker skatteintäkterna och arbetslösheten förblir hög. Tillväxtpolitiken borde därför fokuseras än mer.

Andra konkreta förslag:
- resurser till skolan, 27 mnkr (SDN, UtbN)
- familjedaghemmen, 12, 7 mnkr (SDN),
- satsning på den Öppna förskolan, 10 mnkr (SDN),
- satsning på parklekar, 7 mnkr (SDN),
- stadsdelsnämndernas missbruksarbete och bättre socialpsykiatri, 30 mnkr (SDN),
- bidrag till S:t Lukasstiftelsen för deras verksamhet, 1 mnkr (KF mm),
- ökade bidrag till frivilligorganisationer, 8 mnkr (SotN),
- utbyggnad av boenden för hemlösa, 6 mnkr (CM)
- resurser till städning och klotter i stadsdelsnämnderna, 5 mnkr (SDN),

Kristdemokraterns finansiering
- sammanslagning av nämnder: fyra SDN blir två, (Rinkeby, Kista Maria-G:a Stan, Katarina-Sofia), Stadsmuseinämnden och Kulturnämnden går samman, Konsumentnämnden, läggs ner. (34 mnkr)
- jobbgaranti införs i hela staden, minskar socialbidragskostnader med netto 85 mnkr,
- ökat räntenetto genom försäljningar i gatu- och fastighetsnämnden, bostadsrättsomvandling i ytterstaden, nedläggning av kompetensfonden, halvering av Miljömiljarden, 119 mnkr
- besparingar och upphandlingar inom tekniska nämnder, 43 mnkr (RhN, IdN, GfN),
- ökad utdelning från Stadshus AB + 150 mnkr,
- minskade kostnader för konsumentverksamhet och Agenda 21, 18 mnkr (SDN),
- ingen gruppverksamhet för treåringar startas, 10 mnkr (SDN),
- ökade intäkter genom avgift 12 månader i förskolan, 22,6 mnkr (SDN och UtbN), (gäller redan inom skolbarnsomsorgen),
- begränsad ökning av livsmedelstillsyn, 2 mnkr (MHN),
- inga SL-kort till gymnasieelever 13,9 mnkr (UtbN),
- minskade kostnader på feriearbete, 10 mnkr (staden fördelar endast de statliga anslagen),
- minskade kostnader för LAVA mm, 8 mnkr (KuN),
- SL-kort ges endast efter prövning i socialbidrag, 20 mnkr (SDN).

Kristdemokraterna, Ewa Samuelsson, Telefon: 070 - 472 99 07