Skip to main content

Unik satsning på matematik i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 14:15 CET

Emilia Winberg, Telefon: 08-508 29 826

UNIK SATSNING PÅ MATEMATIK I STOCKHOLM

Det har under de senaste åren kommit larmrapporter och utredningar som visar att barns och ungdomars kunskaper i matematik har försämrats både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Socialdemokraterna i Stockholm har tagit larmrapporterna och utredningarnas förslag till åtgärder på största allvar och genomför nu en stor satsning på kompetensutveckling och skolutveckling med fokus på matematikämnet.

- Det är glädjande att vi nu kan presentera 10-punktsprogrammet ”Matematik för livet” som innebär massiva kompetensutvecklingsinsatser för personalen inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, säger skolborgarrådet Erik Nilsson (s).

- Vi genomför satsningar för 40 miljoner kronor där vi investerar i att höja lärarnas kompetens och utveckla matematikundervisningen så att fler elever når skolans mål. Matematik är inte bara ett ämne utan också ett slags språk och instrument för att skapa förståelse för vår omvärld, säger Erik Nilsson (s).

- Stockholms satsning på matematik är unik för Sverige. Lärarna erbjuds möjligheter till kompetensutveckling med en variation som är baserad på kända och upplevda behov och kunskaper om framgångsrika utvecklingsinsatser, säger Bengt Johansson, chef för Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs universitet.

BILAGA: 10-punktsprogrammet Matematik för livet

Satsningar för 40 miljoner kronor inom stadens kompetensfond för att utveckla matematikundervisningen.
Insatser som ska leda till att barns och ungdomars lärande ska underlättas genom bland annat bättre individuell anpassning. Kunskapen om hur barn och ungdomar lär sig matematik ska öka. Insatserna syftar till att förbättra elevernas kunskaper i och stärka deras intresse för matematik, och sker från förskola via förskoleklass, grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning.

Genomför kompetensutveckling
Olika fortbildningsinsatser för lärare på olika nivåer från förskola till vuxenutbildning genomförs. 5-poängsutbildningar för lärare med mindre än 20 högskolepoäng i matematik, fördjupningsutbildningar för lärare med mer än 20 högskolepoäng i matematik, kurser för förskollärare i ”Matematik från början” etc.

Inrättar 15 inspirationsplatser
Syftet med inspirationsplatserna är att höja lärarnas kompetens, utveckla nya pedagogiska metoder och skapa stödsystem för såväl de elever som har problem som de som är särskilt intresserade av matematik.

Samarbete med högskolor och Nationellt centrum för matematikutbildning. För att utveckla stadens pedagogiska arbete inom matematikområdet samarbetar vi med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) i Göteborg, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS) och matematiska institutionen vid Stockholms universitet (SU).

Bygger upp matematikverkstäder.
Alla grundskolor får möjlighet att bygga upp en matematikverkstad. Matematikverkstaden är en inspirationsplats på skolan för elever och lärare i hur man kan utveckla matematikkunskaperna med hjälp av laborativ undervisning. 75 grundskolor deltar i arbetet hittills.

Genomför familjematematik.
Alla grundskolor har möjlighet att delta i utbildning för att i sin tur stärka föräldrarnas möjlighet till att stimulera sina barns intresse för matematik.

Matematikundervisning med stöd på modersmål
Elever med t ex arabiska och somaliska som modersmål får möjlighet till att få en del av matematikundervisningen på modersmål i grupp på skolan. Alla skolor som är intresserade kan delta i detta. Elever med arabiska eller spanska som modersmål kan från och med januari 2006 få distansundervisning i matematik på dessa språk. Svenskspråkiga lärare får kompetensutveckling om matematikundervisning för flerspråkiga elever.

Genomför pi-dagen
Den 14 mars genomförs pi-dagen i Stockholm då matematiken sätts i fokus under hela skoldagen.

Särskilda insatser för de med särskilt intresse för matematik
Erbjuder elever med särskilt intresse för matematik att delta i särskilda insatser vid sidan av den ordinarie undervisningen.

Anordnar Mötesplats Matematik - 500 lärare samlas idag
500 lärare i matematik samlas i dag på Fridhemsskolan för att utbyta erfarenheter, träffa experter och ta del av de utvecklingsprojekt som pågår i staden. Dagen är en del i den storsatsning som görs för att Stockholms elever ska bli bäst i landet i matematik.