Skip to main content

Fler utbildningsplatser i Blekinge kan ge fler bostäder i Stockholm

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2015 07:13 CEST

Brist på kommunala plan- och bygglovshandläggare är en begränsande faktor för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen och många kommuner har ett stort rekryteringsbehov. I juli lämnades första antagningsbeskedet inför höstens utbildningsstarter på landet universitet och högskolor. Blekinge tekniska högskola (BTH) har till sitt treåriga program Fysisk planering som utbildar planeringsarkitekter fått ökat anslag och därmed kunnat utöka sina utbildningsplatser från fjolårets 75 till höstens 105 platser.

– Våra medlemsföretag vittnar om att bristen på planhandläggare hos kommunerna är en av flaskhalsarna för att snabbare komma till byggstart och bygga mer. Fler utbildningsplatser löser så klart inte behovet på kort sikt, men det kommer att finnas en stor efterfrågan på studenterna som läst till planeringsarkitekt när de väl tagit sin examen, inte minst hos kommunerna i Stockholms län, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening.

Kommunerna är en viktig arbetsgivare för planeringsarkitekter. År 2009 fanns det ca 2 300 förvärvsarbetande med arkitektutbildning i Stockholmsregionen. Medelåldern är relativt hög, nästan en av tre är över 55 år, så stora pensionsavgångar är att vänta. Tillsammans med den nuvarande bristen på arkitekter så ger det en påtaglig risk för att kommunerna inte står rustade för att kunna planera och bygga trots höga målsättningar och politisk vilja.

Om utbyggnaden av bostäder och infrastruktur ska hålla jämna steg med den snabba befolkningsökningen så behövs ett tillskott på minst 500 arkitekter som arbetar med planer och bygglov fram till 2020, vilket konstateras i Länsstyrelsens prognos för Stockholm.

– En utökning av utbildningsplatserna på BTH är mycket välkommet för att vi ska kunna möta framtida pensionsavgångar och målsättningar att få än mer fart på bostadsbyggandet. Men en ökning med 30 platser kommer inte täcka behovet, utan det är viktigt med ännu fler platser och att studerande från andra utbildningar med teknisk eller samhällsvetenskaplig inriktning kan erbjudas påbyggnadsutbildning som ger en fördjupning i fysisk planering, säger Nina Lundström, vald av KSL till ordförande för Bostadsforum.

Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunerna i Stockholms län) skickade november 2014 en gemensam skrivelse till regeringen och påtalade behovet av fler utbildningsplatser för planeringsarkitekter. I regeringens vårändringsbudget för 2015 fanns en satsning på utbildningsplatser där universitet och högskolor fick medel för att själva dimensionera efter studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Blekinge tekniska högskola fick en ökning av anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå om 8 955 000 kronor för 2015 och har prioriterat utbildning Fysisk planering.

Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunerna i Stockholms län) inrättade i slutet av 90-talet det gemensamma Bostadsforum. Bostadsforum är en arena där Byggmästareföreningens medlemsföretag och kommunerna i Stockholms län kan samlas kring dagsaktuella frågor. Genom Bostadsforum kan det privata näringslivet och de kommunala politikerna och tjänstemännen träffas för att diskutera gemensamma frågor och framtida samverkansformer.

Mer information:

Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening, 070-561 32 00, elisabeth.martin@stockholmsbf.se.

Nina Lundström, ordförande Bostadsforum, nina.lundstrom@folkpartiet.se.

För mer information om Stockholms Byggmästareförening, följ oss på:

Newsroom
Twitter
Facebook
Linkedin
Youtube

Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholms län. Antalet medlemmar är cirka 800, varav de flesta är små och medelstora företag. Föreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera