Skip to main content

Psykiatristöd.se erbjuder nytt vårdprogram för EIPS

Nyhet   •   Jan 26, 2017 06:50 CET

Psykiatristöd.se har breddat sitt utbud med ett nytt regionalt vårdprogram för diagnosen Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS). Personlighetssyndrom EIPS är en psykiatrisk sjukdom som innebär omfattande ohälsa med självskadebeteende, ångest, hög självmordsfrekvens samt sänkt social och arbetsrelaterad funktionsnivå.

EIPS förekommer bland 1-2 procent i befolkningen, men inom psykiatrisk vård ligger siffrorna med upp mot 50 procent högre. ICD-diagnosen EIPS motsvarar Borderline personlighetssyndrom i diagnossystemet DSM-5.

Det nya programmet ger rekommendationer för utredning och behandling av patienter som lider av EIPS och omfattar även stöd för omvårdnadsarbetet. I EIPS-programmet läggs stor vikt på bemötande och psykologisk behandling. EIPS-vårdprogrammet har skrivits av ett multidisciplinärt team och kan användas inom psykiatri, primärvård, somatisk vård och akutsjukvård.

– Vår ambition med det nya programmet var att skapa en central värdegrund och peka ut en riktning på vilken all behandling av EIPS-patienterna ska vila, oavsett vårdform och vårdnivå. EIPS är en komplex problematik och än så länge är evidensläget avseende behandling och prognos begränsat. Men det vetenskapliga material som finns, visar tydligt att ett bra bemötande är väldigt viktigt för att EIPS-patienter ska få en god och jämlik vård, säger Hanna Sahlin, legitimerad psykolog och huvudförfattare av vårdprogrammet.

Bemötande är viktigt

EIPS-programmet lägger stor vikt på bemötande, psykopedagogiska insatser och problemlösning. Utöver behandling med Dialektisk beteendeterapi (DBT) och Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) erbjuder programmet även en annan, så kallad generalistisk behandlingsmodell som kan ges av ett större antal vårdgivare inom Stockholms läns landsting och därmed korta ner väntetiden för behandling. Programmet rekommenderar behandling inom öppenvården i den mån det är möjligt och erbjuder separat behandlingsstöd för barn och ungdomar med EIPS. Läkemedelsbehandling av EIPS-kärnsymtom rekommenderas inte i vårdprogrammet.

EIPS sammanfaller ofta med andra tillstånd

Patienterna har i många fall utöver EIPS ytterligare psykiatriska tillstånd så som depression, ångest eller ADHD. Obehandlad EIPS kan orsaka betydande lidande för den enskilda patienten med till exempel ökande självskadebeteende och självmordsbenägenhet. Att inte behandla EIPS kan även leda till samhällsekonomiska konsekvenser, därför att patientgruppen ofta söker psykiatrisk vård och akutsjukvård. EIPS-patienterna har i många fall även problem att försörja sig på grund av en nedsatt arbetsförmåga. Utan utrednings- och behandlingsstöd för EIPS riskerar patienter som drabbats av sjukdomen att få en sämre och ojämn vård, vilket kan leda till fortsatt lidande samt social och ekonomisk utsatthet.

EIPS-vårdprogrammet har granskats av kliniska och akademiska experter samt av intresseorganisationen SHEDO.

– Det finns idag en del brister i hur vården bemöter EIPS-patienterna, men ett gott bemötande har stor betydelse för att en EIPS-patient ska bli frisk igen. Utifrån ett patientperspektiv är det väldigt bra att det nya vårdprogrammet förbättrar kunskapsläget kring EIPS så att vården kan hjälpa fler att tillfriskna, säger Jessica Andersson, vice ordförande på intresseorganisationen SHEDO.

EIPS-vårdprogrammet godkändes av Stockholms Medicinska Råd (SMR) i oktober 2016. SMR är ett rådgivande nätverk inom Stockholms läns landsting bestående av 28 specialitetsråd.

Här finns vårdprogrammet på Psykiatristöd.se

Astrid Källström, webbredaktör/processledare Psykiatristöd.se

Kommentarer (2)

    Jättebra att ni tar fram ett stöd för behandling av EIPS! Får jag bara påpeka att ni genom ert val av rubrik likställer självskadebeteende med EIPS, vilket från mitt perspektiv är väldigt olyckligt. T.ex. har jag en EIPS-diagnos men inget klassiskt självskadebeteende, vilket nog är fallet för många patienter.

    - Psykfallet Andy - 2017-01-26 14:15 CET

    Tack för din kommentar! Självskadebeteende är ett tillstånd som är mer känt än EIPS, det är därför vi valde att ta med det i rubriken. Vårdprogrammet erbjuder behandling för diagnosen EIPS och de olika symtom diagnosen för med sig och det framgår sedan direkt i ingressen. Vi tar till oss detta för framtida kommunikation!

    - Karin Nordin - 2017-01-26 16:28 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy