Skip to main content

Positivt resultat för läkemedelsarbetet i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 14:03 CET

Stockholms läns landstings långsiktiga satsning på ökad kvalitet i läkemedels-förskrivningen har givit resultat. Kloka Listan, landstingets rekommenderade läkemedel för våra vanligaste sjukdomar, följs idag till 77 procent. Det innebär en ökning med två procentenheter under senaste året. Dessutom har genomslaget ökat för tre av de Kloka Råd för bättre läkemedelsanvändning som landstingets experter tagit fram.

Landstingets experter utarbetar varje år rekommendationer för hur länets läkemedelsanvändning kan förbättras. Detta sker genom att experterna följer och utvärderar läkemedelsförskrivningen i förhållande till medicinska riktlinjer och aktuellt kunskapsläge. Resultaten sammanställs varje år dels i Kloka Listan över rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna, dels som Kloka Råd för en bättre läkemedelsanvändning. Rekommendationerna omprövas kontinuerligt och återfinns på www.janusinfo.se.

Kloka val - Minskade kostnader

Läkemedelskostnaderna i Stockholms län ökade 2009 med knappt 3,5 procent, vilket innebär att ökningen halverades jämfört med året innan. Bättre följsamhet till Kloka Listan och till tre av de Kloka Råden bidrog till den gynnsamma kostnadsutvecklingen.

Det Kloka Råd som fått bäst uppslutning under 2009 är att undvika kinoloner vid okomplicerad UVI (urinvägsinfektion). Detta råd följdes mycket väl av länets förskrivare, vilket innebar att landstinget uppnådde det uppsatta målet på 85 procent. Ökat genomslag fick även expertrådet om att minska antibiotikaförskrivningen. Andelen invånare i länet som fick antibiotika minskade med tre procentenheter förra året, men fortfarande är antibiotikaanvändningen ändå högst i landet.

Ett tredje Klokt Råd med ökat genomslag var att i första hand välja simvastatin som blodfettssänkande läkemedel. Simvastatin utgör nu 74 procent av statinerna.

Faktorer som bidrog till den positiva utvecklingstendensen var, förutom ökad följsamhet till Kloka Listan och Kloka Råden ovan, en tendens till ökad kostnadsmedvetenhet på akutsjukhusen. Flera läkemedelspatent löpte ut under året varför nya generika kom att både användas på sjukhusen och förskrivas på recept.

Utvecklingen av läkemedelsförskrivningen kan följas på

http://www.janusinfo.se/v/lakemedelsstatistik/

Webbplatsen rapporterar löpande om läkemedelsutvecklingen i länet.

Kontaktpersoner:

Björn Wettermark, med. dr, apotekare, Medicinskt Kunskapscentrum, SLL, tel 070-737 40 81

Eva Andersén-Karlsson, docent, överläkare, ordf. Stockholms läns läkemedelskommitté, tel 070-670 85 89

Inger Dahlbom, informatör, Medicinskt Kunskapscentrum, SLL, tel 070-484 00 67

Medicinskt Kunskapscentrum bildades 2010 på uppdrag av Landstingsstyrelsens förvaltning.

Uppdraget är att samla in och sprida det senaste evidensläget inom alla medicinska områden till sjukvårdens medarbetare. Medicinskt Kunskapscentrum tar fram medicinska riktlinjer, program och elektroniska kunskapsstöd och ser till att kunskapen kan omsättas i praktisk sjukvård. Avdelningen medverkar också i landstingsövergripande utvecklings- och förändringsarbete för en effektivare och säkrare sjukvård.

 

Avdelningschef är prof. Carl-Gustaf Elinder

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy