Skip to main content

Effektiva åtgärdsprogram i skolan

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 13:27 CEST

Var femte elev i den svenska skolan är i behov av någon form av stöd. Det betyder att en genomsnittlig klassföreståndare skriver minst 5-6 åtgärdsprogram varje termin. Ändå är det många lärare som känner sig osäkra och tycker att de saknar kunskaper om hur de ska gå tillväga.

Svårigheterna är inte att ta miste på. För hur undviker man att åtgärdsprogrammet bara blir ännu ett papper i en pärm? Hur ska dokumentationen utformas så att den blir ett bli ett reellt stöd i verksamheten och effektivt redskap för att främja de pedagogiska målen, utan att riskera att skuldbelägga eleven eller såra dennes självkänsla?

Lisa Asp-Onsjö, fil.dr och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet, har länge brottats med dessa frågor. I boken Åtgärdsprogram i praktiken delar hon med sig av sina forskningsresultat och mångåriga erfarenheter på området.

- Åtgärdsprogram är komplexa dokument, understryker hon. Många elever har problem som är svåra att definiera, de är ofta otydliga, sammansatta och diffusa. Ändå är det viktigt att elevdokumentationen blir så tydlig och enkel att såväl eleven som föräldrarna och skolans personal kan ta del av innehållet i texten. Samtidigt måste elevens svårigheter ses i ett vidare sammanhang än enbart ur ett snävt klassrumsperspektiv, framhåller Lisa Asp-Onsjö.

- Jag har funnit att de arbetslag som bjuder in föräldrar och elever till en öppen dialog kring aktuella åtgärder också har störst förutsättningar att skapa en inkluderande skola där elever med olika förutsättningar och behov kan arbeta tillsammans. I dessa skolor har man också varit bäst på att få åtgärdsprogrammen att fungera som en naturlig del i arbetet med elever i behov av särskilt stöd, konstaterar hon.

Åtgrädprogram i praktiken, bygger på autentiska fallbeskrivningar och är en omarbetad populärvetenskaplig version av Lisa Asp-Onsjös doktorsavhandling från 2006. Boken är avsedd för studenter på den grundläggande lärarutbildningen, liksom för blivande specialpedagoger och speciallärare. Den passar också utmärkt som kursbok på skolledarutbildning samt som kompetensutveckling för verksamma lärare.

För ytterligare information om bokens innehåll kontakta
Louise Bjar, förläggare, tel 046-31 22 24, louise.bjar@studentlitteratur.se

För recensionsexemplar kontakta
Pia Johansson, pia.johansson@studentlitteratur.se


Fakta om Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3.500 titlar författade av 4.000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.