Skip to main content

50 miljoner till studieförbunden försvinner i vårpropositionen

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2019 10:55 CEST

50 miljoner kronor som tidigare avsatts för att stärka studieförbundens arbete för att öka föräldrars delaktighet i sina barns lärande försvann i den beslutade budgeten för 2019 och återställs inte i vårpropositionen. Studieförbunden kommenterar regeringens förslag.

– Det är en besvikelse att regeringen inte prioriterat resurser för att stärka föräldrars delaktighet i barnens skolgång. Vi är kritiska till att resurser togs bort i budgetbeslutet i december och nu inte återställs. Studieförbunden hade velat vara en del i att göra skolresultaten mer jämlika. Inte minst nyanlända familjer och föräldrar till barn med svaga resultat i skolan hade behövt det stödet som skulle kunna haft stor betydelse för barnens lärande. Men utan resurser riskerar hela satsningen att raseras, säger Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson.

Även resurser till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och nyanlända minskar med åtta miljoner kronor.

Övriga nyheter i vårpropositionen:

Folkbildningen blir en del av utgiftsområdet för utbildning

Regeringen aviserar att de inför budgetpropositionen för 2020 avser flytta verksamheter som rör folkbildning från utgiftsområde 17 (kultur, medier, trossamfund och fritid) till utgiftsområde 16 (utbildning och universitetsforskning).

Folkbildning är en del av offentligt finansierad vuxenutbildning tillsammans med kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola. Anslag som avser offentligt finansierad vuxenutbildning bör vara samlade inom samma utgiftsområde, motiverar regeringen. Förslaget kan föranleda översyn av ansvarsfördelningen mellan riksdagens utskott, där folkbildningen för närvarande går under Kulturutskottet. David Samuelsson kommenterar:

- Det blir intressant att följa effekterna av regerings flytt av folkbildningen till utgiftsområdet utbildning och universitetsforskning. När regeringen betonar att folkbildningen är ”en del av den offentligt finansierade vuxenutbildningen” måste studieförbunden samtidigt slå vakt om folkbildningens unika profil med fri och frivillig bildningsverksamhet med omfattande kulturverksamhet.

Länk regeringens vårproposition 2018/19:100.

Tio studieförbund med 374 medlems- och samverkansorganisationer, närmare 280 000 studiecirklar och nästan 341 000 kulturprogram per år samlas hos bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden för att stärka folkbildningens idé och dess ställning i samhället.


Studieförbunden bildades 1903, då under namnet Folkbildningsförbundet, och har sedan starten haft till uppgift att agitera för folkbildning och demokrati. 

Bifogade filer

PDF-dokument