Skip to main content

Studieförbunden talar för Nordiska ministerrådet om hur folkbildningen kan bidra i etableringen

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 15:23 CEST

Idag, fredag 13 april, är Studieförbunden särskilt inbjudna till Nordiska ministerrådets konferens om etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor.

Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson presenterar slutsatser från ett gemensamt nordiskt forskningsprojekt om integration av flyktingar på arbetsmarknaden genom icke-formell utbildning som bl a visar att att folkbildningens nätverk skapar inkludering i det nya samhället och ökar chansen till anställning. Genom folkbildningens individuellt inriktade pedagogik kan nyanländas kunskaper, kompetenser och förmågor tillvaratas och värderas och vägen in i samhällsliv och arbetsliv förenklas.

De tio studieförbunden har sedan 2015 nått 120 000 asylsökande med språk- och samhällsorientering för att underlätta etablering i Sverige. Verksamhet finns i alla län och har bedrivits i mer än 270 kommuner. Med start i år bedriver de tio studieförbunden särskilda uppsökande och studiemotiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor med kort utbildning. Engagemanget är stort och ambitionerna höga. Bilden är samstämmig – de tio studieförbunden har erfarenhet, kapacitet och vilja att göra ännu mer för målgruppen än idag, om de får rätt förutsättningar.

I regeringens vårbudget tillförs studieförbunden ytterligare 10 miljoner kronor under 2018 för att bedriva uppsökande och studiemotiverande insatser för utrikes födda kvinnor. Regeringen satsar även ytterligare 20 miljoner kronor på Svenska från dag ett. Det är ett välkommet tillskott men räcker inte för att klara den etableringsutmaning Sverige står inför.

- Offentliga myndigheter klarar inte etablering, inkludering och integration på egen hand. Samverkan med civilsamhället och folkbildningen är nödvändigt, säger David Samuelsson generalsekreterare Studieförbunden

De tio studieförbunden föreslår att anslaget för uppsökande och studiemotiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor permanentas och höjs till 200 miljoner kronor per år. På så sätt kan 30 000 kvinnor nås årligen och ges ökade möjligheter att delta i arbets- och samhällsliv.

Tio studieförbund med 374 medlems- och samverkansorganisationer, närmare 280 000 studiecirklar och nästan 341 000 kulturprogram per år samlas hos bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden för att stärka folkbildningens idé och dess ställning i samhället.


Studieförbunden bildades 1903, då under namnet Folkbildningsförbundet, och har sedan starten haft till uppgift att agitera för folkbildning och demokrati.