Skip to main content

Avtal inom den upphandlade kollektivtrafiken hotas

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 16:00 CEST

Ingångna avtal inom den upphandlade kollektivtrafiken, det vill säga när samhället handlar upp kollektivtrafik av privata buss- taxi- och tågföretag, kan komma att ifrågasättas efter årsskiftet, varnar en samlad kollektivtrafikbransch. Orsaken är att en stor del av det index som ligger som grund för uppräkning av priser i de ingångna avtalen vilar på Arbetskostnadsindex, AKI från SCB. Från den 1 januari 2013 har SCB inget uppdrag från staten eller någon annan överenskommelse att ta fram det statistiska underlaget för AKI.

– I ett värsta scenario kan grunden för ingångna avtal i den offentligt upphandlade kollektivtrafiken komma att ifrågasättas. Det handlar om 34 miljarder kronor årligen, säger Anna Grönlund, förbundsdirektör på Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR.

Inom kollektivtrafiken är avtalen mellan offentlig beställare och företag som regel fleråriga. För att kunna hantera kostnadsökningar i form av löner, bränsle och andra årliga prisjusteringar finns sedan många år ett gemensamt branschindex där just AKI är en dominerande del. Detta gemensamma branschindex gör att avtalets ingångspris löpande justeras och att ingen part i en upphandling behöver fundera över löneökningar eller bränsleprishöjningar som ligger flera år framåt i tiden.

– Med ett branschgemensam index har såväl säljare som köpare vid upphandslingstillfället lättare för att komma överens om ett pris som speglar faktiska kostnader för den kollektivtrafik som ska utföras, i stället för att anbudslämnaren måste ta höjd för kommande affärsrisker, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi har tillsammans med BR under ett antal år bidragit med egen finansiering för att SCB ska fortsätta producera AKI, sedan statliga Medlingsinstitutet drog tillbaka sin finansiering. Om inte staten kan fortsätta att finansiera statistiken så utgår jag från att SCB kommer att medverka till en konstruktiv och långsiktig finansieringslösning tillsammans med den samlade kollektivtrafikbranschen, säger Charlotte Wäreborn Schultz, VD Svensk Kollektivtrafik.

– Att samhällets offentliga beställare kan beräkna och planera för sin framtida kollektivtrafik i ett strategiskt perspektiv är oerhört viktigt. Då måste de styrande politikerna rimligen kunna förutse kommande kostnadsökningar och åtaganden. Att enskilda organisationer ska ta över ett statligt ansvar och bekosta ett material som sedan SCB publicerar offentligt på sin webb är stötande, säger Thomas Winskog, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet..BR, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svensk Kollektivtrafik och Svenska Taxiförbundet har skrivit en skrivelse till Medlingsinstitutet för att få dem att på nytt uppdra åt SCB att ta fram AKI.

För mer information kontakta:

Charlotte Wäreborn Schultz, VD Svensk Kollektivtrafik, 070-528 08 70

Våra medlemsföretag erbjuder  lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Drygt 1,3 miljarder resor görs årligen med kollektivtrafiken.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy