Skip to main content

Svenska Res hjärtprogram har stark vetenskaplig evidens!

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 13:10 CEST

– Det går att påverka vårt åldrande. Statusen på våra kärl ”avgör” hur gamla vi rent fysiskt är, och hur gamla vi blir. 

Det konstaterade hjärtspecialist Lars Svennberg, medicinskt ansvarig för Svenska Res hjärtprogram och överläkare vid Länssjukhuset i Gävle. Han var en av de uppskattade föreläsarna på Svenska Res årsstämma, som hölls i Stockholm den 14 maj 2013.

Lars Svennberg inledde med att konstatera att dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i princip har halverats sedan sekelskiftet. En viktig förklaringsfaktor är vårt preventionsarbete. Få  sjukdomar kan påverkas så positivt tack vare förbyggande arbetet. De gamla råden om kost, motion och att avstå från rökning och minska stressnivån,  är de enskilt viktigaste faktorerna för att minska risken för att drabbas av en hjärtinfarkt, och öka överlevnaden efter att du fått någon hjärt- och kärlsjukdom.

– Svenska Res hjärtprogram har stark vetenskaplig evidens. Det är också förklaringen till deltagarnas positiva resultat efter tre veckors arbetslivinriktad rehabilitering på vår anläggning på Gran Canaria. De flesta skattar sin livskvalitet betydligt högre efter rehabiliteringen, tack vare en upplevd förbättrad hälsa och att de vågar motionera igen, säger hjärtspecialist Lars Svennberg, medicinskt ansvarig för Svenska Res hjärtprogram och överläkare vid Länssjukhuset i Gävle.

– Vid hjärt–och kärlsjukdom är fysisk aktivitet oerhört viktig. Rörelserädslan, som ofta är en följd av sjukdomen, hjälper vi deltagarna att komma över. Studier visat att över 90 procent av samtliga deltagare på Svenska Re fortsätter träna även efter hemkosten. Ett glädjande resultat, konstaterar Lars Svennberg.

Att socker inte är så nyttigt är väl de flesta idag överens om. Ann Fernholm, journalist, författare och biokemist, höll även hon, ett inspirerande och lärorikt föredrag om hur kosten, framförallt hur vårt intag av socker påverkar vår hälsa.

Ann Fernholm utgick från sin nyutkomna bok ”Ett sötare blod” och redogjorde för de slutsatser hon kommit fram till genom att studera en rad olika vetenskapliga rapporter och deras evidens.

Redan under sina studier i biomedicin började hon fundera över vad socker gör med vår kropp. Det i kombination med olika larmrapporter fick henne intresserad av vilken vetenskaplig grund de olika larmen byggde på. Hennes slutsats blev att rapporterna allt för ofta saknar vetenskaplig evidens och att man ofta drar alldeles för långtgående slutsatser.

Ann Fernholms föreläsning visade med all tydlighet att allt för mycket socker har en negativ inverkan på vår hälsa. Vårt stadigt ökande sockerintag kan påverka en rad känsliga system i kroppen, och i förlängningen leda till en rad sjukdomar. Genom att bland annat minska intaget av socker och generellt dra ner på snabba kolhydrader kan vi nå positiva hälsoeffekter, både på kort och lång sikt, konstaterade hon.

Eva Rooth, VD för Svenska Re, redogjorde för det gångna årets arbete och belyste även några av de prioriterade frågor för företaget under 2013.

– Vi har haft en ökning av antalet deltagare med 40 procent under de senaste åren i våra program. Allt fler får chansen till arbetslivsinriktad rehabilitering i varmt klimat på Gran Canaria, vilket är oerhört glädjande. Det överskott som företaget genererar fortsätter vi att investera i vår verksamhet på Gran Canaria. Bland annat kommer vi att investera i förbättringar av våra pooler och i vårt gym.

Deltagarna ska komma till en rehabiliteringsverksamhet med hög kompetens hos personalen och en bra, välskött och funktionell anläggning.

Andra prioriteringar som Eva Rooth lyfte fram var:

•  Svenska Res satsning på program för arbetssökande med stressdiagnos,

•  Hälsoprofiler, som bland annat förbättrar möjligheten till uppföljning av deltagarna under en längre tid och möjliggör fortsatta motivationshöjande insatser,

•  en kommunikationsplan vars mål är att göra företaget mer känt för såväl allmänhet, som vårdgivare och olika arbetsgivare i landet.

– Rehabiliteringen hos Svenska Re syftar till att deltagarna ska återfå, bibehålla och förbättra sin arbetskapacitet. En nyligen gjord undersökning med hälsoprofiler visar att deltagarna ökat sin fysiska kapacitet på tre veckor med 37 procent och ökat den upplevda hälsan med 53 procent. Över 40 procent av deltagarna har gjort stora förbättringar i sina levnadsvanor och därmed minskat risken för sjukdom och förtida död. Med andra ord en lönsam satsning även för arbetsgivarna. En rehabilitering på Svenska Re innebär att deltagarna får redskap för att bygga upp goda vanor i sitt vardagsliv. På sikt är det det som kan avgöra om en person befinner sig i risk- eller friskgruppen, konstaterade Eva Rooth, VD för Svenska Re.

Hans G Svensson, ordförande i föreningen Svenska Re och stämmoordförande konstaterade även han att utvecklingen för Svenska Re har varit positivt och hoppades på ett lika stort fortsatt engagemang från såväl medlemsföretagen, som alla i föreningen, innan han avslutade stämman genom att tacka samtliga närvarande för visat stort intresse.

Svenska Re är ett rehabiliteringsföretag som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering, och startades för 40 år sedan. 

Rehabiliteringsanläggningen ligger på Gran Canaria. Svenska Re arbetar med en helhetssyn på människor. Målet är att uppnå varaktiga livsstilsförändringar för varje enskild deltagare.

Svenska Re erbjuder stöd från läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och psykologer med specialistkompetens vad gäller rehabilitering.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy