Skip to main content

Seminarium om viltbruk - en areell näring

Evenemang

08
DEC
Högloftet, Skansen, Stockholm
  -

En aktiv viltförvaltning – viltbruk – är av förhållandevis stor ekonomisk betydelse för allt fler fastighetsägare. Vid sidan om jord- och skogsbruk blir det ett tredje ben att stå på, med tydligt fokus på hållbart brukande. Samtidigt måste man göra avvägningar mellan viltbruk och annan markanvändning, eftersom rika viltstammar potentiellt kan orsaka produktionsförluster genom betesskador eller skada naturvärden. Vidare finns det en uppenbar risk för konflikter mellan markägare, då viltet ofta rör sig över flera fastigheter och inte tillhör någon innan det är fällt.
Finns det en optimal avvägning mellan viltbruk och andra areella näringar? Hur kan man minska risken för konflikter mellan markägare med olika intressen? Vilka konsekvenser får ökade klövviltsstammar för den biologiska mångfalden? Kan eventuella negativa effekter minskas genom aktiv viltvård eller genom aktiva insatser för den biologiska mångfalden? Hur ser kunskapsläget ut i dessa avseenden? Dessa frågor kommer att belysas ur jägar-, markägar- och naturvårdsperspektiv.
Program
09:30 Samling kaffe
09.50 Inledning Torsten Mörner, förbundsordförande Svenska Jägareförbundet
10:00 Viltbruk i praktiken – vilka avvägningar behövs mot olika intressen? Carl Piper,
Högestads & Christinehofs Förvaltning AB
10:30 Integrerade viltbruksplaner – problem och möjligheter. Carl Pfeiff, Skogssällskapet
11:00 Viltbruk integrerat med aktivt jordbruk – ett LRF perspektiv. Carl Wachtmeister, LRF
11:30 Viltbrukets effekter på den biologiska mångfalden. Fredrik Widemo, Svenska Jägareförbundet.
12:00 Jullunch på Solliden
13:30 Robert Andrén, departementsråd Jordbruksdepartementet
13:45 Viltbruk och jaktetiken. Peter Hillve, kommunikationsrådgivare
14:00 Diskussion
15:00 Avslutning och kaffe

Anmälan till sverigesvildnad@jagareforbundet.se senast 30 november 2010.
Pris inkl. lunch 200 kr, betalas mot faktura. Uppge postadress vid anmälan.
Meddela i Skansens entré att ni ska delta i seminariet.

Seminariet genomförs med finansiellt stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget