Skip to main content

Nationella målet för lodjursförekomst måste revideras!

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 21:10 CET

Svenska Jägareförbundet anser att Naturvårdsverkets beslut inför årets lodjursjakt är ett tydligt bevis på att rikdagens målsättning om regional förvaltning förvanskats och omöjligörs på grund av felaktiga ställningstaganden. Vår målsättning inom Jägareförbundet är att vi ska ha en förvaltning med inflytande för de människor som berörs vilket också är riksdagens mening.
En bärande princip för Jägareförbundet är att de län som hyser lodjur ska kunnna bedriva en meningsfull jakt på rådjur,hjort och andra bytesdjur. Allt annat är oacceptabelt.

Naturvårdsverket har i dag beslutat om en rekordlåg tilldelning i det mellerska rovdjursförvaltningsområdet med ett tak på 30 lodjur. Detta utifrån att alla län inom området inte uppnått sina fastslagna miniminåver. Jägareförbundet anser att detta beslut inte har någon som helst grund i den av riksdagen beslutade förvaltningen. Tvärtom så innebär beslutet att man fråntar Viltförvaltningsdelegationerna som finns i respektive län deras inflytande.

- Våra medlemmar har under den gångna veckan, tillsammans med länsstyrelserna, lagt ner ett otroligt arbete på att inventera lodjur i mellansverige. Antalet hittade familjegrupper överstiger den mininivå som beslutats för mellersta förvaltningsområdet. Ändå delegerar Naturvårdsverket med tak i det mellersta förvaltningsområdet, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

Vidare har man stoppat möjligheten att använda fångstredskap – samtidigt som det pågår en ingående utvärdering av jaktformen. Svenska Jägareförbundet anser att beslutet är oacceptabelt och visar på de brister som finns i underlaget för tagna beslut. Förbundet vänder sig också mot att Naturvårdsverket anser sig ha tolkningsföreträde gentemot lagstiftningen som beslutats av riksdag och regering rörande jaktsätt.

- Vi förutsätter att länsstyrelserna i berörda län överklagar beslutet om att delegera lodjursjakt med tak, beslutet är fullständigt oacceptabelt och äventyrar hela rovdjursförvaltningens trovärdighet, säger Torbjörn Lövbom.

Sverige hyser områdesvis världens tätaste lodjursstam. Populationen är på vissa håll så mättad att det inte finns tillräckligt med byten vilket medför att lostammen stagnerar eller t.o.m. minskar. Samtidigt har vi ett närmast ouppnåeligt nationellt mål för lodjursförekomsten.

Fakta: ca 1500-2000 lodjur. Lever främst på rådjur, skygga, mest aktiva på nätterna. Licensjakt sedan 1996, stammen ökat.

För mer information kontakta:

Torsten Mörner, ordförande Svenska Jägareförbundet 070- 567 93 52

Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd, 070-693 39 67

Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent, 070-33 00 640

Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig, 070-33 00 658

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

Word-dokument