Skip to main content

Norden - ett av världens ledande förpackningscentra?

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 15:19 CET


Finland, Danmark, Norge och Sverige har var och en och inte minst tillsammans, mycket goda förutsättningar att ta en ledande positionen inom den globala förpackningsindustrin och dessutom locka hit nya företag och direktinvesteringar.

I Norden finns den industriella kompetens och applikationsanpassade forskning som efterfrågas av de globala aktörerna. Rätt utnyttjad är den nordiska förpackningskompetensen hårdvaluta på dagens internationella marknad. Det menar Siv Edlund, mässansvarig för Scanpack 2006 på Svenska Mässan i Göteborg, och det bekräftas av företrädarna för de nordiska forskningsinstituten och förpackningsföreningarna.

Listan över kraven som idag ställs på förpackningsbranschen kan göras lång. Konsumenterna önskar både ökad bekvämlighet och sänkta priser. Handeln utvecklar och lanserar en ökad andel egna märkesvaror. Allt fler nya förpackningsmaterial och tekniska lösningar, som t ex avancerad spårbarhet med RFID, introduceras kommersiellt. Samtidigt som den globala konsolideringen, inom framförallt livsmedelsindustrin, med allt längre transporter driver på förpackningsbehovet ytterligare.

- Den internationella konkurrensen pressar förpackningsleverantörerna hårt idag på kostnadssidan. Vi ser att viss förpackningsproduktion flyttar med varuproduktionen ut från Europa.. Och den paradox vi allt oftare upplever idag är att även fast de logistiska kraven på förpackningssystemen ökar när produktionen flyttar öster ut så verkar det inte som om företagen som flyttar produktion ändrar och förbättrar sin specifikation när det gäller sitt nya förpackningsbehov. Den höga förpackningskvalitet som de har varit vana vid tidigare är inte per automatik lika självklar. Det krävs nämligen att företagen verkligen göra sin hemläxa och noga specificerar sina förpackningsbehov utifrån helt nya lokala förutsättningar. Till exempel kan "billiga" transportförpackningar av lägre kvalitet leda till stora produktförluster och högre kostnader för företagen. Vår globala distributions- och förpackningskompetens inom t ex läkemedel och livsmedel tillsammans med vårt nya RFID testcenter, är våra nya exklusiva exportvaror, menar Jens-Christian Sørensen på danska DTI Emballage og Transportinstitutet.

- Vi ser idag nya helhetslösningar som eliminerar kostnader från hela värdekedjan och samtidigt ökar kundernas upplevda värde, menar Anders Sörås på svenska STFI-Packforsk. Helt nya maskinsystem, förpackningsmaterial och barriärer kommer allt närmare den kommersiella marknaden. Det handlar om biologiskt nedbrytbara material baserat på t ex räkskal, vassle, gluten och lera kombinerat med den senaste nanoteknologin. Forskning på fibernivå är inne i ett mycket spännande skede som kan skapa helt nya möjligheter för tryck på fiberbaserade förpackningar. Vi ligger långt fram i världen när det gäller avancerad applikationsanpassad forskning och utveckling som bedrivs i nära samarbete med förpackningsindustrins intressenter. Vi ser ett ökat intresse från utländska investerare. Tillsammans med Invest in Sweden Agency driver Intressentföreningen Packforsk ett projekt för att synliggöra de svenska men även nordiska styrkeområdena när det gäller förpackningar.

- Förpackningarnas miljöpåverkan är idag en global fråga och lite av en nordisk specialgren. Men det är dags för ytterligare nyansering, menar Roger Bagge på Finska Förpackningsföreningen. Bara i Finland drabbas handeln årligen av produktförluster på upp till 5 miljoner Euro på grund av undermåliga förpackningar och i hela EU ligger denna siffra på ca 3 miljarder Euro. Det finns inte någon samlad statistik när det gäller förpackningar och produktförluster och dagens LCA-studier fångar heller inte upp detta problem. Här finns en stor nordisk kommersiell kunskapspotential att erbjuda de globala företagen.

- Handelns strategiska engagemang inom förpackningsutvecklingen ökar som bekant i allt större utsträckning. Ett helhetsperspektiv kring produktens värdekedja och en avancerad informationshantering blir allt viktigare. Handelns önskemål kring konsumentinformation, säkerhet och utvecklingen av egna märkesvaror har idag stor påverkan på hela den globala förpackningsindustrin. I Norge har vi bland annat valt att etablera ett RFID center för att aktivt delta i det kommersiella inträdet av RFID, vars teknologi röner allt större global uppmärksamhet, säger Jan Ove Holmen på DNE - Den Norske Emballsjeforening.

- Med lite mer än ett halvår kvar innan mässan öppnar den 24 oktober har vi idag knappt 5 procents utställningsyta kvar att hyra ut, säger Siv Edlund nöjt. Och vi ser ett allt större internationellt intresse bland utställare och besökare för Norden och den nordiska förpackningskompetensen. Helt följdriktigt dominerar de nordiska länderna och övriga Europa bland utställarna även om vi nu ser nya länder som t ex Kina, avslutar Siv Edlund.


Vill du veta mer?
Kontakta: Siv Edlund, mässansvarig,
Tfn 031-708 80 00, telefax 031-16 03 30, mobiltelefon 0708-80 80 20
Bilder beställs via Svenska Mässan, e-post: press@swefair.se Läs mer om Scanpack 2006 på www.scanpack.se