Skip to main content

Långsiktigt pensionssparande ökar

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 09:34 CEST

Det långsiktiga pensionssparandet med årlig premie fortsätter att öka, både inom fondförsäkring och övrig livförsäkring. Under perioden 1 juli 2006 – 30 juni 2007 nytecknades försäkringar med en årlig premie på nästan 14 miljarder kronor, en ökning med elva procent jämfört med föregående tolvmånadersperiod.
Premierna för engångsbetalda försäkringar minskade däremot med 25 procent, från drygt 32 miljarder kronor till drygt 24 miljarder kronor.

Bakom denna minskning ligger den kraftiga nedgången för sparformen kapitalpension – engångspremierna för kapitalpension var knappt åtta miljarder kronor under perioden 1 juli 2006 – 30 juni 2007 jämfört med
drygt 19 miljarder under föregående tolvmånadersperiod. Skatteförutsättningarna
för kapitalpension ändrades under slutet av 2006 och därefter avskaffades särregleringen för sparformen i början av februari 2007.

Medan nyteckningen av kapitalpension minskat kraftigt, märks ett stigande intresse för kapitalförsäkring. Nyteckningen har ökat med 37 procent för kapitalförsäkringar med årlig premie och med 45 procent för kapitalförsäkringar med engångspremie.
- Den stadiga tillväxten i det regelbundna pensionssparandet visar på att allt fler insett hur viktigt det är med en kompletterande ekonomisk
trygghet, säger Försäkringsförbundets vd Christina Lindenius.
- Statistiken visar också tydligt vilken stor betydelse förändringar i
skattereglerna har. Pensionssparande är mycket långsiktigt – det handlar
om försäkringar som löper över flera årtionden – och det är därför extra
viktigt med stabila spelregler.
Den genomsnittliga totalavkastningen på tillgångarna under tioårsperioden
1997-2006 var 8,6 procent per år. År 2006 var den 8,3 procent.
Den aktuella återbäringsräntan var den 31 juli i genomsnitt 11,9 procent.
Vid halvårsskiftet var livförsäkringsbolagens kollektiva konsolideringsgrad i
genomsnitt 115,2 procent för privat försäkring och premiebestämd
tjänstepensionsförsäkring (116,2 vid utgången av första kvartalet) och 162
procent för förmånsbestämd tjänstepensionsförsäkring (151,1 vid
utgången av första kvartalet).
I genomsnitten för kollektiv konsolidering och återbäringsränta ingår inte
de försäkringsbolag som är vinstutdelande och därför tillämpar så kallad
villkorad återbäring och avkastningsränta.
- Rättvisande jämförelser av återbäringsränta och avkastningsränta för
olika försäkringsprodukter kan bara göras inom varje företagsform och
produktkategori, påpekar Christina Lindenius.
Livförsäkringsbolagens samlade premieinkomst ökade till 154 miljarder
under perioden 1 juli 2006 – 30 juni 2007. Det är fyra procent mer än
under föregående tolvmånadersperiod. Medan premieinkomsten för
fondförsäkring sjönk med drygt tolv procent jämfört med föregående
tolvmånadersperiod ökade premieinkomsten för övrig konkurrensutsatt
livförsäkring, så kallad traditionell livförsäkring, med 19 procent. Dessa
siffror påverkas dock av en beståndsöverlåtelse, som redovisas som
premieinkomst av det mottagande bolaget, mellan två bolag.
Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst för individuellt tecknade
försäkringar uppgick under perioden 1 juli 2006 – 30 juni 2007 till 57
miljarder kronor, en minskning med en knapp procent jämfört med
föregående tolvmånadersperiod.
Premierna för företags- och fastighetsförsäkring var 12,9 miljarder kronor,
för hem- och villahemförsäkring 11,4 miljarder kronor, för motorfordonsförsäkring
12 miljarder och för trafikförsäkring 10,8 miljarder kronor.
Statistiken över anmälda skador inom hem-, villa- och fritidshus- och
båtförsäkring visar en antalsmässig ökning med 11,6 procent under det
första halvåret i år jämfört med första halvåret i fjol. Nästan 254 000
skador inom dessa områden anmäldes till försäkringsbolagen under årets
första sex månader. Framförallt är det storm- och naturskador, bland annat
orsakade av stormen Per, som har ökat i antal till 12 205. Den största
gruppen är dock vattenskador, med 29 438 anmälda skador. 14 990
inbrottsskador och 9 265 brandskador anmäldes under första halvåret.
Försäkringsbolagens skadekostnader för stormen Per beräknas uppgå till
åtminstone 636 miljoner kronor, varav mer än hälften avser
skogsförsäkring.
_________________________________________________________
För ytterligare information, kontakta gärna Försäkringsförbundets
chefaktuarie Arne Sandström, 08-522 785 12

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.