Skip to main content

Tränarna informerades på Jägersro

Nyhet   •   Nov 25, 2011 13:38 CET

Det låg en påtaglig nervositet i luften när en betydande del av Jägersros tränarkår mötte styrelserepresentanter från Skånska Fältrittklubben och Svensk Galopp i Korsvirkeshuset på Jägersro i torsdags kväll. Frågorna var många, debatten var stundtals hetsig, men parterna lyckades trots allt räta ut ett par av de många frågetecken som råder på banan just nu. Det viktigaste svaret från samtliga styrelsemedlemmar var att galoppsporten inte kommer att försvinna från Skåne.

Skånska Fältrittklubbens ordförande Jacqueline Henriksson inledde med att ge en beskrivning av bakgrunden till den uppkomna situationen. Detta har tidigare behandlats i ett flertal artiklar på svenskgalopp.se.

På uppmaning av staten gjorde såväl trav- som galoppsporten för ett par år sedan omfattande utredningar för att skapa mer effektiva organisationer. Allt i syfte att generera mer medel till hästägare och aktiva.

Trots att Svensk Galopps nya organisation redan är på plats har galoppverksamheten på Jägersro fram till dags dato inte kunnat införlivas i den övriga verksamheten. Istället har det drivits en parallell administration inom ramen för JTG (Jägersro trav & galopp). Det betyder bland annat att Jägersro Galopp haft en egen VD, sportchef och ekonomihantering.

I JTG:s styrelse har travet haft sju röster mot galoppens tre, vilket innebär att många av Fältrittklubbens förslag till förbättringar och åtgärder rörande galoppverksamheten på banan inte fått något gehör.

Ett nytt avtal på Jägersro

För att införliva galoppen på Jägersro i den nya organisationen Svensk Galopp, valde Fältrittklubben för ett par veckor sedan att säga upp avtalet med Skånska Travsällskapet. Allt i syfte att förhandla fram ett nytt avtal inom ramen för JTG.

Trots att Skånska Travsällskapets styrelse tydligt meddelat sin vilja att sätta sig ner vid förhandlingsbordet valde sällskapets stämma i måndags kväll att acceptera Skånska Fältrittklubbens uppsägning utan att ge styrelsen något mandat till att förhandla fram ett nytt avtal. Istället gav stämman styrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna att anlägga en ny travbana där Jägersros galoppbana är belägen idag.

Det betyder att Skånska Fältrittklubben inte har något avtal på Jägersro per den 30 september 2012. Föreningen JTG lever emellertid kvar. I föreningens stadgar framgår det tydligt att JTG ska verka för både trav och galoppsporten på Jägersro. Om någon av parterna vill upplösa föreningen JTG har ATG en avgörande roll.

Svensk Galopps ordförande Hans Hansson upprepade mycket av det han tillkännagav i en intervju på Svensk Galopps hemsida tidigare i veckan. Att han medvetet valt att hålla en låg profil fram till nu för att inte ge sken av att Fältrittklubben agerat utifrån direktiv från Stockholm. Svensk Galopp är däremot i högsta grad angelägen om sportens fortsatta utveckling i Skåne. Som det ser ut i dag har Jägersro nämligen landets bästa galopptränare och starkaste hästägare.

Svensk Galopp kan sätta sig vid förhandlingsbordet i morgon, oavsett om det handlar om att omförhandla det tidigare avtalet eller diskutera ett eventuellt köp eller arrende av delar av Jägersros mark. Men än så länge har Svensk Galopp inte fått något gehör för de önskemålen hos Skånska Travsällskapet.

Den närmaste tiden gäller det primärt att försöka inleda en dialog med motparten och låta den juridiska processen ha sin gång. Svensk Galopp har via juridisk expertis fått goda signaler om att galoppverksamheten på Jägersro måste fortgå fram till den dag sporten hittat ett lämpligt alternativ till den nuvarande tävlingsbanan.

Men som situationen ser ut idag måste Skånska Fältrittklubben och Svensk Galopp omedelbart börja överväga alternativ till Jägersro-banan för att säkerställa sportens fortlevnad i Skåne. Det kan innebära att en helt ny galoppbana måste uppföras på mark i närheten av Malmö. En sådan skulle i så fall finansieras med de medel som frigörs av försäljningen av Täby Galopp.

Ett högt pris för ett nytt avtal

Flera av Jägersros tränare har den senaste tiden reagerat skarpt på varför de inte fått någon information från SFK om att avtalet skulle sägas upp. Med tanke på den senaste veckans utveckling har uppsägningen gjort att deras verksamheter och levebröd nu äventyras. Vidare undrade några varför uppsägningen sker just nu när marken på Täby Galopp redan är såld och en ny galoppbana ska anläggas i huvudstadsområdet.

Jacqueline Henriksson betonade med eftertryck att hon har full förståelse för tränarnas oro. En omförhandling av tidigare avtal var emellertid ett måste för att infria de mål som redan var fattade i Svensk Galopps fullmäktige.

Skånska Fältrittklubbens initiala önskemål bestod endast av en omförhandling. Vid JTG:s styrelsemöte i september fanns en samsyn om att det inte skulle vara möjligt att få till stånd en så pass omfattande förändring utan att avtalet först sades upp helt. Något som även gjordes den 12 september. Skånska Fältrittklubben har dock aldrig haft för intension att lämna Jägersro.

Verksamheter i fara

Några tränare lät sig dock inte lugnas av beskedet utan ställde sig frågande till hur utredningen och den nya organisationen kunde vara så viktig att det var värt att äventyra deras verksamheter. Som det ser ut just nu finns det risk för att banans tränare kommer att få betala ett högt pris för maktspelet mellan de båda sporterna på Jägersro.

Jacqueline Henriksson och de övriga styrelsemedlemmarna hävdade att om en omförhandling inte gjorts hade förmodligen hela den nya organisationen havererat. Detta hade i sin tur kunnat äventyra sportens fortsatta utveckling och existens i landet.

Skånska Fältrittklubben och många tränare på Jägersro har alltid haft en dröm om att en gång kunna etablera en helt egen bana i Skåne. Om Skånska Travsällskapet inte vill ge galoppsporten någon möjlighet att stanna kvar på Jägersro finns det faktiskt ett tillfälle att förverkliga den drömmen nu. Den nya banan måste inte nödvändigtvis ligga på Jägersros mark, även om det naturligtvis finns många fördelar med det. Prislappen för en helt ny galoppbana beräknas ligga på mellan 300-400 miljoner kronor, men det beror naturligtvis mycket på markpriset.

Tränarna utryckte även en oro över att det kommer att bli väldigt svårt att behålla och rekrytera nya hästägare som scenariot ser ut just nu. Ingen vågar satsa på nytt hästmaterial när den skånska galoppens framtid är så pass osäker. Enligt uppgift finns det redan ägare som bestämt sig för att hoppa av tåget. Ett liknande problem har landets uppfödare. Det är inte lätt att avla fram hästar utan att veta hur framtidens banor ser ut.

Galopptävlingar på Jägersro under hela 2012

En fråga som kom upp ett par gånger under mötet var hur lång en eventuell rättsprocess med Skånska Travsällskapet kan ta.

Enligt Jacqueline Henriksson är det väldigt svårt att svara på den frågan. Men med största sannolikhet kommer det att arrangeras galopplöpningar på Jägersro under hela säsongen 2012. Precis som planerat. Men långt innan dess måste naturligtvis planeringen för en ny bana komma igång.

Frågan är bara när en eventuell ny bana kan stå färdig. Jägersotränarna ansåg sig inte ha råd med något längre tävlingsuppehåll. Och att transportera hästarna i skytteltrafik till de övriga banorna i Skandinavien såg ingen som ett bra alternativ. En tänkbar lösning under en kortare övergångsperiod skulle därför kunna vara ekonomisk kompensation till framför allt de proffstränare som drabbas värst.

Från tränarhåll efterfrågades därför tydliga garantier för att trygga deras rörelser under den tid då det eventuellt inte finns någon bana och tävla på i Skåneregionen. Sådana garantier sågs som väldigt viktiga i den fortsatta processen. Frågan kommer att behandlas på nästa styrelsemöte.

På mötet väcktes även frågan om styrelsen för Skånska Fältrittklubbens har proffstränarnas förtroende. Trots en del kritiska röster såg majoriteten av tränarna ingen vinning i att byta ut nuvarande styrelse. På det hela taget fanns det snarare en samsyn i att ge styrelsen för Skånska Fältrittklubben ett fortsatt förtroende att jobba vidare i processen.

Jacqueline Henriksson avslutade mötet med att än en gång betona att Jägersros proffstränare måste känna att de har Skånska Fältrittklubbens och Svensk Galopps fulla stöd och att alla förstår vilken frustration de upplever just nu.

SFK:s styrelse lovade att framföra tränarnas synpunkter på kommande styrelsemöten. Redan idag (fredag) har Svensk Galopp styrelsemöte. På måndag möts JTG:s styrelse för första gången sedan STS:s stämma.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy