Skip to main content

Ett tryggare Malmö- SD presenterar sin budgetreservation för 2011

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2010 11:08 CEST

Ett tryggare Malmö - Budgetreservation 2011

Sverigedemokraterna Malmö har idag lämnat in sin budgetreservation med titeln "Ett tryggare Malmö" till Kommunfullmäktige.

I budgettexten riktar Sverigedemokraterna hård kritik mot Illmar Reepalu och den styrande vänsterkartellen för att man inte lyckats komma tillrätta med Malmös många och djupgående problem.

Precis som titeln antyder är återupprättandet av tryggheten den röda tråden i Sverigedemokraternas förslag.

För att öka tryggheten på gatorna och i hemmen anslår partiet 13 miljoner kr i riktade satsningar på patrullerande stadsvakter med ordningsvaktsförordnande och bilburna bevakningspatrullersom skall hjälpa polisen i den brottsbekämpande verksamheten. Trygghetsmärkta motionsslingor och parkeringsplatser skall införas och det brottsförebyggande arbetet skall i likhet med brottsofferstödet tillföras ytterligare resurser.

För att öka tryggheten för våra barn och ungdomar samt för att ge lärarna ökat utrymme att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag anslår partiet 11 miljoner kr i riktade satsningar för att förstärka elevhälsan och utveckla klassmorfarsystemet. Partiet anslår även 60 miljoner kr i allmänna resursförstärkningar till skola och förskola.

Mest resurser satsar partiet på att åtgärda de många bristerna i äldreomsorgen. Totalt anslår man 117,5 miljoner kr i resursförstärkning till äldreomsorgen. Pengarna är avsedda för bland annat nyanställningar, kraftigt förbättrad matkvalité och utökad social stimulans. Man satsar även 7 miljoner kr på ökat stöd till anhörigvårdare samt 10 miljoner kr på att underlätta tillvaron för funktionshindrade och deras familjer.

Satsningarna finansieras genom en nedläggning av stadsdelssystemet, avskaffad mångkultur, slopade integrationsprojekt, en kraftig besparing på orimligt dyra kulturverksamheter och en minskning av den politiska organisationen.

Då partiet har chockats av den våg av åldringsrån som just nu sveper genom Malmö lanserar man ett förslag om att hemtjänstpersonalen i samtliga stadsdelar skall börja använda sig av fotolegitimation i syfte att försvåra för samvetslösa bedragare att lura sig in i de äldres hem genom att uppge sig vara från hemtjänsten.

Andra nyheter i årets budgetreservation är att man vill införa koordinatorer till stöd för familjer med funktionshindrade barn samt inrätta ett kategoriboende dit äldre personer skall kunna ta med sig sina husdjur när de tvingas flytta från det egna hemmet.

Även på partiets profilområde invandring och integration återfinns ett par nyheter. Vid  sidan av de gamla kraven på ett invandringsstopp till kommunen och ökat stöd till den svenska kulturen föreslår partiet nu också ett förbud mot heltäckande slöjor i Malmös skolor samt ett stopp för byggandet av fler fullskaliga moskéer med minareter i staden.

Sverigedemokraternas kommunstyrelserepresentant Per Ramhorn kommenterar:

- Jag är mycket nöjd med vår budgetreservation. När de övriga partierna står handfallna och vägrar ta ansvar, visar vi att vi inte är rädda för att fatta tuffa beslut och göra tydliga prioriteringar. Det är närmaste skrämmande att bevittna hur de etablerade partierna fortsätter att stoppa huvudet i sanden när det gäller invandringsfrågan och hur de totalt saknar förslag kring hur situationen för våra äldre skall förbättras och brottsligheten bekämpas.

För att ta del av budgetreservationen i sin helhet, se bifogade filer.

För vidare information:

Mattias Karlsson

Politisk sekreterare

0708- 18 07 66

Per Ramhorn

Kommunstyrelserepresentant

0730 - 29 85 74

Bifogade filer

Word-dokument