Skip to main content

​​​​SD kommenterar Hans-Gunnar Axbergers rapport om Riksrevisionen

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 12:49 CEST

Under gårdagen offentliggjordes rapporten som fastslår att chefer på myndigheten har agerat olämpligt och att formella fel har begåtts. Ett handlingsalternativ som framhålls i rapporten är en förstärkning av riksdagens huvudmannaskap, för att förbättra tillsynen, kontrollen och styrningen av sina myndigheter. Just sådana satsningar och förslag förefaller emellertid endast återfinnas i Sverigedemokraternas budgetmotion.

Under sommaren kallades samtliga dåvarande riksrevisorer till konstitutionsutskottet (KU) för utfrågning. KU fann då ingen möjlighet att vidta några formella åtgärder, men avser inleda en egen översyn av Riksrevisionen. Sverigedemokraterna ställer sig förstås positiva till denna men menar också att det därutöver finns flera åtgärder som både kan och bör vidtas redan nu, inom ramen för befintligt regelverk. Man bör även agera proaktivt och genomföra en motsvarande översyn av riksdagens ombudsmän, JO. Detta är något som Sverigedemokraterna redan har försökt anhängiggöra inom KU och nu också lyfts fram i den aktuella granskningsrapporten.

Fredrik Eriksson, ledamot av konstitutionsutskottet, kommenterar:

  • Sverigedemokraterna välkomnar konstitutionsutskottets kommande översyn av Riksrevisionen och håller dörren öppen för eventuella lagändringar som kan behöva genomföras. Vi anser att genomgripande förändringar av och hos riksdagens myndigheter bör ske i samsyn med ett brett parlamentariskt stöd.
  • Detta är givetvis en process som förväntas ta lång tid. För att allmänhetens förtroende för den offentliga maktapparaten ska kvarstå är det dock av yttersta vikt att riksdagen även agerar genom att nyttja de medel som står till buds redan nu.

En av de åtgärder som kan implementeras även med nuvarande regelverk är en förstärkning av riksdagens förvaltningsanslag, med målet att anställa mer kanslipersonal för att bereda ärenden som rör uppföljning av såväl Riksrevisionen som Justitieombudsmannen.

Fredrik Eriksson kommenterar:

  • Vi har inte kunnat se att något annat parti än Sverigedemokraterna har föreslagit någon förstärkning av riksdagens förvaltningsanslag för detta ändamål.
  • Även i andra avseenden överensstämmer utredarens redovisning i många avseenden med vad Sverigedemokraterna redan har föreslagit, exempelvis att JO-ämbetet med fördel kan inkluderas i förstärkningen av riksdagens stöd, kontroll och förvaltningstillsyn avseende sina egna myndigheter.

--

Vid frågor eller för ytterligare information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post press@sd.se.