Skip to main content

SD kommenterar medieutredningen

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 10:00 CET

Sverigedemokraterna delar medieutredningens problembeskrivning av mediebranschens osäkra framtid. Genom teknikutvecklingen har de ekonomiska förutsättningarna för pressen förändrats, vilket kan ha varit en av de bidragande orsakerna till dagens ensidiga medierapportering. En följd av detta har blivit allt fler nyhetsundvikare och framväxten av alternativmedia. Vi är positiva till att regeringen vill ha en så bred parlamentarisk förankring som möjligt. Det är av yttersta vikt att nya mål och medel för en bransch med så central roll i demokratin förankras parlamentariskt.

Initialt kan vi också ställa oss positiva till de minskade trösklarna för att ta sig in på marknaden för medier på våra nationella minoritetsspråk, inklusive samiska, och även strävan att underlätta för medier på landsbygden. Vidare är vi positiva till att även utredningen framhåller att riksdagens tillkännagivande om avskaffad reklamskatt bör tillgodoses.

Däremot tror vi inte utredningens förslag vad avser inrättandet av en mediestödsnämnd som rätt väg att gå för att erhålla ett brett spektrum av åsikter och idéer utan ser med oro på eventuella konsekvenser. Vi tror att utredningens förslag snarare riskerar utestänga nya aktörer om branschen själva ska godkänna vilka som beviljas mediestöd, dessutom på godtyckliga kriterier om kvalitet och inre mångfald.

Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson, kommenterar:

- Medieutredningen fastslår betydelsen av lokal journalistik och att framtidens mediestöd ska baseras på närvaron och inte formen. Det är i grunden positivt, men vi ser med stor oro på de otydliga besked man ger kring mångfalds- och demokratikriterier samt kvalitetskrav, vilka riskerar bli godtyckliga och hämma en medial åsiktsmångfald. Vi menar också att en människas hantverksskicklighet inte sitter i hennes hudfärg, politiska ställningstaganden, könstillhörighet eller sexuella läggning, varför medierna inte kan skapa kriterier för en åsiktsmångfald genom att man ställer krav på vem som förmedlar informationen. Alla ska ha lika förutsättningar och möjligheter för ett arbete oavsett hur man ser ut.

Angelika Bengtsson, ledamot i medieutredningens parlamentariska referensgrupp, kommenterar:

- Många av förslagen är otydliga och ligger många år framåt. Jag hade önskat fler konkreta förslag som hade hjälpt branschen från dagen då utredningen överlämnades till regeringen. Jag, tillsammans med mina kollegor, avser följa och analysera utvecklingen noggrant.

- Jag önskar även, för branschens skull, att kultur- och demokratiministern skapar förutsättningar till en bred parlamentarisk förankring som hon söker och att ministern respekterar eventuella tillkännagivanden vid en eventuell parlamentarisk beredning.

Jonas Millard, ledamot i KU, kommenterar:

- Nuvarande presstödssystem är föråldrat, och det är bra att frågan utreds. I och med den tekniska utvecklingen väljer fler och fler personer idag att konsumera media på sätt som tidigare inte var möjliga. SD vill se att framtida presstödssystem som främst syftar till att främja, understödja och möjliggöra lokalt granskande och objektiv journalistik. I detta avseende menar jag att utredningen missar målet.

---

Vid frågor eller för ytterligare information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-postpress@sd.se.