Skip to main content

SD kommenterar regeringens förslag att göra FN:s barnkonvention till svensk lag

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 14:59 CEST

Regeringen har lagt fram en proposition där FN:s konvention om barnets rättigheter föreslås inkorporeras i svensk lag.

Julia Kronlid, familjepolitisk talesperson, kommenterar:

- Den centrala utgångspunkten för Sverigedemokraterna är att barnens bästa alltid ska sättas i första rummet. Det är positivt att regeringen vill stärka barnens rättigheter men det är sorgligt att regeringen lagt fram en proposition där det är så otydligt hur konventionen ska tolkas. Domstolarna blir tvungna att göra avgöranden som enligt svensk rättstradition normalt ligger hos lagstiftaren.

Ett sådant exempel är den nu uppmärksammade artikeln 20 som berör skydd för barn som berövats sin familjemiljö och vilket stöd de ska få. Det står: "sådan omvårdnad kan bland annat innefatta placering i fosterhem, kafalah i islamsk rätt, adoption eller om nödvändigt, placering i lämpliga institutioner för omvårdnad av barn". Detta är i första hand utformat för att barnkonventionen ska kunna tillämpas i muslimska länder och något tvång att placera enligt kafalah finns inte utan placering ska ske enligt nationell lagstiftning. Dock är detta ett tydligt exempel på vilka missuppfattningar och problem det skulle kunna skapa när regeringen inte har klargjort hur en internationell konventions ska tolkas och tillämpas i förhållande till nuvarande svensk lag.

Mot denna bakgrund har Sverigedemokraterna motionerat om att yrka avslag på regeringens förslag om att inkorporera barnkonventionen såsom det är utformat.

Julia Kronlid kommenterar:

 - Vi vill istället uppdra åt regeringen att återkomma med nytt förslag där konventionen snarare antar formen som en målsättning och vägledning. För att stärka barnkonventionen i svensk lag vill vi att arbetet med att transformera svensk lag efter konventionen ska fortsätta. I dagsläget ser det inte ut som ett avslag kommer få majoritet i riksdagen men vi hoppas därför att det åtminstone kommer finnas en stor uppbackning i utskottet kring att regeringen måste vara glasklar gällande artikel 20. Där är det svensk lag som står överst och islamsk rätt ska aldrig tolkas i svenska domstolar. 

Sverigedemokraterna vill även tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda hur det fortsatta arbetet med att införliva barnkonventionen i svensk rätt kan genomföras på bästa sätt.

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information kontakta Julia Kronlid på telefonnummer 070-108 81 45 eller Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.