Skip to main content

SD:s vårbudget: ”Arbete, trygghet och tillväxt”

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2012 14:15 CEST

När Sverigedemokraterna idag presenterar sin vårbudgetmotion görs det under rubriken ”Arbete, trygghet och tillväxt”. I denna budget pekar partiet ut riktningen inför kommande år. Genom att prioritera arbete, trygghet och tillväxt framför ineffektiv arbetsmarknadspolitik, massinvandring och ineffektivt bistånd kan Sverigedemokraterna kombinera ekonomisk tillväxt och sysselsättningsskapande åtgärder med välfärd och trygghet.

 

Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Erik Almqvist kommenterar:

– Sverigedemokraterna vill slopa regeringens ineffektiva och dyra arbetsmarknadsreformer och sjösätta ett effektivt åtgärdspaket för ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Istället för en generell ungdomsrabatt som inte fungerat som en effektivt jobbskapande åtgärd vill Sverigedemokraterna rikta satsningarna mot små- och medelstora företag. Till hösten avser vi återkomma med konkreta kostnadsberäknade förslag som syftar till att kraftigt minska sjuklöneansvaret och arbetsgivaravgifterna för små och medelstora företag.

– Utöver dessa förslag är det viktigt att inte glömma bort invandringspolitikens betydelse för situationen på arbetsmarknaden. Vi har idag en invandringspolitik som står i direkt konflikt med bekämpandet av massarbetslösheten. Vi har en arbetskraftsinvandring som enligt arbetsförmedlingen bidrar till att göra det svårare för redan befintliga invandrare att få jobb. I sammanhanget kan det nämnas att det framgår av regeringens budgetdokument att sysselsättningen ökat bland svenskfödda och att det totala tappet förklaras med invandringen.

– Vi presenterar i denna vårbudget en riktad satsning på den svenska gruvnäringen som har en oerhörd potential. Vi vill satsa på infrastruktur där förbättrad kapacitet på Malmbanan och en ny sträckning mellan Pajala och Svappavaara är prioriterat. Det råder även brist på arbetskraft idag vilket vi vill lösa genom en satsning på fler ändamålsenliga utbildningar. För att kunna finansiera dessa satsningar föreslår vi samtidigt en höjning av mineralersättningen.

 

Sammanfattning över de viktigaste förslagen:

 

 

Ett åtgärdspaket för ökad sysselsättning och minskad ungdomsarbetslöshet

– En sänkning av arbetsgivaravgiften riktad mot små- och medelstora företag.

– Ett reformerat sjuklöneansvar riktat mot småföretagare i syfte att minska deras börda vid sjukfrånvaro och på så sätt öka deras anställningsbenägenhet.

– Lärlingsjobb helt befriade från arbetsgivaravgifter som riktas särskilt till unga.

– En utökning av antalet undantag i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, vilket skulle slipa ned trösklarna till arbetsmarknaden i synnerhet för ungdomar.

– En utveckling och förstärkning av starta eget-bidraget, som bland annat syftar till att göra det lättare för unga att starta företag.

– En återställning av regeringens besparing på gymnasieskolan, fler nya komvuxplatser, en kraftfull satsning på yrkeshögskolan liksom på naturvetenskap och teknik inom den högre utbildningen.

– Ett införande av mer ansvarsfulla regler för såväl arbetskraftsinvandring som asyl- och anhöriginvandring för att bland annat åstadkomma minskade undanträngningseffekter som idag särskilt drabbar ungdomar och invandrare.

 

Garanterad och höjd A-kassa

– Höjt tak till 900 kr/dag.

– Återinförande av 300-dagarsregeln.

– Obligatorisk och offentligt finansierad A-kassa som blir en del av Försäkringskassan.

 

Fler synliga poliser

– Partiet har som ambition att satsa 500 miljoner per år de kommande fem åren för att möjliggöra fler synliga poliser på gator och torg. Det är ett stort problem att polisen idag ägnar allt för lite tid åt synligt polisarbete i gatumiljö. Detta kan handla om att resurser avsätts så väl till nya poliser, till civil personal som kan avlasta poliserna som till ny teknisk utrustning som kan förbättra effektiviteten inom polisarbetet.

 

Stora besparingar på invandrings- och biståndspolitiken

Sverigedemokraterna presenterar i denna vårbudget flera skarpa förslag på invandringsområdet som bedöms minska asyl- och anhöriginvandringen med 90 %. Bland annat ska asyl huvudsakligen beviljas åt personer som uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention. Uppehållstillstånd ska utdelas på temporär istället för permanent basis och kunna återkallas, exempelvis om brott begås eller om grunden för uppehållstillståndet förändras. Vi vill även skärpa kraven för anhöriginvandring, bland annat genom att försörjningsansvaret för den anhöriginvandrade åläggs anknytningspersonen.

 

Avskaffad pensionärsskatt

– Över budgetperioden vill vi avskaffa hela pensionärsskatten. Sverigedemokraterna betraktar pension som uppskjuten lön varför det är orimligt att lön och pension beskattas olika. Detta är i första hand en rättvisefråga men handlar även om att stimulera konsumtionen hos en grupp som idag nödgas vrida och vända på varenda slant.

En aktiv gruvpolitik

– Investeringar i infrastruktur riktade mot Norrland. Förbättrad kapacitet på malmbanan samt en ny sträckning mellan Pajala och Svapavaraa.

– Ändamålsenliga utbildningar så att bristen på arbetskraft kan hejdas.

– Höjd mineralersättning som bidrar till att finansiera satsningarna på ny infrastruktur.

 

 

För vidare information:

Martin Kinnunen Pressansvarig
Telefon: 0708 – 18 09 43
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se