Skip to main content

Sverigedemokraternas höstbudgetförslag rörande miljö och areella näringar

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 15:49 CEST

Sverigedemokraterna väljer i sitt budgetförslag att slopa skattesubventionerna på de så kallade första generationens biodrivmedel. Jordbruksbaserade biodrivmedel genererar nämligen stora koldioxidutsläpp när de produceras och en ökad efterfrågan leder i sin förlängning till skövling av tropikskog i andra länder.

Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson, kommenterar:

  • -Det har tidigare framförts att skattelättnader på biodrivmedel är ett sätt att stödja svenska bönder. Men man bör vara medveten om att den etanol och biodiesel som förbrukas i Sverige importeras till 80-90 %, och dess effekt positiva effekt för svenskt lantbruk, därmed är försumbar.

För att stärka svenskt jordbruk vill Sverigedemokraterna istället fortsatt sänka skatten på drivmedel till dansk nivå (0,60 kr), detta mot bakgrund av att svenska och danska bönder verkar på samma europeiska marknad. Sverigedemokraterna vill också stötta svenska mjölkbönder med en betesersättning på 1 000 kronor per mjölkko och år.

I budgetförslaget så sparar SD 3,7 miljarder per år på slopade skattesubventioner för jordbruksbaserade biodrivmedel. Samtidigt så sänks skatten på diesel för jord- och skogsbruk

till dansk nivå till en kostnad av cirka 1,6 miljarder per år. SD motsätter sig även regeringens fortsatta höjningar av skatten på bensin och diesel, skatter som slår hårdast mot landsbygden.

Anders Forsberg, landsbygdspolitisk talesperson, kommenterar:

  • -Våra förslag kring sänkt dieselskatt, betesersättning och sänkta lönekostnader för småföretag skulle innebära ett förbättrad ekonomiskt resultat för en medelstor mjölkgård på flera hundra tusen per år.

Sverigedemokraterna vill fortsatt skära kraftigt i budgeten för klimatsatsningar och reservatsbildning. Dessa besparingar berör 2,3 miljarder kronor, som främst finansierar de ovannämnda satsningarna på de areella näringarna. SD slopar även supermiljöpremien och anslagen till handel med utsläppsrätter. Undantaget är 100 miljoner kronor som tillförs till utbyggnad av laddinfrastruktur.

Anders Forsberg:

  • -I slutändan handlar detta om att vi prioriterar svensk landsbygd och svenska bönder.

Sverigedemokraternas höstbudgetförslag för 2017-2020:

https://sd.se/budgetmotion-2017/

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per epost på press@sd.se