Skip to main content

Uttalande av SD:s partistyrelse med anledning av beslut om personärenden

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2013 15:59 CET

På ett extrainsatt partistyrelsemöte beslutade Sverigedemokraterna idag om att utesluta tolv personer. Bakgrunden till det extrainsatta mötet är den nolltolerans som Jimmie Åkesson initierade under hösten 2012. Sedan dess har rutinerna inom partiet för dessa ärenden setts över och genom mötet idag kan samtliga personärenden sedan 2012 nu läggas till handlingarna.

Totalt har partistyrelsens medlemsutskott sedan hösten 2012 hanterat ett 40-tal ärenden. Ett fåtal ärenden har tidigt avskrivits samtidigt som ett flertal personer valt att lämna partiet under utredningens
gång. I ett antal fall där medlemmar idkat självkritik och där uppträdandet inte kunnat härledas till ideologiskt avvikande orsaker har medlemsutskottet på egen hand beslutat om att utdela allvarliga varningar.

I tolv fall beslutade partistyrelsen idag däremot om uteslutning. Utöver dagens möte beslutade man även om uteslutning i två fall på partistyrelsemötet i februari. Det handlar om personer som man funnit
ideologiskt avvikande samt om andra som genom sitt uppträdande på ett allvarligt sätt skadat partiet. Mest uppmärksammat har ett ärende gällande Patrik Ehn från Göteborg varit där partistyrelsen med bred majoritet idag valde att besluta om uteslutning.

Uteslutningen grundar sig i att partistyrelsen gjort en samlad bedömning av Ehns politiska bakgrund i nazistiska och extremististiska organisationer i kombination med en lång rad olika uttalanden
och händelser. Efter noga övervägande har partistyrelsen landat i slutsatsen att Patrik Ehns ideologiska hemvist inte är inom Sverigedemokraterna och att han därmed inte kan fortsätta som medlem. Beslutet som fattades med 14 röster mot 3 grundar sig inte i några enskilda händelser utan partistyrelsen har bedömt helheten som visar att Ehn inte på ett trovärdigt sätt lämnat extremismen bakom sig. Partiet uppmanar samtidigt Ehn att avträda sina uppdrag i kommunfullmäktige i Göteborg samt i landstinget i Västra Götaland.

Nolltoleransen som initierades av Jimmie Åkesson under hösten 2012 och som vunnit starkt gehör lokalt i partiet föreskriver att ideologiska överträdelser och andra övertramp inte kommer att accepteras och alltid ska föranleda konsekvenser från partiets sida.

Sverigedemokraternas partistyrelse, Stockholm, den 18 mars 2013

Björn Söder kommer att finnas tillgänglig i anslutning till partiets riksdagskansli strax efter kl 16 för att kommentera beslutet. Partiet kommer idag ej att gå ut med information om vilka de andra personerna var som partistyrelsen fattade beslut om. Flera av personerna är ej att betrakta som offentliga företrädare och praxis i allmänhet är att alla ska underrättas brevledes innan information lämnas till media. På grund av det stora allmänintresset kring Ehn frångicks praxis genom att beslutet meddelades på annat sätt.

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 0708-180943
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se