Skip to main content

Kompletterande undersökningar vid det nedlagda tvätteriet i Hagfors

Nyhet   •   Nov 02, 2010 17:52 CET

Sveriges geologiska undersökning, SGU, låter utföra ytterligare kompletterande undersökningar av den sedan tidigare kända föroreningen av tvättkemikalien perkloretylen vid nedlagda Förenade fabriksverkens före detta tvätteri i Hagfors. Resultaten väntas vara klara under vårvintern 2011.

Ett flertal utredningar har genomförts sedan man för ca 15 år sedan först konstaterade att marken vid tvätteriet i Hagfors var förorenad. Vid de senast genomförda undersökningarna år 2008, påträffades ytterligare föroreningar i mark och grundvatten från den tidigare tvätteriverksamheten. Mycket höga halter av tvättkemikalien tetrakloreten, som i dagligt tal även kallas perkloretylen eller PCE, påvisades främst i grundvattnet. Föroreningen bedöms vara så omfattande att ytterligare efterbehandlingsåtgärder kommer att behövas.

Jorden har sanerats
År 2003–2004 genomfördes en sanering av jorden under tvätteribyggnaden. En mycket stor mängd tetrakloreten (ca 5 ton) omhändertogs. Men senare undersökningar har alltså påvisat omfattande förorening i Hagforsåsen även nedströms tvätteriet.

Den nu pågående undersökningen som utförs av konsultföretaget SWECO, och där fältarbetet till stor del redan genomförts, syftar till att slutföra utredningsskedet och ska resultera i en så kallad huvudstudie som kan ligga till grund för de kommande saneringsåtgärderna.

Inga akuta hälsorisker
I dagsläget bedöms inga akuta hälsorisker föreligga då föroreningen påträffats på stort djup under markytan. Miljörisken bedöms dock vara betydande. Det har bland annat konstaterats att förorening läcker ut i Örbäcken och vidare till Hagälven och sjön Värmullen.

Alla förorenade områden åtgärdade senast år 2050
Riksdagen har satt som mål att alla förorenade markområden i Sverige ska vara åtgärdade senast år 2050. Som ett led i det arbetet har SGU fått i uppdrag av regeringen att inventera, undersöka, och vid behov åtgärda områden där numera nedlagda statliga myndigheter tidigare har bedrivit verksamhet, som kan ha lämnat föroreningar efter sig.

Det statliga verket Förenade fabriksverken (FFV) startade tvätteriet i Hagfors 1970 och drev det till och med 1978, då tvätteriet överläts till ett privat företag. Staten bedöms ha en del av ansvaret för föroreningen och därmed ingår Hagforstvätteriet i SGUs uppdrag. SGU kommer även att vara huvudman för saneringsåtgärderna.

SGU avser att återkomma med information i samband med att resultaten av den pågående undersökningen är klara.

För mer info, kontakta:
Ulf Winnberg, projektledare vid SGU, tel. 08-545 215 05, e-post: ulf.winnberg@sgu.se

Här kan du läsa mer om SGUs arbete med förorenade områden (nytt fönster).

Fakta om klorerade lösningsmedel
Tetrakloreten är ett kolorerat lösningsmedel. Klorerade lösningsmedel är hälsoskadliga och kan ge eller misstänks kunna ge cancer. De är giftiga eller skadliga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Vissa klorerade lösningsmedel bryter också ned ozonskiktet. (Källa www.kemi.se.)

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera