Skip to main content

Översiktlig undersökning vid Åkers Krutbruk – liten spridning av föroreningar till Råckstaån

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 11:32 CEST

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har låtit utför en undersökning av föroreningar från den historiska verksamheten vid Åkers Krutbruk. Resultaten visar att det finns låga halter av föroreningar i grundvatten och sediment men att risken är liten för spridning till Råckstaån i sådan omfattning att belastningen på miljön blir betydande.

Riksdagen har satt som mål att alla förorenade markområden i Sverige ska vara åtgärdade senast år 2050. Som ett led i det arbetet har SGU fått i uppdrag av regeringen att inventera, undersöka, utreda och vid behov åtgärda områden där numera nedlagda statliga organisationer tidigare har bedrivit verksamhet, som kan ha lämnat föroreningar efter sig.

Vid Åkers Krutbruk har det bedrivits verksamhet sedan 1500-talet. Mellan 1943 och 1991 drev det statliga verket Förenade fabriksverken (FFV) verksamheten på området och därmed faller det under SGUs uppdrag. Verksamheten har med stor sannolikhet lämnat föroreningar i marken och syftet med undersökningen har varit att få en uppfattning om föroreningssituationen och om föroreningar sprids till Råckstaån.

Resultaten visar att det finns föroreningar i grundvatten, jord vid brännplatser och sediment i Råckstaån, men att halterna är låga. Området har trots de låga halterna placerats i riskklass 2, dvs. stor risk.

Klassningen motiveras av att man har funnit dioxin och klorerade kolväten, som är mycket farliga ämnen, i flertalet av proverna och att avgränsningar av dessa föroreningar inte gjorts inom ramen för genomförd provtagning. Delar av området kommer därför att undersökas vidare så att en bättre bedömning av eventuella risker förknippade med de föroreningar som påträffats kan göras.

Du kan ladda hem rapporten och läsa mer om SGUs arbete om förorenad mark på SGUs hemsida.

För mer info, kontakta:

Klas Arnerdal, projektledare vid SGU, tel. 08-545 215 20 och e-post: Klas.Arnerdal@sgu.se

Elin Sandström, projektledare vid SGU, tel. 08-545 215 15, e-post: elin.sandstrom@sgu.se

FAKTA
Klorerade lösningsmedel är hälsoskadliga och kan ge eller misstänks kunna ge cancer. De är giftiga eller skadliga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Vissa klorerade lösningsmedel bryter också ned ozonskiktet. (Källa www.kemi.se.)

Dioxiner är mycket giftiga, fettlösliga och bryts ner mycket långsamt.
Dioxiner och dibensofuraner har påvisats i stora delar av miljön, i fisk och i däggdjur och i bröstmjölk hos människa. Vissa av föreningarna kan bildas naturligt i miljön, men de mängderna kommer från industriella processer. Dioxiner och dibensofuraner ingår i Stockholmskonventionen om långlivade organiska ämnen, s.k. POPs (Persistent Organic Pollutants). (källa www.naturvardsverket.se)

SGU är den myndighet i Sverige som svarar för frågor om berg, jord och grundvatten. www.sgu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera