Skip to main content

SGU remissyttrande om utredningen "En utvecklad havsmiljöförvaltning

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 15:28 CEST

SGU är en av de remissinstanser för den utredning som regeringen har tillsatt om hur nationer, myndigheter och forskning bättre kan samverka för att återskapa en god havsmiljö i Östersjön och Västerhavet (En utvecklad havsmiljöförvaltning, SOU 2008:48).

SGU tillstyrker förslagen i utredningen med vissa tillägg och kompletterande kommentarer.
SGU anser, liksom utredning, att en internationell samordning krävs för att komma till rätta med miljöproblemen i de havsområden som omger Sverige. Samordningen bör ske inom samarbetsorganisationen HELCOM, som då behöver få ett utökat mandat.

Använd myndigheternas samlade kompetens för planering

I utredningen föreslås ett planeringssystem för de svenska havsområdena, där det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan regionala och mer övergripande organ. SGU anser att planering enligt en sådan modell ger förutsättningar för ett bättre skydd av havsmiljön och på sikt även för näringsverksamheten. Det krävs dock att planeringen utgår från kunskap och underlag som har tillräckligt kvalitet och detaljeringsgrad. I detta arbete är det viktigt att använda den kompetens och den information som redan idag finns på landets olika myndigheter. Av samma anledning är det också viktigt att utarbetande av planer och skyddszoner sker i samråd med samtliga berörda myndigheter.

Detaljerad och fördjupad information är viktig

I de olika arbetena med havsmiljön krävs detaljerade underlag av god kvalitet. I utredningen föreslås ett nationellt program för kartläggning av det marina landskapet på fem år, vilket är en förutsättning för att ta fram information för de havsområden där behoven av planerings- och beslutsunderlag är som störst. Att ta fram motsvarande underlag för återstående delar av svenskt hav kräver en fortsättning av programmet.

SGU tillstyrker utredningens bedömning att fördjupad information om havsområdena behövs. Det kan till exempel gälla klimat, avrinningsområden m.m. SGU anser att detaljerad vattendjupsinformation är av största vikt för såväl marin undersökningsverksamhet som för havsmiljöarbete i stort. Den sekretess som idag finns kring information om vattendjup och bottenbeskaffenhet försvårar avsevärt nyttjandet av befintlig information men också nyproduktion av information.

Samordning med vattenförvaltningen behövs

Förbättringar i havsmiljön är i stor utsträckning beroende av de åtgärdsprogram som upprättas inom ramen för vattenförvaltningen. SGU saknar i utredningen förslag på samordning mellan havsmiljöförvaltningen och vattenförvaltningen. SGUs förslag är därför att en heltäckande analys av vattenförvaltningsarbetet påbörjas 2010.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.