Skip to main content

Avsätt 400 miljoner till en förnyad förtroendeskapande Östersjöpolitik

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 13:58 CEST

"Den säkerhetspolitiska utmaningen i Östersjöregionen efter Ukrainakrisen är att säkerställa fortsatt stabilitet, utveckling och samverkan i staterna kring Östersjön."

Det skriver Lars Ingelstam och Anders Mellbourn i rapporten ”Vägval Fred och Säkerhet. En ny svensk politik”, en uppdaterad sammanfattning av deras utredning ”Fred Säkerhet Försvar. Tyngdpunktsförskjutning i svensk politik” som presenterades i vintras.

De föreslår en rad åtgärder i linje med den framgångsrika politik för Östersjöområdet och Baltikum som de nordiska grannstaterna inledde på 1990-talet. Politiken måste även omfatta Ryssland. Den gäller samarbete i kustbevakning och kring miljöskydd, mänskliga kontakter i vänorter, föreningsliv, företagsverksamhet och handel. I detta ligger också att uppmuntra till en fortsatt och bättre integrering av den rysktalande befolkningen i de baltiska samhällena.

När försvarsberedningen nyligen lade fram sitt uppskjutna slutbetänkande, låg förväntningarna nästan helt på förslag till förstärkning av det militära försvaret i närområdet.

Men lärdomarna av Ukraina, den ryska aggressionen och maktövertagandet på Krim är i första hand att nationell säkerhet bygger på en fungerande statsmakt och medborgerlig sammanhållning.

Rapportens huvudtes är att det behövs en tyngdpunktsförskjutning i hela den svenska säkerhets- och försvarspolitiken mot mer fredsbyggande och förebyggande insatser. Det gäller inte minst den internationella krishanteringen som under ett drygt årtionde fått en alltmer militär karaktär och varit en huvuduppgift för försvaret. I år avslutar Sverige sin militära insats i Afghanistan. Författarna diskuterar utförligt hur Sverige i framtiden i stället måste utveckla och vidmakthålla en omfattande icke-militär verksamhet för internationell krishantering, förebyggande av väpnad konflikt och fredsbyggande. 

Rapporten har kommit till genom Partnerskap 2014 och distribueras av Sveriges kristna råd,
beställning via www.skr.org/bocker  eller via mail till Björn Cedersjö:
bjorn.cedersjo@skr.org. Den finns också att ladda ned på www.fredsagenda2014.se

För frågor och kommentarer kontakta:
Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd: 08-453 68 23

Eller ta direktkontakt med författarna:
Lars Ingelstam, 070-578 22 57
Anders Mellbourn, 070-535 98 07


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera