Skip to main content

Sveriges Allmännytta ställer sig bakom riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2019 09:49 CEST

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta, välkomnar nya riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering

Bygg- och fastighetssektorn vässar sina gemensamma riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering. Behovet av cirkularitet i hela värdekedjan förtydligas och alla branschens aktörer uppmanas använda riktlinjerna som sin basnivå.

- Genom att minska bygg- och rivningsavfallet och genom att återvinna och återanvända byggmaterial kan vi bidra till att nå klimatmålen. Resurs- och avfallsriktlinjerna är ett bra verktyg som kan stödja byggherrar i branschen att bygga och riva mer resurseffektivt, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

- Det finns drygt 800 000 lägenheter i Sverige som behöver renoveras. Samtidigt är behovet av nya bostäder, vägar och järnvägar stort. Resurseffektivisering och avfallsminimering är avgörande för att minska bygg- och fastighetssektorns miljöbelastning, säger Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier.

Bakom ställningstagandet för ökad resurseffektivitet inom bygg- och fastighetssektorn står Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Återvinningsindustrierna, Byggmaterialindustrierna, HSB, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. 

Riktlinjerna slår bland annat fast att materialinventering alltid ska göras före rivning, att en material- och avfallshanteringsplan ska tas fram i alla bygg- och rivningsprojekt samt att material- och avfallshanteringsplanen ska kompletteras av entreprenören med uppgifter om planerad hantering av farligt avfall. Sveriges Byggindustrier anlitar Tyréns som konsult i arbetet med bevakning och löpande uppdateringar.

Detta är Sveriges Allmännytta:

Vi är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.