Media no image

Swedfund driver på utvecklingen av anständiga arbetsvillkor i Etiopiens textilindustri

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 09:34 CET

DBL Group, Swedfund och Development Bank of Ethiopia investerar tillsammans i en textilfabrik i Mekele, Etiopien. Genom ett samarbetsavtal med kontraktsbundna villkor för anständiga lönenivåer, förbinder sig H&M att förlägga produktion till fabriken i Mekele. Detta gör att Swedfund bidrar till 4 000 nya jobb och skapar bättre förutsättningar för kvinnor i ett av världens fattigaste länder.

Etiopien är ett av världens fattigaste och mest folkrika länder. Analfabetismen och arbetslösheten är mycket hög, särskilt bland kvinnor, och 80 procent försörjer sig inom jordbrukssektorn, som ofta saknar formella arbetsvillkor. Ett jobb inom textilindustrin kan hjälpa många kvinnor till ett formellt arbete, något som kan vara början till en varaktig förbättring av livsvillkoren.

”Swedfunds uppdrag är att investera i världens allra fattigaste länder, för att skapa tillväxt, skatteintäkter och anständiga jobb", säger Swedfunds VD Gerth Svensson.

I maj 2016 ingick Swedfund ett låneavtal motsvarande 125 miljoner SEK, som innebär att DBL Group, Swedfund och Development Bank of Ethiopia tillsammans investerar i en textilfabrik i Mekele, Etiopien. Verksamheten har ännu inte påbörjats i fabriken men genom ett samarbetsavtal med H&M säkras vissa produktionsvolymer, med avsikten att trygga anställningen för upp till 4 000 personer. Större delen av de anställda kommer att vara kvinnor. Kvinnors roll för att nå en inkluderande tillväxt är central, de använder 90 % av sin lön till familjen och sina barns mat, medicin och utbildning. En dotter till en arbetande kvinna skaffar sig ofta en högre utbildning jämfört med sin mamma, och sonen tar större ansvar för hemmet som vuxen.

När Swedfund investerar kontraktbinds frågor om arbetsvillkor och anständiga löner. En anständig lön är en lön som det går att försörja en familj på. En lönekartläggning ligger till grund för att fastställa nivån lokalt i Mekele. Analysfasen inför en investering är startpunkten för kontinuerlig dialog kring lönenivåer samt arbetsvillkor generellt, som till exempel rätten till årliga lönerevisioner, rimliga arbetstider och rätt till semester. Detta kontraktsbinds och följs sedan upp under investeringsperioden.

"Lönelägena i Etiopien är generellt väldigt låga och det finns också stort utrymme för att förbättra arbetsvillkoren. Det är just därför vi är där – i vårt projekt i Mekele avtalar vi med våra partners gällande arbetsvillkoren, dvs anständiga löner, arbetsmiljö och övriga villkor, och därmed kan vi successivt och metodiskt arbeta för att förbättra lönenivåerna i den här delen av världen, vilket bidrar till fler anständiga jobb och minskad fattigdom. Det är så vi gör skillnad", säger Gerth Svensson.

Utvecklingsfinansiering är komplext. Swedfunds uppdrag är att förbättra villkoren i världens fattigaste länder vilket medför en rad svåra överväganden. Just därför är det särskilt viktigt att våra investeringsbeslut fattas utifrån en analys som säkerställer att vi gör verklig skillnad och att vi arbetar på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Här finns mer information om hur Swedfund arbetar med anständiga jobb.

För ytterligare frågor, kontakta gärna Karin Kronhöffer, Director Strategy and Communication, karin.kronhoffer@swedfund.se, 08-725 94 38

Om Swedfund

Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär med uppdrag är att minska fattigdom genom hållbart företagande. Vi erbjuder finansiering, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar på tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. I samarbete med våra partners ska vi medverka till ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbara investeringar. Swedfunds investeringsstrategi vilar på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 260 företag. www.swedfund.se

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se

DBL Group, Swedfund och Development Bank of Ethiopia investerar tillsammans i en textilfabrik i Mekele, Etiopien. Genom ett samarbetsavtal med kontraktsbundna villkor för anständiga lönenivåer, förbinder sig H&M att förlägga produktion till fabriken i Mekele. Detta gör att Swedfund bidrar till 4 000 nya jobb och skapar bättre förutsättningar för kvinnor i ett av världens fattigaste länder.

Läs vidare »
Swxpilhvtpyilelqjrf9

Swedfunds Integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké december 2017

Nyheter   •   Feb 15, 2018 09:21 CET

We invest in a better world! Swedfund lägger ett händelserikt kvartal bakom sig för att nu med kraft gå in i 2018 och arbeta vidare med vårt viktiga uppdrag att genom hållbart företagande bidra till minskad fattigdom och genomförandet av Agenda 2030.

Fxtwfvp9fea07temklmw

​Swedfund stärker stödet till små och medelstora företag i östra och västra Afrika

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 10:43 CET

Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund har investerat 10 MUSD vardera i fonderna Advanced Finance & Investment Group (AFIG) Fund II och Catalyst Fund II. Genom dessa fonder, etablerade i de expansiva regionerna i västra och östra Afrika, bidrar vi till fortsatt tillväxt i små och medelstora företag, vilka utgör grunden för ökat jobbskapande.

Siwmegczkzxzpwyexutd

​Swedfund investerar i Access Bank för att stötta jordbrukssektorn i Nigeria

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 09:43 CET

Utvecklingsfinansiären Swedfund investerar i Access Bank genom ett lån om 10 MUSD. Access Bank är en av de ledande bankerna i Nigeria och lånet kommer att användas till företag verksamma i hela kedjan inom jordbrukssektorn, vilken sysselsätter mer än halva landets arbetskraft.

Y8vkq6xxafgpxat2ebto

Swedfund bidrar till ansvarsfull mikrofinansiering i Kambodja

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 10:27 CET

​Utvecklingsfinansiären Swedfund investerar i Kambodjas största mikrofinansbolag, Prasac Microfinance Institution Ltd (Prasac), genom ett lån om 15 MUSD. Lånet kommer att användas för vidareutlåning till landets mikro- och SMEs, vilka står för en majoritet av landets arbetstillfällen.

Dmz30y9fjeyyzf3a9nrf

​Swedfund investerar i expansion av förnybar elektricitet i Indien och Tanzania

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 08:17 CET

Utvecklingsfinansiären Swedfund investerar i Husk Power Systems, ett ledande företag inom elektrifiering via mini-elnät i rurala delar av Indien och Tanzania. Investeringen om 20 MUSD görs tillsammans med Shell Technology Ventures LLC och ENGIE Rassembleurs d’Energies.

M5d794zfmintbajci3nv

​Swedfund stärker sitt engagemang i Renewable Energy Asia Fund II

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 08:49 CET

Utvecklingsfinansiären Swedfund har investerat ytterligare 5 MUSD i Renewable Energy Asia Fund II (REAF II) och stärker därmed sitt bidrag till utbyggnaden av förnybar energi i utvecklingsländer i Asien.

Vbzvzqtqsbq70l0kwmot

​Maria Håkansson ny VD för Swedfund

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 09:46 CET

Styrelsen för Swedfund har utsett Maria Håkansson till ny VD. Maria Håkansson kommer närmast från rollen som Vice president Internet of Things (IoT) inom Ericsson, där hon även har haft flera ledande roller.

Media no image

Swedwatch granskning sätter ljuset på viktiga områden

Nyheter   •   Nov 08, 2017 06:33 CET

Swedwatch har granskat Swedfunds investering i Addax Bioenergy med avseende på hantering av mänskliga rättigheter under investeringsperioden och i samband med avyttringen av investeringen år 2015.

Swedfunds tf VD, Gerth Svensson, kommenterar:

”Swedfunds syfte är att minska fattigdom genom att investera i hållbara företag i världens allra fattigaste länder. Vår verksamhet utvecklas ständigt och vi värdesätter Swedwatchs granskning, som sätter ljuset på viktiga områden. Det här är ett tydligt exempel på en mycket utmanande och komplex situation där våra processer kring mänskliga rättigheter inte har varit tillräckliga inom alla områden, och vi har också i vårt strategiarbete identifierat analys av mänskliga rättigheter i samband med investerings- och exitprocesser som ett område där vi ser att vi kan förbättra vårt sätt att arbeta framöver.”

Swedfund gick in som minoritetsägare (8%) i Addax Bioenergy, en producent av biobränsle, år 2011. Det var ett projekt som, givet förutsättningarna, bedömdes kunna bli långsiktigt hållbart, skapa arbetstillfällen och bidra till att minska fattigdomen i Sierra Leone, ett av världens fattigaste länder. Projektet utvecklades dock inte som planerat, bl a till följd av att prisbilden på biobränsle förändrades dramatiskt samtidigt som området drabbades av Ebola, vilket bidrog till att produktionen låg nere under en period. I samband med ytterligare kapitalanskaffning reducerades Swedfunds ägarandel till 1% vilket innebar att våra möjligheter att påverka investeringen utifrån våra tre fundament samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft var begränsade, och Swedfund överlät därför ägandet till den dåvarande huvudägaren AOG. Senare förvärvades verksamheten av Sunbird Bioenergy, som idag sysselsätter cirka 2 500 personer enligt Swedwatchs rapport.

Mänskliga rättigheter är ett fokusområde för Swedfund. För att utveckla arbetet och säkerställa att Swedfund efterlever FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och Sveriges Nationella Handlingsplan för mänskliga rättigheter har Swedfund 2016 låtit genomföra en gapanalys av vårt arbetssätt med mänskliga rättigheter. Syftet med analysen var att stödja Swedfund med att utveckla processer för att utvärdera och hantera människorättsrisker och konsekvenser i nya investeringar och i investeringsportföljen, samt vid exit; identifiera brister och områden för förbättringar. I linje med detta arbete har Swedfund erbjudit en möjlighet till Addax Bioenergys nya ägare Sunbird Bioenergy att delfinansiera genomförandet av en studie som inbegriper aspekter av mänskliga rättigheter, miljö- och sociala frågor i samband med verksamheten i Sierra Leone, för att se till att värdefull kunskap och erfarenheter överförs. Vidare avser Swedfund fortsätta föra en fördjupad dialog med olika utvecklingsaktörer och civilsamhället för att förbättra det övergripande samarbetet i samband med avyttringar som väntas ha konsekvenser ur ett människorättsligt perspektiv.

​Swedwatch har granskat Swedfunds investering i Addax Bioenergy med avseende på hantering av mänskliga rättigheter under investeringsperioden och i samband med avyttringen av investeringen år 2015. Swedfunds tf VD, Gerth Svensson, kommenterar.

Läs vidare »
Lywu7u39u6umspkph8yz

Swedfunds integrerade delårsrapport juli - september 2017

Nyheter   •   Nov 02, 2017 09:32 CET

Acceleration av Agenda 2030 genom investeringar i hållbarhet och lönsamt företagande i de länder och miljöer där pengarna arbetar hårdast

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Director Strategy and Communication
  • karin.kronhoffer@swedfund.se
  • 08-725 94 38

Om Swedfund

Fattigdomsminskning genom hållbart företagande

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Adress

  • Swedfund
  • Drottninggatan 92-94
  • Box 3286, 103 65 Stockholm
  • Sverige