Skip to main content

Kommuniké från Sobis årsstämma

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 18:40 CEST

Vid Swedish Orphan Biovitrum ABs (publ) (Sobi) årsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade att de till förfogande stående vinstmedlen om 4 672 982 798 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Styrelse, styrelsearvode och revisor Ordinarie ledamöterna Adine Grate Axén, Matthew Gantz, Bo Jesper Hansen, Lennart Johansson, Helena Saxon, Hans GCP Schikan och Hans Wigzell omvaldes och Annette Clancy valdes till ny styrelseledamot. Bo Jesper Hansen omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med valberedningens förslag.

Ernst & Young valdes till ny revisor i Sobi fram till slutet av årsstämman 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktigt incitamentsprogram och
överlåtelse av egna aktierÅrsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av programmet i form av en riktad emission av högst 396 180 C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och överlåtelse av högst 1 100 235 egna stamaktier till deltagare i programmet.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av högst 338 766 egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktieprogram 2011 samt VD:s Aktieprogram 2011.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från www.sobi.com

- - -

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014, klockan 18:30.

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbätt-rar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på inflammationssjukdomar och gene-tiska sjukdomar samt två projekt i sen klinisk fas inom hemofili. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2013 till 2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.