Skip to main content

Sobi publicerar sin rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2013

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2014 08:15 CET

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) presenterade idag sin bokslutskommuniké för 2013. Intäkterna för helåret uppgick till total SEK 2 177 M (1 923), en ökning med 13 procent. Intäkterna i det fjärde kvartalet var 29 procent högre jämfört med föregående år. Alla delar av portföljen bidrog till resultatet, där speciellt Kineret® och partnerproduktportföljen uppvisade starka resultat.

Verksamhetsöversikt Q4 2013

·  EU Kommissionen godkände Kineret för behandling av CAPS i EU

·  Tillkännagav att företaget övertar ansvaret för Orfadin® i USA, Kanada och Latinamerika

·  Tillkännagav ny klinisk fas-1 prövning av en hämmare av komplementproteinet C5

·  Erhöll rättigheterna att distribuera Ravicti® i Mellanöstern från Hyperion Therapeutics, Inc.

Finansiell översikt Q4 2013 (Q4 2012)

·  Totala intäkter uppgick till 611 MSEK (472); +29%

·  Produktintäkterna uppgick till 448 MSEK (356); +26%

·  Bruttomarginalen var 59 procent (57)

·  Likvida medel uppgick per balansdagen till 445 MSEK

·  Resultat per aktie: -0.05 SEK (-0.54)

Finansiell översikt helåret 2013 (helåret 2012)

·  Totala intäkter uppgick till 2 177 MSEK (1 923); +13%

·  Produktintäkterna uppgick till 1 558 MSEK (1 344); +16%

·  Bruttomarginalen var 59 procent (54)

·  EBITA var 211 MSEK (367)

·  Resultat per aktie: -0.35 SEK (-0.38)

“2013 var ett händelserikt år för Sobi med starka resultat och viktiga framsteg i vår utvecklingsportfölj.

Intäkterna i kvartalet steg med 29 procent och för året som helhet med 13 procent och vi växte på både gamla och nya marknader. Vår bruttomarginal förbättrades markant och vi stärkte företaget finansiellt genom positivt kassaflöde och förbättrade rörelsemarginaler”, sa Geoffrey McDonough, VD och Koncernchef. ”Vi presenterade också nya data från våra vuxen- och barnstudier kring hemofili tillsammans med Biogen Idec, slutförde rekryteringen till vår fas 3-studie kring Kiobrina®, samt tillkännagav nya utvecklingsprogram för Kepivance®, inom huvud- och halscancer, och SOBI002, vår nya biologiska hämmare av komplementproteinet C5.”


Intäkter per produktområde

Q4

Q4

Förändring

Förändring

Helår

Helår

Förändring

Förändring

Belopp i MSEK

2013

2012

%

% vid CER1)

2013

2012

%

% vid CER1)

Nyckelterapiområden

Inflammations sjukdomar: Kineret

163,6

130,7

25%

27%

561,7

484,7

16%

19%

Genetiska sjukdomar: Orfadin

91,2

91,3

0%

0%

365,9

356,7

3%

5%

Genetiska sjukdomar: Övriga

20,0

20,9

-4%

-6%

84,4

79,6

6%

7%

Totalt

274,8

242,9

13%

14%

1 012,0

921,0

10%

13%

Partnerprodukter

Nuvarande portfölj

173,2

113,1

53%

54%

545,7

411,3

33%

35%

Co-promotionintäkter

0,0

0,0

n/a

n/a

0,0

12,0

-100%

-100%

Totalt

173,2

113,1

53%

54%

545,7

423,3

29%

31%

ReFacto

Tillverkningsintäkter

146,4

92,7

58%

58%

491,9

436,0

13%

13%

Royaltyintäkter

16,4

23,2

-29%

-30%

127,1

129,8

-2%

-2%

Totalt

162,8

115,9

40%

40%

619,0

565,8

9%

9%

Övriga intäkter

n/a

n/a

13,1

n/a

-100%

Totala intäkter

610,8

471,9

29%

30%

2 176,7

1 923,2

13%

15%

1) Konstanta valutakurser.

Utsikter 2014

För 2014 förväntar sig Sobi att bolagets totala intäkter för helåret hamnar i intervallet 2 300 till 2 500 MSEK och att bruttomarginalen hamnar i intervallet 58–60 procent. Rörelsekostnaderna förväntas att öka i samband med att bolaget fortsätter att förbereda sig för lanseringen av de tre fas 3-programmen.

---

Sobis rapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2013 finns på http://www.sobi.com/Start-Svensk/Investerare--Media/Finansiella-Rapporter/

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbätt-rar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på inflammationssjukdomar och gene-tiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj specia-list- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2013 till 2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.