Skip to main content

Vattenfalls önskade etablering av vindkraft i Harads hotar företag i besöksnäringen

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2015 09:15 CEST

Det statliga bolaget Vattenfall har uppvaktat Bodens kommun och vill påbörja en prospekteringsprocess för en etablering av storskalig vindkraft i Harads. Den politiska majoriteten kommer därför vid kommunfullmäktiges möte på måndag föreslå ett upprivande av kommunens gällande vindbruksplan från 2011, där Haradsområdet undantagits för vindkraftsetableringar med hänsyn till den turistiska verksamheten. Treehotels ägare har informerat de styrande politiska partierna om de negativa konsekvenserna vid en ändring av den långsiktiga strategiska planen.

- Vi gick igenom en uppslitande process under 2010 rörande en då potentiell vindkraftsetablering i Harads, då vi upplevde att förutsättningarna för vårt företag höll på att gå förlorat, menar Britta Jonsson Lindvall, grundare av Treehotel. Med hänsyn till de värden som attraherar den besökande internationelle gästen och besöksnäringens fördelar, enades politiken istället om att i vindbruksplanen ge plats för friluftsliv och en växande besöksnäring som därefter investerat miljontals kronor som i sin tur, skapat nya jobb och företag i både bygden och kommunen.

Treehotel är idag en av Sveriges och destinationen Swedish Laplands mest omskrivna attraktion i världspressen och betyder mycket för regionens attraktion och kännedom ute på internationella resemarknaden. Ägarna av Treehotel menar att kommunen och Vattenfall lägger en våt filt över det idag mycket positiva utvecklingsförloppet inom besöksnäringen, genom att öppna upp för möjliga vindkraftsetableringar i området. Den internationelle gästen som reser från urbaniserade områden lockas i grunden av naturvärden, upplevelsen av glesbygdens orördhet och frånvaron av industriella byggnationer. Investeringsviljan hos områdets befintliga besöksnäringsföretag riskerar att avta och utvecklingen av nya verksamheter, som exempelvis Arctic Bath, påverkas.

- På nästa styrelsemöte tänkte vi ta beslut om nya stora investeringar. Om kommunen nu bestämmer sig för att riva upp gällande vindbruksplan, får vi istället revidera våra utvecklingsplaner och noga väga framtida investeringar mot de risker som en etablering av
vindkraftspark medför, menar Britta Stoltz Lundström, styrelseordförande och delägare i Treehotel. För oss ägare handlar det om att säkerställa bolagets fortlevnad.

Kännedom om politikens nya planer upptäcktes via Facebook i slutet av maj, där Bodens kommunalråd, Inge Andersson, postade en pressrelease om Vattenfalls intresse för området samt politikens positiva inställning. Enligt uppgift från Vattenfall planeras det för 25 vindkraftverk med en höjd av cirka 200 meter placerade på Haradskölen. När anläggningen är färdigställd beräknas den skapa fyra nya arbetstillfällen.

- Det här är ett dubbelt slag mot en starkt växande besöksnäring. Först väljer politiken att internt diskutera och lägga fram ett förslag utan förankring eller dialog med de inblandade parterna, sen skapar detta en oerhörd oro och hotar framtida investeringar som är viktiga för att utveckla destinationen Boden som en plats svenska och internationella gäster vill besöka, menar Rikard Mattsson, styrelseordförande i Boden Turism.

Turistekonomisk Marknadsrapport (TEM®) visar att besöksnäringen i Bodens kommun har till år 2013 växt med hela 35 % sedan år 2010, då Treehotel startade. Omsättningen har under samma period ökat från 244 till 327 miljoner kronor och skapat 80 nya årsverken, en ökning med nästan 50 %. Besöksnäringen i Bodens kommun levererade 29 miljoner i lokala skatteintäkter och 13 miljoner till Norrbottens läns landsting.

- Vi från näringen vill bjuda in kommunens politiker och tjänstemän som arbetar med utvecklingsfrågor till en kunskapsdag om nuläget i besöksnäringen, dess utmaningar och möjligheter direkt efter sommar, fortsätter Rikard Mattsson. Det är tillsammans vi är starka och skapar en kommun som fler vill besöka samt bo och verka i.

Besöksnäringen i Boden och hela destinationen Swedish Lapland, som omfattar alla Norrbottens övriga kommuner samt Skellefteå och Sorsele kommun, antog år 2010 den nationella utmaningen om fördubbling av besöksnäringens omsättning fram till år 2020. Det regionala målet är en omsättning på 8,4 miljarder kronor. Mellan åren 2000 och 2010 växte näringen i regionen med 75 %, och antalet årsverken nästan fördubblades.

- Treehotel är både en PR-succé som satt såväl Harads som Boden, Swedish Lapland och Sverige på världskartan och en magnet som lockar folk från hela världen att välja regionen som besöksmål. Händelseutvecklingen i Harads är bekymmersam, där angelägna nationella mål om ökad produktion av förnyelsebar energi i sin tur riskerar att reducera den lokala konkurrenskraften och förutsättningen att skapa nya jobb i besöksnäringen som är mycket sysselsättningsintensiv. Man är idag en stor och viktig arbetsgivare för regionens unga, kvinnor och utlandsfödda, menar Annika Fredriksson, vd på Swedish Lapland Visitors Board. Det globala resandet ökar starkt, efterfrågan av naturbaserade upplevelser är stor och växer i takt med den ökade urbaniseringen i världen. För att ta vara på affärsmöjligheter som bidrar till regionens ökade välfärd och lokala och regionala skatteintäkter, behöver vi fler internationellt gångbara reseanledningar, inte färre.

- Att sampaketera våra anläggningar med bland annat Treehotel och jobba med gemensam marknadsföring, har varit en av våra framgångsfaktorer för att etablera oss på internationell marknad. Om något hotar Treehotels verksamhet, så hotar det även indirekt våra utvecklingsmöjligheter, säger Göran Widén, ägare på Brändögruppen som driver Brändö Konferens, Furufjärdens Gästgård samt Klubbviken Havsbad. - Även vi har investeringar framöver som är direkt beroende av denna typ av beslut.

- Treehotels attraktionskraft och upparbetade internationella säljkanaler är ovärderliga för att kunna utveckla det nya spektakulära kallbadhuset Arctic Bath, som ska ligga mitt ute på Luleälven, strax nedanför Edeforsbron i Harads, menar Annkathrin Lundqvist, pressansvarig för initiativet.

- Vi vet genom tidigare diskussioner att besöksnäringen inte är emot vindkraft i sig, utan det handlar om var de placeras. Att besluta sig för att ändra i kommunala översiktsplaner som beskriver strategisk markanvändning för infrastruktur, verksamhet och bebyggelse skapar oro för näringslivet som är beroende av långsiktighet och förankring, säger Peter Engström, styrelseordförande i SkiCamp som driver Storklintens Vintersport- och konferensanläggning.

- Regionens internationella gäster reser gärna runt till flera platser under sitt besök. Det gör att vi anläggningar och många små aktivitetsföretag sitter ihop och är beroende av varandra i en omfattande nätverksekonomi. Treehotel är både en viktig motor för regional samverkan och inspiratör för oss andra entreprenörer i besöksnäringen, menar Fredrik Broman, Aurora Safari Camp, Lassbyn. För naturbaserade besöksnäringsverksamheter är det avgörande att det finns långsiktiga översiktsplaner som gäller, då det både är mycket kostsamt och tidskrävande att bygga upp ett internationellt rykte och reseströmmar.

Kontakt:
Britta Jonsson Lindvall, 070-512 20 35
Britta Stoltz Lundström, 070-572 77 52
Rikard Mattsson, 070-374 46 04
Annika Fredriksson, 070-512 23 46
Göran Widén, 070-667 79 00
Fredrik Broman, 070-655 79 66
Annkathrin Lundqvist, 070-259 59 29
Peter Engström, 070-677 09 17

Länk:
Vindbruksplan för Bodens kommun, 2011
http://www.boden.se/db/web/filelib.nsf/0/35EDEFD1F2334EBCC125795E002F6240/$FILE/Vindbruksplan%20Bodens%20kommun.pdf

Bilaga:
TEM-rapport 2013, Boden.

Fakta:
I Bodens kommuns vindbruksplan som kommunfullmäktige antog 2011.11.07, beskrivs viktiga trender i kommunen (sid 7 i vindbruksplanen) där den nya översiktsplanen ska fokusera på kommunens framtid relaterad till markanvändningen som ett strategiskt utvecklingsmedel. Här beskrivs bland annat: ”Besöks- och upplevelsenäringen växer i Boden och i Norrbotten. Antalet företag som erbjuder aktiviteter för besökare i form av upplevelser inom natur och kultur växer. Exempel är skidanläggningen Storklinten, Treehotel i Harads och Hästcentrum Boden.”

Under rubriken, Markanvändning i kommunen, finns ett utpekat ställningstagande kopplat till besöksnäringen (sid 29 i vindbruksplanen): ”Vindkraft i naturlandskapet uppfattas olika av olika människor. Därför är det viktigt att extra försiktighet beaktas vid lokalisering av storskalig vindkraft i närheten av vandringsleder, utpekade utsiktsplatser, fiskesjöar, hotell- och turismanläggningar samt i områden som anses som tysta och orörda. Ett kärnområde för friluftsliv och turism undantas från utpekande av vindkraftområde för storskalig vindkraft.” På den tillhörande kartan är Haradsområdet utmärkt som Friluftsliv- och turismområde. (sid 27 i vindbruksplanen)

Besöksnäringen är en av världens snabbast växande näringar och spås av UNWTO, United Nation World Travel Organisation öka med 3%-enheter per år fram till år 2030.

Turismens exportvärde (utländska besökares konsumtion i Sverige) 2013 uppgick till 106 miljarder kronor, jämfört med personbilar cirka 37 miljarder och Järn och stål cirka 48 miljarder. (Tillväxtverket/SCB)

Swedish Lapland Visitors Board är en näringslivsorienterad organisation och samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns samtliga kommuner samt Skellefteå och Sorsele kommun. Swedish Lapland används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges nordligaste destination som täcker 25% av Sveriges yta. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett högt internationellt attraktionsvärde och 35% av gästnätterna är utländska. Tillväxten mellan år 2000-2010 var 74% och antalet årsverken nära på fördubblades. Målet är att fördubbla näringens omsättning från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder till år 2020. Verksamheten finansieras av Länsstyrelsen i Norrbottens län (60%), Norrbottens läns landsting (37%) samt medlemsavgifter (3%).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.