Skip to main content

Caroline studerar effekter av nanopartiklar i miljön

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2014 15:22 CEST

Nanopartiklars effekt på sjöar och vattendrag var tema när Caroline Jonsson, forskare från Göteborgs universitet, föreläste den 22 maj. Föreläsningen var den sista i serien om nanoteknik som arrangerades av SwedNanoTech i samarbete med Folkuniversitetet.

Nanoteknik erbjuder många möjligheter på grund av sina speciella egenskaper. Samma egenskaper måste även undersökas noggrant för att klargöra hur de små partiklarna reagerar med natur och miljö.

Caroline Jonsson från Institutionen för kemi och molekylärbiologi, vid Göteborgs universitet, forskar just på detta.

- Utveckling av produkter med nanoteknologi sker explosionsartat. Det är inte så att det nödvändigtvis är farligt – det handlar om att vi inte har hunnit studera alla säkerhetsaspekter ännu, säger Caroline.

Organiskt material fastnar på ytan

I sin forskning studerar Caroline hur nanopartiklar av ämnet titandioxid påverkas av organiska molekyler som är vanligt förekommande i naturen.

- När djur och växter dör bryts de ner i mindre och mindre delar, tillslut finns det bara molekyler kvar. Det kallas för naturligt organiskt material och förekommer i så gott som alla svenska sjöar och vattendrag.

Den generella effekten, berättar Caroline, är att partiklarna drar åt sig de organiska molekylerna som sedan fastnar på partiklarnas yta. Detta kan i vissa fall leda till att partiklarna klumpar ihop sig, vilket har betydelse för var de slutligen hamnar i naturen.

Partikelstorlek och form påverkar effekten

För att undersöka hur det organiska materialet reagerar på partiklarna gör Caroline noga kontrollerade experiment i sitt labb vid Göteborgs universitet.

Genom att själv tillverka nanopartiklar med specifik form och storlek har hon full koll på nanopartiklarna i laboratoriet. Nanopartiklarna blandas tillsammans med naturligt organiskt material i provrör med vatten av olika surhetsgrad och salthalt. Sedan centrifugeras provet, något som innebär att partiklarna sjunker och filtreras bort.

- Sedan undersöker vi vattnet som är kvar, berättar Caroline. Genom att ha koll på hur mycket organiskt material som användes kan vi bekräfta att de molekyler som inte finns kvar i vattnet har fastnat på nanopartiklarna. Vi gör även mätningar på partiklarna under och efter reaktionerna för att följa hur partikelstorleken förändras.

- Det fastnar mer organiskt material på mindre nanopartiklar än på större nanopartiklar. Det visar att ju mindre partiklarna är desto mer reaktiva är de. De har mer yta i förhållande till massa som kan reagera med omgivningen, fortsätter hon.

Stort behov av studier över tid

Caroline menar att det finns ett behov av experiment som löper över längre tid. Många experiment görs under kortare tid för att snabbt få fram data att analysera. Om en partikel kommer ut i naturen är det ju långsiktigt vi vill veta hur de påverkar sin omgivning, avslutar hon.

Stina Bergström, SwedNanoTech
2014-05-30

Bildtext: Caroline Jonsson, från Göteborgs universitet, berättade om sin forskning om nanopartiklar av titandioxids effekt på sjöar och vattendrag. 

_____________________________________________________________

Om föreläsningsserien

Under hösten 2013 och våren 2014 erbjöd SwedNanoTech i samarbete med Folkuniversitetet en kostnadsfri föreläsningsserie om nanoteknik. Syftet med föreläsningarna var att synligöra vad nanoteknologi är, hur det används samt vilka potentiella risker som måste tas hänsyn till i utvecklandet av tekniken. 

Samtliga föreläsare hade stor kunskap och erfarenhet inom sina respektive områden. Föreläsningarna var kostnadsfria men anmälan krävdes.

Frågor

Kontakta Stina Bergström, kommunikatör, SwedNanoTech.  +46 70 208 52 42, stina.bergstrom@swednanotech.com

SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profil för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har ca 120 medlemmar, både studenter, företag och enskilda forskare.