Skip to main content

Dokument Visa alla 81 träffar

Brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth ang. översyn av statens finansiering av svenska flygplatser

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har noterat att organisationen Sveriges Regionala Flygplatser nu tagit initiativ till att påskynda denna process. Handelskammaren vill uttala sitt stöd för att detta arbeta nu inleds skyndsamt.

Brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth angående satsningar i Sydost

Under 2018 har de tre regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg samt de tre städerna Karlskrona, Kalmar och Växjö enats tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren om ett Sydostpaket för ökad tillväxt inför beslutet av Nationell plan för transportsystemet 2018–2029.

Remissyttrande över Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer - Fi2017/04529/S1

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tagit del av rubricerade promemoria och den diskussion som förekommit i media. Vår bedömning är att förslaget skulle innebära försämrade villkor för tillväxt inom näringslivet främst på tre grunder.

Brev till Svenska Kraftnät angående säker elförsörjning i Sydsverige

Tillgången till pålitlig elförsörjning är en grundläggande förutsättning inte bara för näringslivet utan för hela det moderna samhället. Uppgifter från Svenska Kraftnät gör nu gällande att marginalerna för att garantera eltillgången i Sydsverige krymper.