Skip to main content

Dokument Visa alla 83 träffar

Remissvar avseende "Förslag till nya lokala trafikföreskrifter om förbud mot omkörning med tung lastbil på väg E6"

Handelskammaren har givits möjlighet att yttra sig om förslaget ”Förslag till nya lokala trafikföreskrifter om förbud mot omkörning med tung lastbil på väg E6” diarienummer: 258-31356-2018 och vill framföra följande:

Remissvar avseende "Handlingsprogram regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län"

Handelskammaren har tagit del av "Handlingsprogram regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län" och delar strategins beskrivning av behoven. I stora drag anser vi att strategin tar fasta på de utmaningar samhället står inför och bilden av att bredbandsstrukturen är en förutsättning för ett hållbart samhällsbygge. Vi har följande kommentarer:

Brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth ang. översyn av statens finansiering av svenska flygplatser

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har noterat att organisationen Sveriges Regionala Flygplatser nu tagit initiativ till att påskynda denna process. Handelskammaren vill uttala sitt stöd för att detta arbeta nu inleds skyndsamt.

Brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth angående satsningar i Sydost

Under 2018 har de tre regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg samt de tre städerna Karlskrona, Kalmar och Växjö enats tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren om ett Sydostpaket för ökad tillväxt inför beslutet av Nationell plan för transportsystemet 2018–2029.