Skip to main content

Membranfilter och satellitövervakad råvattentäkt

Nyhet   •   Jul 06, 2012 08:35 CEST

Sydvattens forskningsprojekt kring membranfiltrering har startat. Projektet är ett samarbete med Vivab i Varberg, Tekniska Verken i Linköping och Norrvatten i Stockholm. Syftet är att undersöka om membranteknik är ett lämpligt alternativ för att hantera ökningen av humusmaterial i ytvattentäkterna. För att ta reda på hur metoden kan anpassas för olika vattentäkter kommer pilotförsök med olika filter att genomföras på flera vattenverk.

Forskning för morgondagens dricksvatten
De tekniska och vetenskapliga krav som ställs på svenska vattenleverantörer ökar ständigt. Sydvattens avdelning för forskning och utveckling har sedan starten 2010 utvecklat värdefulla samarbetsprojekt med universitet och högskolor samt med andra branschaktörer.

Forskningsarbetet är inriktat på att utveckla och förbättra dricksvattenproduktionen i syfte att bibehålla hög säkerhet och kvalitet. Exempel på fokusområden är sambandet mellan vattenkvaliteten i vattenverk och i ledningsnät samt kostnadseffektivitet i processval och processtyrning. Forskningsverksamheten bedrivs både tillsammans med andra aktörer och som en del av Sydvattens interna utvecklingsarbete. FoU-avdelningen är strategiskt placerad på Ideon i Lund för att förenkla kontakterna med universitetets forskningsresurser.

Drivande i svensk vattenforskning
FoU-avdelningen har redan bidragit till att öka intresset för vattenfrågor genom att etablera sig som drivande inom svensk vattenforskning med flera internationella kontaktytor. Forskningschef Kenneth M Persson är en av två svenska representanter i Eureau, ett europeiskt samarbetsorgan för vattentjänstföretag. Eureaus uppdrag är bland annat att påverka europeiska beslutsfattare i vattenfrågor. En industridoktorand som forskar om mikrobiell aktivitet i dricksvattenledningar har anställts. Projektet har startats med stöd av Svenskt Vatten Utveckling och genomförs i samarbete med Lunds Universitet, VA SYD och NSVA. 2011 fick forskningsverksamheten ytterli- gare förstärkning med en forskningsledare som arbetar med långsiktigt vattenskydd av företagets råvattentäkter. Utöver det rent vetenskapliga arbetet utgör FoU-avdelningen också en viktig del i Sydvattens kompetensförsörjning. Medarbetare har möjlighet att delta i de olika forskningsprojekt som genomförs på vattenverken och får därigenom värdefull kompetensutvecklig. Genom företagets FoU-avdelning har ett nätverk ska pats för dricksvattenforskning i Sydsverige. Avdelningen arbetar nära Lunds Universitet och samverkar med bland andra Chalmers Tekniska Högskola samt de regionala vattenaktörerna VA SYD och NSVA.

Water Innovation Accelerator – WIN
Sydvatten har varit drivande för att få till stånd Water Innovation Accelerator, WIN, ett centrum för forskning och utveckling som ska bidra till att göra Sverige världsledande inom vatteninnovationer. WIN ger en unik möjlighet för privata och offentliga aktörer att tillsammans verka för nyföretagande, innovationer, processutveckling och nytänkande inom svensk vattentjänstsektor. Under de närmaste tre åren kommer två industridok torander att engageras i ett projekt där nanofiltermembran och ultrafiltermembran testas på ett antal pilotanläggningar. Membranen kan dels användas för avskiljning av smittämnen, dels filtrera bort organiskt material som utgör ett växande problem i vattenproduktionen. Projektet finansieras av Sydvatten tillsammans med Svenskt Vatten, Norrvatten, Tekniska Verken i Linköping AB och VIVAB. Det drivs i samverkan med Göteborg Vatten, Stockholm Vatten, Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruks- universitet samt Forskningsinstitutet Sintef i Trondheim. Katharina Lührig är industridoktorand på Sydvattens avdelning för forskning och utveckling. Hennes forskning är inriktad på analyser av mikroorganismer i dricksvattensystemet. Målsättningen är att förbättra kunskapen om mikroorganismernas betydelse för vattnets lukt och smak och hur deras tillväxt i ledningsnätets biofilm kan styras och kontrolleras. Forskningsresultaten inväntas med stort intresse, både inom och utom Sverige.

Algblomning och satellitbilder
Att intresset för vattenforskning växer bekräftas av en rad internationella samarbetsprojekt kring dricksvatten- frågor. Under året ingick Sydvatten som partner i det EU-finansierade och Öresundsöverskridande Algae be gone. Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur algblomning kan begränsas i bland annat Ringsjön. FoU-avdelningen deltar också i projektet Water management inom ramen för Nordiska ministerrådet. Avsikten är att analysera hur användningen av vattenresurser i samhället kan förbättras. Det kanske mest högtflygande inslaget i FoU-verksam-heten är de medel som under året beviljades Sydvatten av statliga Rymdstyrelsen. Forskningsavdelningen ska, med hjälp av satellitbilder, övervaka vattenkvaliteten i Bolmen då det gäller halterna av klorofyll, suspenderat material och humus. Syftet är att se om informationen kan använ- das på Ringsjöverket som drifthjälp vid beredningen av dricksvatten. Det är första gången man i Sverige tar hjälp av satellitbilder som stöd i vattenverkets drift. Projektet genomförs i samarbete med länsstyrelserna i Kronobergs, Jönköpings och Hallands län samt med företaget Brock- mann Geomatics Sweden AB.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy