Skip to main content

Starkt resultat trots stora nedskrivningar

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 11:23 CET

Trots ett år med låga elpriser och stora nedskrivningar så uppvisar Tekniska verken i Linköping AB ett mycket starkt resultat, som presenteras i koncernens bokslutskommuniké för 2015.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar är det starkaste i företagets historia och uppgick till
1 178 miljoner kronor mot 1 025 miljoner kronor föregående år.

-Tekniska verken har målinriktat jobbat med att öka produktiviteten för att möta ägarnas krav, både när det gäller ekonomisk avkastning och miljömässiga förbättringar. Energibranschen är inne i en period av stora utmaningar, men trots det har Tekniska verken haft sin mest investeringsintensiva period någonsin där bygget av Lejonpannan, ombyggnaden av Linköpings vattenverk och nya fördelningsstationer för eldistribution präglat året. Det är tack vare den kraft och kompetens som finns bland koncernens medarbetare som vi nu ser effekterna av ett mycket bra resultat år 2015, säger Anders Jonsson, vd Tekniska verken.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 410 miljoner kronor jämfört med 358 miljoner kronor föregående år. Resultatet har då belastats med såväl positiva som negativa poster av engångskaraktär uppgående till -122 miljoner kronor. För 2014 var motsvarande
poster - 42 miljoner kronor. Resultatet har påverkats positivt med 68 miljoner kronor av en engångsersättning för den nya mottagningsstationen för elnät i Mjärdevi, Linköping.

För Tekniska verken-koncernen medför låga elpriser, osäkerhet kring energi- och miljöpolitikens styrmedel och tidigare genomförda skatteförändringar för vattenkraften, otillräcklig lönsamhet på förnybar energiproduktion. För vattenkraften har därför nedskrivningar gjorts med 187 miljoner kronor under 2015. När det gäller koncernens vindkraftsengagemang bedrivs det huvudsakligen i minoritetsägda bolag, vilket innebär att nedskrivning av vindkraften är betydligt mer begränsad. 

-Att koncernen, trots stora nedskrivningar utanför vår direkta kontroll, kan uppvisa så starkt resultat är glädjande. Genom koncernens bredd befinner sig olika delar av verksamheten i olika livscykler vilket bidrar till stabilitet för koncernen. Fortsatt fokus på produktivitet och effektivitet bidrar till bra resultat, säger Peter Forssman, ekonomi- och finansdirektör.

Koncernens största investering någonsin, Lejonpannan, togs i drift mot slutet av 2015. Både genomförandet och den finansiella planen har gått mycket bra. Investeringen har totalt uppgått till knappt 1,2 miljarder kronor och kommer, förutom att producera energi, också att bidra till att sänka koldioxidutsläppen. Invigning av Lejonpannan sker under våren 2016.

Under året genomförde en extern konsult koncernens första fullständiga klimatbokslut, baserat på verksamheter under 2014. Det visade att Tekniska verken bidragit till en betydande global miljönytta genom att minska koldioxidutsläppen med 714 000 ton koldioxid (CO2e) under 2014.

Hela bokslutskommunikén finns här:
https://www.tekniskaverken.se/om-oss/ekonomi-och-organisation/finansiell-information/

För mer information kontakta gärna:

Anders Jonsson, vd Tekniska verken, 013-20 82 21
Peter Forssman, ekonomi- och finansdirektör Tekniska verken, 013-20 93 40

Vi på Tekniska verken är en del av ca 260 000 privat- och företagskunders vardag. Varje timma, dag och natt, året runt arbetar vi för att leverera produkter och tjänster som gör livet enklare. Vi levererar bland annat el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar. Vår vision är att tillsammans med våra kunder bygga världens mest resurseffektiva region – och vi är på rätt väg. Läs gärna mer på tekniskaverken.se

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/