Skip to main content

Sammanfattning av andra kvartalet 2004 för Utfors/Telenor AB

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2004 09:04 CEST

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till MSEK 478,6 vilket innebär en ökning med 0,7 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Justerat för förvärv och försäljning av verksamhet är den underliggande tillväxten 7 %.
Justerad EBITDA2 för det andra kvartalet uppgick till MSEK 26,8 (-15,4).
Carrier-verksamheten inom Telenor AB outsourcades från och med 1 april till Telenor Global Services, vilket föranleder en intäktsminskning med ca MSEK 10 per månad.
Under andra kvartalet tecknade Telenor flera större kundavtal såsom med My Travel, VLT, Region Skåne, Norsk Hydro och AGA. Årligt kontraktsvärde för dessa avtal uppgår till ca MSEK 50.
Den 21 juni meddelade bolaget att Kjell-Erik Tenold utsetts till ny VD. Han tillträder den 1 augusti och ersätter Björn Johan Flakstad som på egen begäran lämnar sitt uppdrag.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Andra kvartalet 2004

Pressinformation
Björn Johan Flakstad , VD, tel +46 8 5878 8777, mobil +46 734 41 8777
Johan Dennelind, Finanschef och Vice VD, mobil +46 734 41 7144

Om Utfors
Utfors AB ägs till drygt 99 % av Telenor ASA (genom dess helägda dotterbolag TBS Infrastructure AB) och är under tvångsinlösen avseende kvarvarande utestående aktier. Operatörsverksamheten bedrivs huvudsakligen i Utfors AB:s helägda dotterbolag Telenor AB.

Om Telenor
Telenor AB är en ledande helhetsleverantör av datakommunikation, fast telefoni och mobiltelefoni. Bolaget är idag huvudutmanare till TeliaSonera på företagsmarknaden med tre huvudområden: större svenska och nordiska företag, mindre och medelstora svenska företag samt som nätgrossist. Telenor AB har ca 450 anställda och kontor främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. År 2003 omsatte bolaget ca 1,8 miljarder SEK.

Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag, med en omsättning år 2003 på 53,1 miljarder NOK. Företaget har ca 22.000 anställda i en rad länder i Europa och Sydostasien. Telenor är ett av nordens ledande företag för distribution av telefoni, information, kunskap och underhållning.