Skip to main content

Parallella uppdrag för förnyelse av Rinkeby - en del av Järvalyftet

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 11:11 CET

Tema deltar i parallella uppdrag för hur Rinkeby Allé och Rinkeby Centrum kan förnyas och utvidgas. Rinkeby ska kopplas samman med Stora Ursvik med en bro.

De parallella uppdragen är en del av Järvalyftet och ska resultera i en helhetslösning för området som sträcker sig från centrala Rinkeby till en framtida bro över till Stora Ursvik. En av visionerna för Järvaområdet är att länka samman stadsdelarna så de skapar en sammanhängande "stad i staden". Kopplingen mellan Rinkeby och Stora Ursvik är en viktig pusselbit i den visionen. Förutom en framtida bro ska sammanlänkningen ske genom en förnyelse av Rinkeby Allé och delar av Rinkebystråket.

Stadsmässighet och en hög arkitektonisk nivå präglar förnyelsen och utgångspunkten är att respektera och ta till vara på befintliga kvalitéer och utveckla dessa. En mer varierad bebyggelse ska erbjuda större möjligheter för boendekarriär inom stadsdelen och vid Rinkebyplan ska fastigheter rivas för att ge plats till nya bostäder, butiker och äldreboende. En moské ska också planeras in i området. Gångstråk, gator, parker och torg ska förnyas och gårdarna ska förstärkas och tydliggöras. Infrastrukturen ska erbjuda en trygg miljö med platser att mötas på, både ute och inne. En viktig uppgifte är att se över trafiksepareringen och bryta den där det är möjligt.

Stadsdelarna runt Järvafältet byggdes på 60- och 70 talet. Då var fokus rationellt byggande och trafikseparering, bebyggelsen planerades i stor utsträckning i förhållande till tunnelbanenätet. Idag har man en helt annan syn på hur en socialt och ekonomisk hållbar miljö skapas, och Järvalyftet syftar till att förnya stadsdelarna kring Järvafältet och anpassa dem till dagens krav.

Det parallella uppdraget ska redovisas för stadsbyggnadskontoret i april.

Kontakt: Håkan Persson, 08-690 28 00

Temagruppen Sverige AB - i dagligt tal Tema - är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. Med över 50 års erfarenhet är vi en stabil rådgivare genom hela plan- och byggprocessen, från första idé till slutfört projekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy