Skip to main content

Vinst i två markanvisningstävlingar för Tengbom

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2016 11:49 CEST

Skogsgläntan

Concent har i samarbete med Tengbom vunnit två separata markanvisningstävlingar. Den gemensamma nämnaren i de två koncepten är bostadskvarter som lyfter och tillvaratar den omkringliggande miljön, samt kommuner med högt ställda krav på god arkitektur.

Markanvisningarna gäller cirka 90 lägenheter i Linköping, kallat Manstorps ängar, och cirka 150 i Norrköping, döpt till Skogsgläntan. Tävlingsteamet består av fastighetsutvecklaren Concent AB i nära samarbete med landskaps- och bostadsarkitekter från Tengbom.

– I gestaltningen av tävlingsförslagen har det varit viktigt för oss att verkligen försöka fånga och lyfta fram platsens anda. Tävlingsprocessen har ägt rum på uppdrag av Concent AB och med stor lyhördhet gentemot kommunens tävlingsförutsättningar och målsättningar för respektive område. Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete, säger Lisa Westin på Tengbom.

Manstorps ängar
Det tilldelade området ligger i Linghem, 10 kilometer öster om Linköping. Ett område som domineras främst av parhus, radhus och friliggande villor. Förslaget tar tillvara på områdets kvaliteter, som varierande höjder och fria vyer mot åkrar, gårdar och skog. Konceptet lyfter även kvaliteter som förtydligar zonerna mellan det offentliga och det privata rummet. Ett gemensamt gårdsrum, en offentlig gårdsgata samt ett gångstråk är mötesplatser där man kan leka och umgås.

Åtta volymer placeras i mindre kluster och i varierade riktningar för att skapa långa siktlinjer mot naturen. Rationella bostadshusvolymer med terrassgångar bryts ned i mindre enheter och skapar en känsla av varierad radhusbebyggelse. Natur och växtlighet står i centrum för fasadernas gestaltning och volymerna är klädda i en varierad ljusgrå eller naturfärgad träpanel som läggs i olika riktningar. Spaljéer med växtlighet luckrar upp fasaderna och suddar ut gränsen mellan byggnad och utemiljö/natur.

Skogsgläntan
Det andra vinnande konceptet rör en tomt i ett skogsparti i Smedbyparken, söder om Norrköping. En befintlig glänta i skogen förtydligas och bildar det naturliga vardagsrummet för den nya bostadsbebyggelsen. Sex rationella punkthus med varierande träfasad placeras runt skogsgläntan, kvarterets nav och klättrar likt träd upp för slänten i skogen. Hustyperna bryts ner till två mindre enheter med egna identiteter, som samspelar med varandra.

Mötet med marken sker i betong, och även dörrar och fönster accentueras med betongramar som skapar en skugglek på fasaden. De råa och ärliga materialen fortsätter in i bostäderna, som arbetar med en inbyggd flexibilitet gällande planlösningen. Gläntan är en mötesplats i det gröna, med en mer vild och orörd natur ju längre in i skogen man kommer.

Uterummet programmeras med vistelseytor, odlingslotter och lekytor. Förgårdsmarken mot Lokalgatan gestaltas mer stadsmässigt – med omhändertagna gångvägar till entréerna, häckar, uteplatser, sittytor och belysning. Runtom löper grusvägar till gröna parkeringsytor som bäddas in i skogen och topografin. 

Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor. Vår yttersta uppgift är att göra världen till en bättre plats att leva på. Det gör vi genom att rita hus och miljöer som är mänskliga, vackra, användbara och innovativa. Vi är omkring 600 personer som arbetar tillsammans, fördelade på elva kontor. Tengbom grundades 1906 och har ritat många av Sveriges mest kända och omtyckta byggnader. I februari 2016 rankades vi som det fjärde mest innovativa arkitektkontoret i världen av Fast Company.