Skip to main content

Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 maj 2009

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 09:31 CEST

 

Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ), org nr 556445-4170, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 maj 2009, kl 18.00, på Salén Restaurang & Konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

DELTAGANDE I STÄMMAN 
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara registrerade i eget namn (ej förvaltarregistrerade) i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken den 22 maj 2009, dels anmäla deltagande till bolaget senast kl 15:00 den 26 maj 2009. 

Anmälan om deltagande till stämman sker via e-post till ticket@ab.se, per telefon till Gunilla Wåhlander Kadmark 08-702 66 11, per fax till 08-642 20 80 eller per brev till Ticket Travel Group AB (publ), Box 151, 131 08 Nacka (märkt "Extra bolagsstämma"). Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, personnummer, eventuella biträden (högst två) samt registrerat aktieinnehav uppges. Sker deltagande med stöd av fullmakt ska denna vara undertecknad och daterad. Fullmakten bör insändas till ovan nämnda adress före bolagsstämman. Observera att röstfullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär kan beställas från bolaget samt finns också tillgängligt på bolagets webbplats ticket.se

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering ombesörjs av förvaltaren och måste göras i god tid före den 22 maj 2009.

För mer information kontakta, Styrelseordförande Mattias Imsland +354 896 78 22, Vice ordförande Jan Rynning +46-(0)70-351 00 05, 

För mer information om Ticket kontakta, Koncernchef/VD Lennart Käll, +46-(0)70-573 85 08, 
lennart.kall@ticket.se, Finansdirektör Thomas Ådén, +46-(0)70-847 09 14,thomas.aden@ticket.se


Detta pressmeddelande innehåller information som Ticket är skyldigt att delge enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen (2007:528). Denna information lämnades till publicering klockan 07.00 den 30.4 2009. 

Ticket är den största privat- och affärsresebyrån i Sverige och näst största privatresebyrån i Norge. Ticket finns även med en affärsresebyrå i Norge, ticket.dk i Danmark och Mr Travel i Finland. Företagets mål är att bli den ledande reseaktören i Norden. Försäljningen i Norden sker från ca 95 butiker/kontor, via telefon och internet. Tickets försäljning uppgår till ca 4,3 miljarder SEK på årsbasis och koncernen har ca 470 årsanställda. Ticketaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB, Small Cap. Läs mer på www.ticket.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.