Skip to main content

Avskaffad semesterlagstiftning, sänkt skatt med 100 miljarder och slopat Systembolag – här är de 50 reformer Timbro vill se efter valet

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2018 06:50 CEST

Köer i sjukvården, utanförskap på arbetsmarknaden och världens femte högsta skatter. Nu presenterar Timbro de reformer de vill se genomförda efter valet. Målet: att väcka de borgerliga partierna.

– Våra 50 reformer utgör en grundplåt för en offensiv och reforminriktad borgerlighet, säger Karin Svanborg-Sjövall, vd för Timbro.

I rapporten “50 frihetsreformer Sverige behöver” föreslår Timbro reformer inom samtliga stora politiska områden: skatt, arbetsmarknad, sjukvård, bidrag och socialförsäkringar, bostäder, äldreomsorg, miljö, trygghet, skola, alkoholpolitik, välfärdsföretagande och kommuner. Alla reformer bygger på underlag som Timbro presenterat under mandatperioden.

Timbros 50 reformer för ett bättre Sverige:

 1. Avskaffad värnskatt
 2. Avskaffad statlig inkomstskatt
 3. Halverad bolagsskatt från 22 till 11 procent
 4. Sänkt kapitalinkomstskatt till 15 procent
 5. Ny lagstiftning som gör att parterna kan förhandla fram lägre ingångslöner
 6. Reformerat anställningsskydd och avskaffade turordningsregler i LAS
 7. Avskaffad rätt till sympatiåtgärder och en ny proportionalitetsprincip
 8. Slopade anställningssubventioner
 9. Avskaffad rätt till lagstadgad semester – semestern blir förhandlingsfråga
 10. Att lönekrav i stället för kollektivavtal blir vägledande vid arbetskraftsinvandring
 11. Att mindre avvikelser från anställningsvillkor inte kan leda till utvisning
 12. Landstingen blir av med ansvaret för sjukvården
 13. Staten tar över det politiska ansvaret för sjukhusvården, och kommunerna får ansvar för primärvården
 14. Det görs fler upphandlingar av privat sjukhusdrift enligt S:t Görans modell
 15. En utredning tillsätts av vilken finansieringsform som passar svensk sjukvård – beskattning eller obligatoriska försäkringar
 16. Den offentligt finansierade föräldraledigheten kortas till åtta månader och föräldrapenningen ersätts med ett lån liknande studielånet
 17. Barnbidraget och studiehjälpen till gymnasieelever avskaffas till förmån för ett stärkt bostadsbidrag
 18. Socialförsäkringssystemet blir kontobaserat
 19. En del av socialförsäkringssystemet blir ett eget sparande som staten inte kan dra in
 20. Bildandet av nya naturreservat i Stockholm stoppas
 21. Länsstyrelsen i Stockholms län omprövar redan beslutade naturreservat
 22. Systemet för markanvändning och begränsningsregler som riksintresse ses över
 23. ”Skälig hyreshöjning” införs i stället för ”skälig hyra” i jordabalken med målet att hyrorna på lång sikt ska närma sig marknadsmässig nivå
 24. Fri hyressättning vid inflyttning av nya hyresgäster tillåts
 25. Maxtaxan för äldreomsorgen höjs
 26. RUT-företag sköter hemservicen för äldre – företagen kan göra mer om RUT-avdraget höjs
 27. Ett servicekonto införs för äldre så att den dyra biståndsbedömningen utgår
 28. Koldioxidskatten sänks med två tredjedelar
 29. Bensinskatten sänks
 30. Elskatten avskaffas
 31. Kommuner får rätt att anställa poliser vid behov
 32. Lokala polischefer svarar inför kommunstyrelsen, på samma sätt som andra kommunala förvaltningschefer
 33. Skolor med bra resultat får bonus för att underlätta tillväxten av bra skolor
 34. Möjligheterna till distansundervisning online stärks, exempelvis genom att en utbildningsplikt i stället för en skolplikt införs
 35. Läroplanerna avskaffas till förmån för minimikrav på utbildningen
 36. Antalet platser på lärarutbildningen minskar
 37. Stiftelser och företag får möjlighet att anordna lärarutbildningar
 38. Kravet på lärarlegitimation slopas så att personer med annan bakgrund kan undervisa
 39. Systembolagets monopol avskaffas
 40. Normen om serveringstillstånd tas bort från alkohollagen
 41. Obetydlig servering till allmänheten tillåts
 42. Kravet på tillhandahållande av mat vid alkoholservering avskaffas
 43. Kraven på välfärdstjänster i högre utsträckning riktas mot resultat, inte hur tjänsten utförs
 44. Minimikrav införs på kvalitetsutfall inom välfärdssektorn
 45. Ersättningsmodellerna till utförare av välfärdstjänster justeras så att företag vill konkurrera om alla kunder
 46. Nya former av prestationsbaserad ersättning för utförare av välfärdstjänster testas
 47. Den kommunala inkomstutjämningen baseras på kommunernas ekonomiska förutsättningar, inte deras ekonomiska utfall
 48. Jobbskatteavdraget görs om så att avdragets storlek inte är beroende av kommunalskattesatsen
 49. EU:s momsregelverk reformeras så att den offentliga sektorn införlivas i momssystemet
 50. De riktade statsbidragen minskar så att staten inte styr kommunerna bakvägen

Mer information:
Läs rapporten “50 frihetsreformer som Sverige behöver” här.

Ladda ner en pressbild på Karin Svanborg-Sjövall här.

För mer information, kontakta:

Karin Svanborg-Sjövall, vd
E-post:
karin.svanborg.sjovall@timbro.se
Telefon:
072-517 00 77
T
witter: @KarinSjva

Lydia Wålsten, kommunikationschef
E-post:
lydia.walsten@timbro.se
Telefon:
070-646 56 88
Twitter: @lyw

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Timbro följer GDPR vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.