Skip to main content

Överflygningsfilm Skogskvarteren, Arninge-Ullna

Nyhet   •   Jun 25, 2014 13:06 CEST

Nu finns en så kallad överflygningsfilm färdig på Titanias Youtubekanal som visar Skogskvarteren, Arninge-Ullna och dess natursköna omgivningar där Titania skall bygga 107 bostäder med start hösten 2014! Klicka här för att komma till Titanias Youtubekanal. 


Nyproduktion av 107 bostäder i Arninge-Ullna, Täby kommun 

Titania vann hösten 2012 Täby kommuns anbudstävling för nyproduktion i första etappen i Skogskvarteren i det helt nya bostadsområdet Arninge-Ullna som skall byggas invid Arninge Handelsplats. Titania köpte ca 26 000 kvadratmeter mark av kommunen och skall uppföra 107 bostäder med säljstart 18 maj 2014. Planerad byggstart hösten 2014 och med färdigställande slutet av 2016.

Försäljning

Försäljningen är igång och via Svensk Fastighetsförmedling tecknas försäljningsavtal för Arninge Ullna i deras utställning hos på Kemistvägen 10 A i Täby. 

Se prislistan här!

Läs mer på mäklarens hemsida genom att klicka här och vid frågor, kontakta mäklaren direkt! 

Läs mer om projektet på UllnaStrand.se

Läs broschyr om projektet här! 

Mer information om planerat resecenter här! 

Tryck här för att läsa Titanias VD Einar Jansons kommentererar av de nya reglerna kring progressiva avskrivningar för bostadsrättsföreningar (2014-06-04)

Följande skall byggas av Titania enligt nedanstående: 

- Fyra stycken flerbostadshus (Skogsvåningarna) med sammanlagd BOA om 3 286 kvadratmeter och totalt 46 lägenheter och en lokal.  

- 27 stycken gruppbyggda småhus/radhus med en BOA om totalt 2 970 kvm.

- 34 stycken "Townhouses" dvs gruppbyggda småhus/radhus med total BOA om 4400 kvm. 

- Totalt 136 parkeringsplatser skall även anläggas.

Planering

Skogskvarteren är indelad i tre områden och är första etappen i Täby kommuns långsiktiga plan för att skapa fler bostäder i expansiva Arninge-Ullna. Totalt räknar Täby kommun med att bygga 3000 bostäder i området, främst två till femvåningshus, för totalt cirka 7500 invånare. Målsättningen är att området förutom bostäder, även skall kunna erbjuda goda möjligheter till handel, tillgång till kommunal service, goda kommunikationer och arbetstillfällen hos företagen i området.

Området Arninge-Ullna

I mycket nära anslutning till djur och natur, med Arninge Golfklubb, Ullnasjön och populära naturreservatet Rönninge by – Skavlöten som grannar skall detta moderna och arkitektoniskt mycket spännande nya område uppföras av Titania mellan åren 2014-2016.

Alldeles invid det nya bostadsområdet ligger Arninge Handelsplats med gott om butiker, arbetsplatser samt goda parkeringsmöjligheter. Tack vare närheten till E18 och den nya station för Roslagsbanan som kommer att byggas, så kommer det nya bostadsområdet att få utmärkta kommunikationer. Den nya tågstationen som gemensamt beslutats av kommunen, Trafikverket och SL skall stå färdig år 2016 och är en del av en satsning för att skapa ett nytt resecentrum med spårbunden trafik, regionala- och lokal bussförbindelser, byggandet av infartsparkering med mera i bostadsområdets absoluta närhet. 

Titanias andel av projektet

kommunens detaljplan för det nya bostadsområdets nordvästra del, antagen 2011-01-21, fastslås att minst 700 lägenheter skall byggas och det är i denna första etapp, som kallas för Skogskvarteren, som Titania i område 2 skall bygga 107 bostäder på mark som överlåtits från kommunen till Titania.

Bostäderna i Titanias markområde, som totalt består av ca 26 000 kvadratmeter, skall enligt fastslagen detaljplan bestå av radhus och parhus upp till två våningar och flerbostadshus upp till tre våningar. Titania planerar att bygga lägenheter från två till fem rum och radhus med två eller tre våningar med bostadsyta från 55 till 160 kvadratmeter.    

Förutsättningarna för projektet

inbjudan till anbudstävlingen för projektet kan man läsa att Täby kommun har höga målsättningar, krav och förhoppningar med det nya området och man har glädje nog ansett att Titania uppfyller samtliga krav och utsett företaget till vinnare i anbudstävlingen. Även Titania har höga ambitioner och målsättningar för projektet, som genomgående bygger på tre nyckelbegrepp:

Miljövänligt och energisnålt

- Långsiktigt hållbara lösningar

- Arkitektonisk av hög kvalitet med spännande och tilltalande utformning

Miljö och energi

Kommunen skriver i anbudstävlingen att: ”Resurssnåla lösningar och god resurshushållning ska efterstävas.” samt att ”Anpassning ska ske till omgivande natur- och kulturmiljö.”

Titania har ett stort engagemang och intresse för energisnålt byggande och ser mycket positivt på den höga ambitionsnivå och kravsättning som presenteras i tävlingsinbjudan. För att nå de högt satta målen, kommer Titania att utgå ifrån och använda miljöklassningssystemet Svanen i kombination med de strikta miljöbestämmelser som formuleras i miljöledningssystemet ISO 14001 för Titanias ISO certifiering.

Titania har genom sitt djupa engagemang i det unika passivhusprojektet Poseidons Gränd i Haninge för fastighetsägaren Wallenstam tillskansat sig stora kunskaper vad gäller projektering, byggande och installationer i energisnåla byggnader. Poseidons Gränd är ett av Sveriges största passivhusprojekt och består av 7 fastigheter med totalt 196 lägenheter. De kunskaper och erfarenhet som Titania bland annat fått från det projektet, kommer väl till pass vid byggnationerna i Arninge-Ullna, vilket kommer leda till fastigheter med låg energiförbrukning. 

Långsiktigt hållbart

Täby kommun skriver även i förutsättningarna för området att: "Vid utbyggnad av Arninge-Ullna ska visionen att åstadkomma en hållbar stadsdel vara vägledande för planeringen. Långsiktigt hållbara lösningar ska eftersträvas och utgöra en integrerad del i överväganden som gäller placering av nya byggnader samt val av byggnadsmaterial och tekniska system. Målet är en hållbar stadsdel ur ett eko­nomiskt och miljömässigt perspektiv.”

Man skriver även att:”Byggandet ska ske med minsta möjliga användning av icke förnybara resurser. Ma­terial ska väljas så att risken för negativ påverkan på hälsa och miljö minimeras. S.k. gröna tak och liknande lösningar kan med fördel tillämpas.”

För att uppfylla de av kommunen uppsatta kraven för byggnationerna i Arninge-Ullna har Titania vidtagit ett antal specifika åtgärder. Bland annat så skall miljöbelastningen minimeras genom energibesparande installationer och effektiva system för t ex uppvärmning, vilket leder till lägre energiförbrukning och låga driftskostnader för fastigheterna och de boende.

Den ekonomiska hållbarheten åstadkoms bland annat genom att bygga yteffektivt, med gedigna material och med beprövad byggteknik som ger många möjlighet att bo och verka i området. Utformningen av området och bostäderna är anpassad för att locka många att både vilja bo och vistas i Skogskvarteren. Det varierade och rika utbudet av stadsrum gör att alla kan hitta en plats som lockar. Bebyggelsen tillsammans med omgiv­ningarna erbjuder upplevelser för alla och på detta sätt blir bebyggelsen även socialt hållbar.

Arkitektur

Kommunen har i anbudstävlingen även fastställt att ”Stadsdelen ska ge ett tongivande avtryck av sin egen tid, dvs att den sticker ut som en unik plats med unik bebyggelse. Den nya bebyggelsen ska präglas av kvalitativ, genomtänkt, karaktäris­tisk och framträdande arkitektur.Arninge-Ullna ska inte vara ett bostadsområde som många andra utan ett område med egen karaktär och en arkitektur som är nyskapan­de och särskiljande. 

Titania har stort intresse och höga ambitioner vad gäller den arkitektoniska gestaltningen av Skogskvarteren och företaget drivs av en vilja att skapa intressanta och varierade livsmiljöer. Målet är att skapa en stor variation av olika typer av bostäder som kan attrahera människor som befinner sig i olika faser i livet och har olika behov och önskningar. 

Att arkitekturen skall kännas nyskapande och spännande i Arninge-Ullna är något som Titania verkligen tagit fasta vid när arkitektritningar för projektet har tagits fram i samarbete med den välkända arkitektbyrån SandellSandberg. Arkitekten Thomas Sandell har ritat husen och nedan beskriver han själv sina tankar kring utformningen av bostäderna. 

"Mitt i naturen blandas det bästa från villakvarterens lugn med närförortens liv

Arkitekten Thomas Sandells grundtanke med utformningen av Titanias del av det nya bostadsområdet i Ullna strand var först och främst att utgå från platsens naturliga förutsättningar. Den enkla och stilrena skandinaviska arkitekturen följer naturens nivåskillnader och en varierad färgpalett i rött, vitt och svart skapar en helhet som har rötter i den svenska byggnadstraditionen. Materialvalen i husens olika träpaneler bidrar också till ett varierat uttryck som samspelar fint med naturen. Interiörerna i husen har gestaltats för att kännas öppna och luftiga, med ljusa materialval och tydliga rumssamband.

En drivande idé arkitekten har haft i projektet var att skapa ett boende som tar det bästa från villa- och radhusbebyggelsens lugn och blanda det med närförortens liv. Området är därför bebyggt med en kombination av flerbostadshus och den typ av townhouse som är vanliga nede på kontinenten. Genom att anlägga en lokalgata mellan flerbostadshusen och radhusen förstärks känslan av gemenskap och en plats för spontana möten skapas. Parkhusen och Townhousen är strategiskt placerade kring ett stort och öppet parklandskap. Härifrån har alla hus en tydligt kopplad egen uteplats som samtidigt känns avskiljd från grannarna. Gaturummet längs med Ullna Allé får en varierad känsla med indragna husliv som skapar en välkomnande entré för de boende.

Titanias del av Skogskvarteren i Ullna strand är ett område som blandar det bästa av två världar i en vacker och trivsam miljö. Det är boendet för dig som vill ha lite liv, lite lugn och lite natur."


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.