Skip to main content

Transportstyrelsen redovisar regeringsuppdrag om supermiljöbilspremie

Nyhet   •   Mar 28, 2011 11:04 CEST

Transportstyrelsen föreslår en ny förordning om en supermiljöbilspremie i ett uppdrag som nu lämnas in till Miljödepartementet. Den direkta effekten av en supermiljöbilspremie blir begränsad jämfört med vägtrafikens totala klimatpåverkan, eftersom antalet bilar som enligt regeringens budget kan komma att få ta del av premien endast uppgår till 5000 stycken.

I december fick Transportstyrelsen i uppdrag av Miljödepartementet att ta fram ett förslag på en supermiljöbilspremie. Uppdraget har skett i samverkan med Trafikverket och Statens energimyndighet. I uppdraget ingick att bedöma marknadsutvecklingen för berörda biltyper och förslagets effekter på miljö, klimat, näringsliv, trafiksäkerhet och statsbudgeten.

Den 28 mars lämnar Transportstyrelsen in sitt förslag. För att få tillgång till supermiljöbilspremien på 40 000 kronor ska en supermiljöbil leva upp till följande krav:

  • Släppa ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer. Detta är samma gräns som EU ställer i sin förordning 2009/443/EG om utsläppsnormer för nya personbilar. Detta innebär i praktiken att de bilar som kan komma att få premien blir elbilar eller laddhybrider. Bilar som bara drivs med bensin, diesel, gas eller etanol kommer inte att kunna ta del av premien.
  • För att kunna ställa krav på den totala energianvändningen föreslås också ett krav på energieffektivitet på 0,30 kilowattimmar per kilometer. I framtiden där fordon kan ha flera energikällor, till exempel en mix av flytande bränslen och elektricitet, är fordonets totala energieffektivitet det enda sättet att kommunicera bränsleförbrukning.
  • Nyregistrerade personbilars genomsnittliga bullernivå under färd är 72 decibel och en supermiljöbil bör inte bullra mer än genomsnittet. Därför föreslås maxgränsen 72 decibel även för en supermiljöbil.
  • Vara EU-typgodkänd enligt 3 kap. i fordonsförordningen (2001:211) samt leva upp till säkerhetskraven i förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Dimensionerna krocksäkerhet, bältespåminnare, skydd mot pisksnärtskada, skydd av fotgängare och antisladdsystem bör beaktas.

Privatpersoner målgrupp

Regeringens utgångspunkt var att premien endast ska gälla privatpersoner och detta upprepas i Transportstyrelsens förslag. Elbilar och laddhybrider har normalt ett högre inköpspris än andra personbilar. För att underlätta för privatpersoner att kunna köpa dessa bilar föreslås att premien förbehålls denna grupp som vanligen är mer köpsvag jämfört med företag och offentlig verksamhet.

Externa aktörer som exempelvis BilSweden och Elbil Sverige har framfört att det vore önskvärt om även företag och offentlig sektor ska inkluderas av premien. Men detta kräver mer omfattande utredning och skulle försena ikraftträdandet av premien.

Effekter på miljö och klimat

Den direkta miljöeffekten av en supermiljöbilspremie blir begränsad eftersom antalet bilar som enligt regeringens budget kan komma att bli aktuella för premien endast uppgår till 5 000 bilar. Det är en mycket liten del av det totala antalet nyregistrerade fordon.

Nyttan av premien är huvudsakligen att den bidrar till teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad i samhället vilket kommer att minska hindren för en mer storskalig introduktion av elbilar och laddhybrider i framtiden.

Reservation

Energimyndigheten lämnar en reservation för den del av förslaget som avser användningen av en gräns för gram koldioxid per kilometer och redovisar ett alternativt förslag för utformning av supermiljöbilspremien.

Läs mer

Du kan läsa hela utredningsuppdraget här där också Energimyndighetens reservation och reaktioner från externa aktörer finns med.

Kontaktperson

Henrik Olars, pressansvarig väg och järnväg, Transportstyrelsen

Telefon: 0243- 783 23, 070- 601 6065

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy