Skip to main content

Beslut om Stockholm Bromma flygplats fattat

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 13:00 CET

Transportstyrelsen har beslutat att godkänna Swedavias ansökan om att uppgradera Stockholm Bromma flygplats till en flygplats med referenskod 3C, med vissa villkor. Samtidigt får flygplatsen inget generellt undantag för framtida nya hinder som byggs kring flygplatsen och som är högre än vad som normalt är tillåtet för en 3C-flygplats. Här krävs en förnyad ansökan där framtida utbyggnadsplaner måste specificeras för varje enskilt hinder som byggs. Beslutet är fattat med hänsyn till såväl tillgängligheten till flygtransporter som till miljö, hälsa och säkerhet.

Beslutet, fattat den 19 december 2013, innebär att Stockholm Bromma flygplats kan fortsätta med nuvarande trafik. Dessutom kommer flygplatsen kunna ta emot ytterligare flygplan som kräver referensbankod 3C. Beslutet är även i linje med kommande EU-lagstiftning för flygplatser som träder i kraft i början av 2014.

Samtidigt måste flygplatsen uppfylla ett antal villkor för att tillståndet ska gälla. Villkoren gäller bland annat att alla ombyggnationer och anpassningar av flygplatsen som Swedavia redovisat i sin ansökan måste genomföras senast under 2016. Ett antal åtgärder som ska höja flygsäkerheten måste också genomföras och rutiner för flygbolagen som trafikerar flygplatsen uppdateras. Riskanalysen för de hinder som idag tränger igenom de så kallade hinderytorna som gäller för en 3C-flygplats ska kompletteras senast 27 januari 2014.  Dessutom ska banans tvärlutning justeras senast 2021.

När beslutet om att uppgradera Stockholm Bromma till en flygplats med referenskod 3C fattats har Transportstyrelsen utgått från de transportpolitiska målen som myndigheten ska ta hänsyn till. Det innebär bland annat att ta hänsyn till flygplatsens betydelse för tillgången till transporter med flyg och även påverkan på hälsa och miljö samt säkerhet. Flygplatsen, som av Trafikverket pekats ut som en av flera flygplatser av riksintresse, kan genom godkännandet fortsätta att bidra till en god tillgänglighet till flygtransporter i Stockholm. Samtidigt bedöms inte godkännandet få någon betydande inverkan på miljön eller människors hälsa, bland annat eftersom de flygplan som planeras trafikera flygplatsen kommer att vara modernare och bullra mindre. Flygplatsen har också presenterat ett antal åtgärder för att bibehålla flygsäkerheten.

Flygplatsen har även ansökt om att få ett undantag för framtida byggnation som genomtränger de tillåtna så kallade hinderytorna för en 3C-flygplats. Transportstyrelsen har beslutat att inte ge något generellt undantag. Istället måste flygplatsen göra en förnyad ansökan där de specificerar de utbyggnadsplaner som påverkar flygplatsens hinderytor i området runt flygplatsen. I ansökan ska flygplatsen kunna visa att de genomfört åtgärder som tar hand om flygsäkerheten.

Beslutet innebär däremot inte att inga nya byggnader kan uppföras kring flygplatsen. Så länge de inte tränger igenom hinderytorna kan nybyggnation kring Stockholm Bromma flygplats ske utan ytterligare ansökan om undantag.

Faktaruta:

Referenskod
Varje flygplats världen över har ett godkännande för en viss referenskod. Referenskoden reglerar bland annat banlängd, banbredd och hinderytor.

Hinderyta
Hinderytor är de områden kring flygplatsen där det normalt sett inte ska finnas hinder, till exempel höga byggnader, träd och master som kan utgöra en risk för flygtrafiken. I vissa fall kan inte alla hinder tas bort. Då måste flygplatsen kunna visa att de vidtar åtgärder som ser till att inte
flygsäkerheten äventyras. Exempel på sådana åtgärder kan vara hindermarkeringar, förbättrade inflygnings- och startprocedurer, restriktioner för flygtrafikens in- och utflygningsvägar samt eventuellt krav på flygplanens prestanda och navigeringsutrustning.

Kontaktpersoner:

Tomas Olsson, chef infrastrukturenheten på sjö- och
luftfartsavdelningen, tel 010-495 37 02

Eva-Mari Löfqvist, pressansvarig sjö- och luftfart, tel 010-495 41 19

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy