Skip to main content

Transportstyrelsen återkallar Skandinaviska Jernbanor AB:s tillstånd

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2016 08:15 CEST

Transportstyrelsen har beslutat att återkalla järnvägsföretaget Skandinaviska Jernbanor AB:s säkerhetsintyg del A och del B. Orsaken är allvarliga brister i företagets säkerhetsstyrningssystem. Återkallelsen gäller från och med 5 juli och innebär att företaget inte får fortsätta med sin tågtrafik från och med det datumet.

De järnvägsföretag som ska trafikera svenska järnvägsnätet regleras av både EU-regler och nationella regler. Ett järnvägsföretag ska ha en licens samt säkerhetsintyg del A och del B. Tillstånden beviljas av Transportstyrelsen. Säkerhetsintyg del A visar att ett företag har ett säkerhetsstyrningssystem. Systemet syftar bland annat till att identifiera och hantera de egna och gemensamma risker som verksamheten ger upphov till samt förhindra och förebygga att olyckor inträffar. Del B visar att företaget uppfyller kraven som gäller just för det svenska järnvägsnätet. Tillstånden ska förnyas minst vart femte år.

Skandinaviska Jernbanor har haft de tillstånd som krävs för att få trafikera det svenska järnvägsnätet sedan 2011. Deras trafik omfattar idag persontrafik på sträckan Göteborg-Stockholm-Uppsala.

Återkommande brister

Sedan företaget fick sina tillstånd har Transportstyrelsen genomfört flera kontroller. 2012 genomfördes den första tillsynen. I samband med den identifierades ett antal avvikelser gällande säkerhetsstyrningssystemet och företaget fick två förelägganden om att åtgärda bristerna för att få fortsätta sin verksamhet. Företaget återkom med åtgärdsplaner i början av 2013.

Nästa tillsyn skedde 2014. Även här konstaterades ett antal avvikelser, som till stor del var samma som konstaterades 2012. Företaget fick ett föreläggande om att åtgärda bristerna. I samband med det kallades även företaget till två möten angående företagets bristande förmåga att åtgärda bristerna, vilket är ovanligt i samband med tillsyn av järnvägsföretag. Skandinaviska Jernbanor presenterade ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med bristerna, bland annat byte av delar av företagsledningen.

I samband med att Skandinaviska Jernbanor ansökte om förnyelse av sina tillstånd gjorde Transportstyrelsen i början av juni i år ytterligare en tillsyn. Även vid den senaste tillsynen har ett antal allvarliga brister i säkerhetsstyrningssystemet kunnat konstateras, till stor del samma brister som vid tidigare tillsyner. Skandinaviska Jernbanor har inte kunnat visa att de har kontroll på säkerheten i företaget och därmed ha ett fungerande säkerhetsstyrningssystem. Det saknas till exempel tillräcklig kontroll av att personalen är behörig, det vill säga har rätt utbildning och kompetens samt uppfyller hälsokraven. Brister finns också i uppföljningen av den egna verksamheten och inträffade incidenter samt i till exempel hantering av risker och styrande säkerhetsdokumentation.

Grund för återkallelse

Varje avvikelse i sig är inte grund för att återkalla företagets tillstånd, men alla avvikelser tillsammans visar på återkommande, allvarliga brister i företagets säkerhetssystem och är därmed grund för återkallelse.

– Vi har sett att de allvarliga brister i säkerhetsstyrningssystemet som företaget visar har återkommit och att företaget inte kunnat ta hand om och åtgärda dem, säger Petra Wermström, ställföreträdande avdelningsdirektör på Transportstyrelsen.

– Sammantaget kan vi konstatera att säkerhetsstyrningssystemet inte fungerar och att det i sin tur kan leda till allvarliga risker för säkerheten.

Transportstyrelsen har därför beslutat att återkalla Skandinaviska Jernbanors säkerhetsintyg. Återkallelsen träder i kraft den 5 juli 2016.

Presskontakt

Presskontakt

Emma Bengtsson, tf chef sektion järnvägsföretag, telefon 010-495 55 54


Information till tågpassagerare

Läs om vad som gäller för passagerare vid inställda tåg på Konsumentverkets webbplats ”Hallå konsument!”

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.