Skip to main content

Ytterligare 70 miljoner investeras i Trollhättans vatten- och avloppsnät

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 08:02 CET

Under 2016 slutfördes den första etappen i anläggandet av en ny huvudvattenledning på Stallbackaområdet. Nu har Trollhättan Energi beslutat att gå vidare med nästa etapp. Det är ett av fem större VA-projekt som startas under 2017.

Trollhättan Energi fortsätter att modernisera vatten- och avloppsnätet för att säkra framtidens dricksvattenförsörjning och samtidigt minska risken för översvämningar och läckor. Bolagets styrelse har nu beslutat att satsa totalt 70 miljoner kronor i Skoftebyn, Sjuntorp, Stavre, Centrum och på Stallbacka.

Trollhättan Energi, som förser trollhätteborna med el, fiber, fjärrvärme, biogas, renhållning, vatten och avlopp (VA), följer därmed sin plan för att stegvis uppgradera vatten- och avloppsnätet. Flera större investeringar har redan gjorts och nu satsas ytterligare 70 miljoner kronor på fem nya projekt under 2017.

– Vi ser kontinuerligt över våra ledningsnät och vilka åtgärder som krävs för att behålla en bra VA-service i hela kommunen, säger Trollhättan Energis vd Pia Brühl Hjort.

En växande stad ställer nya krav

Investeringarna som styrelsen nu beslutat om bidrar ytterligare till att öka leveranssäkerheten av dricksvatten, samtidigt som kapacitet skapas för att kunna ansluta de många nya bostäder som redan byggs eller planeras. Moderniseringen minskar också risken för översvämningar på gator och i källare i samband med kraftiga regn.

– I takt med att Trollhättan förtätats med fler bostäder och vi samtidigt får fler asfalterade ytor, så ökar kraven på kapacitet både när det gäller att ta hand om spillvatten från hushållen och regnvatten. Klimatförändringarna gör också att vi drabbas av fler skyfall, påpekar Pia Brühl Hjort.

Sveriges alla VA-bolag står inför samma utmaning, men Trollhättan Energi ligger långt framme i processen.

– Vatten och avlopp är en viktig del av samhällets infrastruktur. Om det inte fungerar innebär det stora kostnader i form av akutinsatser, förutom att det kan ställa till stora problem i människors vardag. Därför är det viktigt att vi visar handlingskraft och gör satsningarna i tid, säger Trollhättan Energis VA-chef Synnöve Holm.

16 kronor per dag för vatten i kranen, avlopp och rening

Alla investeringar finansieras fullt ut via VA-taxan, som också täcker den dagliga driften och det löpande underhållet. Att ha tillgång till rent vatten i kranen, plus att avloppsvattnet tas om hand och renas, kostar lite drygt 16 kronor per dag för ett hushåll i Trollhättan. Det kan exempelvis jämföras med priset för en halvlitersflaska med vatten i affären.

– Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vi kommer att fortsätta göra investeringar löpande i våra nät och anläggningar. Totalt under 2017 handlar det om runt 100 miljoner kronor, där de nu beslutade projekten utgör merparten, säger Pia Brühl Hjort.

FAKTA

Här är de senaste VA-investeringarna som styrelsen för Trollhättan Energi beslutat att genomföra under 2017:

Ny huvudvattenledning etapp 2B, Stallbacka industriområde
Arbetet fortsätter med att säkra upp Trollhättans vattenleveranser. Ytterligare 1,2 km av en snart 60 år gammal huvudvattenledning i betong ersätts med en modern plastledning med större dimension. Sträckningen blir också ny, för att undvika att ledningen passerar Vattenfalls område med högspänningsledningar. Beräknad kostnad: 18 miljoner kronor

Separering av dagvatten- och spillvatten, Forstenagatan, Stavre
För att undvika nya källaröversvämningar i många villor separeras dagvatten- och spillvattenledningen i flera kvarter. Den nuvarande kombinerade ledningen har inte klarat av den höga belastningen vid kraftiga regn och i enskilda delar av området har även vattenkvaliteten varierat. Lösningen blir en ny 280 meter lång dagvattenledning och en kortare sträcka med ny dricks- och spillvattenledning. Beräknad kostnad: 10,7 miljoner kronor

Nya VA-ledningar, Skoftebyn
Hittills har 6,3 km gamla ledningar bytts ut i Skoftebyn för att hantera dagens vatten och avlopp och minska antalet läckor och källaröversvämningar. Nu tas nästa steg, där sex gator ansluts till det redan omlagda ledningsnätet. När arbetet är klart är hela stadsdelen norr om Sörvallavägen åtgärdad. Beräknad kostnad: 11.3 miljoner kronor

Nya VA-ledningar, Centrum
Med utgångspunkt från Torggatan/Drottninggatan, där flera fastigheter så sent som 2014 drabbades av källaröversvämningar, byts 80 år gamla ledningar ut. De nya separerar också dag- och spillvatten vilket samtidigt minskar belastningen på avloppsreningsverket Arvidstorp. Arbetet startar 2017 med sträckan Drottninggatan-Kungsgatan och fortsätter sedan 2018. Beräknad kostnad: 7,5 miljoner kronor

Vattenreservoar i Sjuntorp och tryckstegring i Lindveden
Idag förses hela Sjuntorp och Upphärad med dricksvatten via en ensam huvudledning. Det innebär att samhällena snabbt blir utan vatten vid ett avbrott. Med en så kallad högvattenreservoar i Sjuntorp skapas en buffert som fördröjer vattenbristen, om problem uppstår. Parallellt behövs en station norr om Lindveden för att öka vattentrycket, så att även det nya området vid Sjölanda kan försörjas. Tryckstegringsstationen gör också att problemen med dåligt tryck i kranarna för de boende i Lindveden åtgärdas. Beräknad kostnad: 22,5 miljoner kronor

Trollhättan Energi AB är ett företag med 100-åriga anor. Under alla dessa år har målet varit att tryggt och säkert leverera ljus och värme till våra kunder. Det målet finns naturligtvis kvar. Idag har bolaget vuxit med nya affärsområden; Hela stans miljöbolag – med 135 anställda och en omsättning på omkring 400 miljoner kronor. Vi ansvarar för elnät, fjärrvärmenät, renhållning, vatten- och avloppsnät samt stadsnät. Dessutom producerar och säljer vi el, biogas samt fjärrvärme; producerar dricksvatten och renar avloppsvatten. 


Ett hållbart och enkelt vardagsliv är vår vision och ledstjärna. Trollhättans Stads vision om 70 000 trollhättebor år 2030 omfattar oss på Trollhättan Energi i allra högsta grad. Vår strävan är att bidra till en varm, öppen och kreativ vardagsmiljö, där nya idéer förverkligas och leder oss närmare ett hållbart samhälle. Vi vill att vårt arbete gör skillnad för trollhätteborna och världen runt omkring oss. För att snabbare nå resultat samarbetar vi gärna med andra. Omtanken om kunderna och varandra är genuin. Var och en av oss känner ansvar för att göra vardagslivet enklare och roligare - och skapa nya möjligheter för människor och företag i Trollhättan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy