Skip to main content

Vattendammarna vid Östra Torp - en miljöinvestering

Nyhet   •   Aug 19, 2013 08:46 CEST

Vid de stora markarbetena inför bygget av Östra Torp byggdes ett nytt dagvattensystem för att påverka den naturliga miljön så lite som möjligt. Dammarna var en investering för miljön och provtagning visar att området har återhämtat sig bra.

En befintlig vägdagvattendamm byggdes om och tre nya dammar anlades för att ta hand om dag-, tak- och naturvatten. Dammarna behövdes för att inte vattnet från omgivningen, E6:an, västra och östra Torp skulle påverka omkringliggande vattendrag och den miljö som i samband med markarbetena förändrats från åker-, ängs- och ravinlandskap till ett handelsområde med parkeringsplatser.

När markarbetena var klara utfördes undersökningar i det känsliga vattendraget Kärraån som har höga naturvärden med ett etablerat bestånd av både lax och laxöring. Provfisket blev mycket positivt och visade på att förhållanden för fisk och bottenfauna var bättre än innan markarbetena startade. Reproduktionen av lax och öring hade varit god och det påträffades högre tätheter av årsungar 2012 jämfört med 2011 både upp- och nedströms.

Miljöavdelningen är tillsynsmyndighet för reningen i dammarna och kommer att kontrollera utsläppen via ett kontrollprogram som innebär att mätning och provtagning av utgående vatten kommer att ske löpande från det nya området Östra Torp.

- När vi bygger en ny bussterminal och pendelparkering  så planerar vi för att även leda det avrinningsvattnet till dammarna på östra Torp för rening och flödesutjämning, säger Bo Kvartsberg från tekniska kontoret.

För mer information kontakta gärna:
Bo Kvartsberg
Projektledare tekniska kontoret
Telefon 0522-69 62 07