Skip to main content

Delårsrapport visar på överskott

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2012 07:19 CEST

Prognosen för 2012 är ett beräknat överskott på +53 mkr för kommunen samt +73 mkr för kommunkoncernen. Överskottet för kommunen beror helt på en sannolik återbetalning från AFA Försäkring på 57 mkr för premier erlagda 2007 och 2008.

Resultat t.o.m. april
Kommunens resultat t.o.m. april uppgår till -14 mkr. Det budgeterade periodresultatet uppgår till -36 mkr. Det bättre resultatet jämfört med budget beror på att pengar för årets löneökningar inte har behövts ännu.

Budgetavvikelsen för verksamheterna uppgår till +5 mkr, men det är stora skillnader mellan nämnderna. Socialnämnden redovisar det största underskottet med -15 mkr.

Resultatet för kommunkoncernen uppgår till +20 mkr. Förutom kommunens resultat har bolagen ett samlat resultat på +28 mkr och stiftelserna +6 mkr. Av bolagen redovisar Uddevalla Energi AB ett resultat på +33 mkr, Uddevalla Omnibus AB +1 mkr medan Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB redovisar ett underskott på -2 mkr.

Av stiftelserna redovisar Uddevallahem och Gustafsbergsstiftelsen vardera ett överskott med 2 mkr. Jakobsbergsstiftelsen och Ljungskilehem redovisar vardera ett överskott med 1 mkr.

Investeringar
Kommunkoncernens investeringar uppgår till 119 mkr, varav kommunen svarar för 95 mkr. De största delarna är nybyggnation av Rotviksbro äldreboende, ny- och ombyggnad av Fasseröds förskola, sista etappen av överföringsledning för vatten/avlopp mellan Uddevalla och Ljungskile samt investeringar inom Uddevalla Energi AB och Uddevallahem.

Invånarantal
Invånarantalet fortsätter att öka och uppgick 2012-03-31 till 52 249 personer. Ökningen är därmed 93 personer sedan årsskiftet.

Helårsprognos
Helårsprognosen för kommunen uppgår till +53 mkr att jämföra med det budgeterade resultatet på +36 mkr. I prognosen ligger nämndernas resultat med ett underskott på -53 mkr. Nämndernas underskott balanseras av en sannolik engångsintäkt avseende återbetalning från AFA Försäkring för åren 2007 och 2008 på 57 mkr. Dessutom ingår realisationsvinster-/förluster vid försäljning av mark och byggnader med 4 mkr.  

I nämndernas prognostiserade resultat bedöms socialnämnden få ett underskott på -46,5 mkr. Underskottet är framförallt hänförligt till volymökningar inom hemtjänst, hemsjukvård, försörjningsstöd samt särskild handikappomsorg.  Barn- och utbildningsnämnden beräknas redovisa ett underskott på -2,0 mkr. Tekniska nämndens VA-verksamhet visar underskott på -2,5 mkr avseende en retroaktiv återbetalning till fastighetsägare vars byte av vattenmätare försenats.

Årsprognosen för hela kommunkoncernen beräknas till +73 mkr.

Kommunens nettoinvesteringar för helåret beräknas till 325 mkr och för kommunkoncernen till 580 mkr.

För mer information kontakta gärna kommunalrådet Henrik Sundström, telefon 0522-69 61 01 eller 070-165 71 25, e-post henrik.sundstrom@uddevalla.se eller
ekonomichef Kenneth Erlandsson, telefon 0522-69 60 03 eller 070-569 60 70,
e-post kenneth.erlandsson@uddevalla.se

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän