Dybtqgii6y1wi9pcmmlg
Zr8bgkgsogy8cmbasrny

”Hackfest” samlar experter för att utveckla dataprogram som förutspår epidemier

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 10:00 CEST

I Umeå 20-22 juni samlades hälsoforskare från bland annat Världshälsoorganisationen WHO och Umeå universitet med mjukvaruutvecklare från Microsoft för att utveckla ett dataprogram för prognos- och tidigt varningssystem för epidemier av myggburna virussjukdomar såsom zika-, dengue- och chikungunyafeber.

Hr3emomoxdahzbf5afal
Zr8bgkgsogy8cmbasrny

21 av 27 prövande klarade praktisk del av kunskapsprov för läkare

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 15:44 CEST

Resultaten har presenteras för det tredje praktiska delprovet i Umeå universitets kunskapsprov för läkare med utbildning utanför EU- och EES-området. Delprovet genomfördes den 8-9 juni.

Media no image
Fxllejv9dyuhtlvbfkfl

Skolans breda mål syns inte i mätningar av resultat

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 09:00 CEST

Begrepp som resultat och kvalitet kan vara problematiska i skoldebatten. Många centrala mål i läroplanen om exempelvis kritiskt tänkande och att fostra demokratiska medborgare fångas inte upp av vanliga mätningar, eftersom de indikatorer som används inte gäller dessa breda mål. Det visas i ett forskningsprojekt vid Umeå universitet.

– Det är en anmärkningsvärd utveckling att skolans breda mål kommer i bakgrunden i en värld där samtidigt antidemokratiska krafter, miljöhot och andra globala utmaningar behöver mötas med just den inriktning på de breda mål vårt skolsystem är tänkt att ha, säger Ulf Lundström, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

Det senaste numret av forskningstidskriften Utbildning & Demokrati har temat Skolan och marknaden. Flera av artiklarna är resultatredovisningar från forskningsprojektet Inkluderande och konkurrerande vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet med Ulf Lundström som projektledare.

I temanumret analyseras marknadiseringens konsekvenser för skolsystemet, exempelvis hur skolvalet förstärker den sociala segregationen i samhället. I olika artiklar visas hur marknadsföring och utvecklingen av skolor som varumärken har blivit väsentliga och nästan ofrånkomliga inslag i arbetet för både lärare, elever och skolledare. Skolorna behöver eleverna och deras skolpeng och måste därför göra sig synliga och attraktiva i konkurrensen på skolmarknaden. Det leder till ett behov av tydliga profiler, eller varumärken. Dessa är ofta riktade till speciella elevgrupper, vilket resulterar i att socio-ekonomiska skillnader förstärks och likvärdigheten försämras.

En artikel exemplifierar hur marknadens logik medför att vinstintresset går före pedagogiska hänsyn och ambitionen att långsiktigt bygga en god skola. Artikeln beskriver hur John Bauer-koncernen etablerade sig, genererade vinst och så småningom gick i konkurs.

Temanumrets artiklar visar också på hur marknadiseringen interagerar med andra skolreformer som decentralisering, mål- och resultatstyrning samt med gymnasiereformerna. En studie, baserad på rektorsenkäter, visar att rektorerna anser att reformer som är präglade av New Public Management bidrar till att försämra likvärdigheten medan reformer kopplade till statlig styrning anses förbättra likvärdigheten.

– Det finns en oreflekterad användning av begreppet kvalitet i skoldebatten utan att man alltid har klart för sig vad det innebär. Trenden mot mål- och resultatstyrning och marknadstrenden förstärker varandra, så att fokus hamnar på det enkelt mätbara medan skolans breda mål glöms bort, säger Ulf Lundström som också har varit redaktör för detta temanummer av Utbildning och demokrati.

Till artiklar i Utbildning & Demokrati 1/2017 

För mer information, kontakta gärna:

Ulf Lundström
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet
Telefon: 090-786 94 97
Mobil: 070-67 60 897
E-post: ulf.p.lundstrom@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Begrepp som resultat och kvalitet kan vara problematiska i skoldebatten. Många centrala mål i läroplanen om exempelvis kritiskt tänkande och att fostra demokratiska medborgare fångas inte upp av vanliga mätningar, eftersom de indikatorer som används inte gäller dessa breda mål. Det visas i ett forskningsprojekt vid Umeå universitet.

Läs vidare »
Media no image

Medicinteknisk forskning får stöd av Tillväxtverket

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 14:05 CEST

Projektet Medicinsk teknik för företagstillväxt i Norrland, MT4North, har beviljats 4,65 miljoner kronor i stöd från Tillväxtverket. I projektet, som syftar till att utveckla medicintekniska företag i norra regionen, ingår bland andra Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik, CMTF, vid Umeå universitet.

– Det är väldigt glädjande att CMTF, tillsammans med partners, fått förtroendet att driva projektet MT4North, säger Per Hallberg, föreståndare för Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik, CMTF.

MT4North är ett samverkansinitiativ mellan Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik, Umeå universitet, Luleå Tekniska universitet, samt Västerbottens och Norrbottens läns landsting. Projektet har som mål att utveckla medicintekniska företags forsknings- och innovationsverksamhet.

I norra regionen finns en rad medicintekniska företag inriktade på vanliga sjukdomstillstånd som särskilt drabbar äldre människor, till exempel stroke, glaukom, gång- och balansproblem, hydrocefalus och kronisk smärta. Projektet MT4North ska utifrån redan etablerade nätverk mellan innovationsinriktade forskare och näringsliv inom medicinsk teknik skapa, implementera och förankra en ny företagsinriktad innovationsmodell. Modellen ska sedan användas för att vidareutveckla ett antal medicintekniska innovationsidéer.

– Projektet spänner över 9,3 miljoner kronor och fokuserar på att tillvarata den kunskapsbank som CMTF varit med om att bygga upp för att skapa nya vägar för medicintekniska innovationer att nå marknaden, säger Per Hallberg.

Tillväxtverket har nu beviljat 4,65 miljoner kronor i stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden under perioden 2017-2019. De övriga intressenterna i projektet; Umeå universitet, Luleå Tekniska universitet, Regionförbundet i Västerbotten, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting, medfinansierar projektet med lika mycket.

Läs mer om MT4North på CMTF:s hemsida

För mer information, kontakta gärna:

Per Hallberg, föreståndare för CMTF, Umeå universitet
Telefon: 090-786 80 62, 073-822 46 20
E-post: per.hallberg@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Projektet Medicinsk teknik för företagstillväxt i Norrland, MT4North, har beviljats 4,65 miljoner kronor i stöd från Tillväxtverket. I projektet, som syftar till att utveckla medicintekniska företag i norra regionen, ingår bland andra Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik, CMTF, vid Umeå universitet.

Läs vidare »
X2ocjfu1etyrjnejhfvw
Ailfxq6awi2nrmdhib6ga

Konst av Anders Lind ställs ut i Reykjavik och Berlin

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 10:40 CEST

Det är ljudkonstutställning "Lines" av Anders Lind, konstnärlig lektor vid institutionen för Estetiska ämnen, Umeå universitet, som kommer att ställas ut på Nordens hus i Reykjavik och på Felleshus i Berlin.

F39pllwomforueujecrr

35 miljoner kronor till tvärvetenskaplig forskning om växters stressrespons

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 10:00 CEST

Forskarna Åsa Strand, Stefan Björklund och Martin Rosvall vid Umeå universitet har beviljats ett femårigt forskningsanslag på 35 miljoner kronor av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Projektet är tvärvetenskapligt och handlar om att kartlägga hur växter reagerar på stress, till exempel torka och extrema temperaturer.

Media no image
Fxllejv9dyuhtlvbfkfl

Markkonflikter i fokus på stor konferens

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 08:48 CEST

Hur naturresurser används skapar ofta konflikter. 18-22 juni anordnas en stor global konferens i Umeå om markanvändning. Bland annat diskuteras hur man kan bygga en bro mellan naturvård och utveckling – i Sverige lika väl som i Kenya.

Miljöfrågor handlar i många fall om markanvändning, något som kommer att diskuteras under konferensen ISSRM. Inte minst skogen står ofta i fokus, med olika behov för produktion, rekreation och biologisk mångfald samt i Sverige även för rennäringen. Kraven på markanvändningen förändras dock snabbt i takt med att samhället utvecklas.

– Det är inte bara att skogsanvändningen förändras, utan även skogsanvändarna själva och skogsägarna förändras och får andra prioriteringar. Det är något vi studerar i ett av de tre Formas-forskningsprojekt i Umeå som håller i konferensen, säger Carina Keskitalo, forskningsledare för projektet Plural och en av de lokala konferensorganisatörerna.

För att diskutera dessa frågor har tre forskningsprojekt lyckats locka den internationella konferensen ISSRM, International Symposium on Society and Resource Management, till campus i Umeå. Konferensen har 440 anmälda och 56 sessioner som berör olika typer av konflikter eller diskussioner kring markanvändning överallt i världen. Konferensen hålls vartannat år i USA och vartannat år någon annanstans i världen, i år alltså i Umeå.

En av huvudtalarna är Leela Hazzah som grundade den prisbelönta organisationen Lion Guardians. Hon ska tala om hur människor och lejon kan samexistera i Kenya och Tanzania.

– Även om viltvård i Afrika kan kännas fjärran från norra Sverige, är problematiken kring markanvändning likartad. När traditionell konflikthantering varken tycks gynna människor eller djur i det långa loppet, gäller det att hitta nya lösningar. Lion Guardians har genom att kombinera urbefolkningens kunskap med modern teknik lyckats hantera en svår konflikt, säger Camilla Sandström, forskningsledare för projektet Hållbar landsbygdsutveckling.

Andra huvudtalare vid konferensen är den norske naturturismforskaren Bjørn Kaltenborn, som också pratar om möjligheterna att samordna olika naturresursanvändningar, samt Neil Adger, känd klimatforskare från Storbritannien.

– Konferensens tema sätter fokus på viktig samhällsutveckling och därigenom också på forskning som bedrivs både vid Umeå Universitet och SLU, säger Linda Lundmark, forskningsledare för projektet Mobilisering av landsbygden.


För mer information, kontakta gärna

Carina Keskitalo
Professor i statsvetenskap, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå Universitet
Adjungerad professor professor, SLU
Telefon: 090-786 50 80
E-post: carina.keskitalo@umu.se

Linda Lundmark
Docent i kulturgeografi, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå Universitet
Telefon: 090-786 63 60
E-post: linda.lundmark@umu.se

Camilla Sandström
Professor i statsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet
Telefon: 070-219 63 44
E-post: camilla.sandstrom@umu.se

Praktisk information:
Massmedier är välkomna. Registreringen öppnar söndag 18 juni kl. 10, övriga konferensdagar kl. 8. Nyckeltalarna föreläser måndag-onsdag kl. 10.30. Plats: Universum, Umeå campus.

Till konferensprogrammet

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Hur naturresurser används skapar ofta konflikter. 18-22 juni anordnas en stor global konferens i Umeå om markanvändning. Bland annat diskuteras hur man kan bygga en bro mellan naturvård och utveckling – i Sverige lika väl som i Kenya.

Läs vidare »
Gr71ong3qxtnjl6gyud4
Qhwfaqsdrxebbhsrj34i

​​Väderförhållanden vid snösmältning har stor betydelse för nordliga sjöar

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 14:42 CEST

Tajmingen av olika temperaturdrivna processer under vårvintern har en stor effekt på sjöekosystems funktioner, och därmed vad som avsätts år för år på sjöbottnarna. Vi har underskattat betydelsen av allt som händer i en sjö i samband med snösmältningen och islossningen, skriver Dominique Maier i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet fredagen den 15 juni.

Media no image
Fxllejv9dyuhtlvbfkfl

Utbildning av psykoterapeuter nystartar i Umeå

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 15:04 CEST

Snart blir det möjligt att utbilda sig till psykoterapeut vid Umeå universitet. Vårterminen 2018 startar psykoterapeututbildningen som delvis ska ske på distans. Idag finns ingen psykoterapeututbildning norr om Uppsala.

– Vi ser ett stort behov av psykoterapeuter inom vården och därför känns det bra att vi kan komma igång med denna utbildning i Umeå där den naturligt knyter an till våra övriga program inom psykologi, säger Mattias Lundberg, studierektor vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet.

Psykoterapiprogrammet blir på 90 högskolepoäng. Utbildningen sker på halvfart under tre år så att studierna kan kombineras med arbete exempelvis inom vården. Ett antal träffar per termin hålls på Umeå campus men i övrigt sker utbildningen via internet. Det blir intagning en gång per år till cirka 20 studieplatser. Den som klarar godkänt på utbildningen kan sedan söka legitimation som psykoterapeut.

– Extra positivt är att vi även kommer att kunna erbjuda en inriktning mot specialistbehörighet för psykologer, säger Mattias Lundberg.

För att kunna söka till psykoterapiprogrammet ska man antingen ha examen som psykolog eller vara utbildad läkare, socionom eller ha annan yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom vård i kombination med kompletterande kurser i psykologi.

Organisatoriskt kommer utbildningen att höra hemma under Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi. Umeå universitet har längre tillbaka haft psykoterapeututbildning under Medicinska fakulteten. De två senaste åren har ingen intagning skett. Senast man antog studenter, 2015, gick det sex sökande på varje studieplats.

För mer information, kontakta gärna:

Mattias Lundberg
Studierektor Institutionen för psykologi
Umeå universitet
Telefon: 090-786 66 45
E-post: mattias.lundberg@umu.se

Pressbild på Mattias Lundber för fri publicering. Foto: Mattias Pettersson. 

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Snart blir det möjligt att utbilda sig till psykoterapeut vid Umeå universitet. Vårterminen 2018 startar psykoterapeututbildningen som delvis ska ske på distans. Idag finns ingen psykoterapeututbildning norr om Uppsala.

Läs vidare »
Media no image
Jq3mxhqakzoovjxeloh6

Antibiotikaresistens och infektionssjukdomar ­– utmaningar som lockar toppforskare till Umeå

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 09:18 CEST

Måndag den 19 juni kommer världsledande infektionsforskare till Umeå för att bland annat diskutera förändrade spridningsmönster av infektioner och antibiotikaresistens. Symposiet är det andra i en serie av jubileumssymposier med anledning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses 100-års jubileum.

Infektionssjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till sjukdom och död i världen. Internationell forskning om infektioner fokuserar alltmer på olika smittämnens specifika verkningsmekanismer och hur de kan motverkas av värdorganismens försvarsstrategier. Ny kunskap lägger grunden för utveckling av nya och bättre antimikrobiella strategier för att förebygga och behandla infektionssjukdomar.

Under jubileumssymposiet i Umeå kommer inbjudna experter att lyfta aktuella exempel från infektionsforskningen. De kommer också att medverka i en paneldiskussion där de utbyter idéer om hur vi ska möta framtida utmaningar kopplade till infektioner.

– Infektionssjukdomar är ett område där forskningen vid Umeå universitet har en mycket stark ställning. Utmaningarna är dock många och det är angeläget att tackla problematiken, exempelvis den ökade förekomsten av vissa infektioner, men också det hot som antibiotikaresistens utgör. Därför ska det bli väldigt spännande att under symposiet få lyssna till några av världens ledande forskare på området, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som är en av Europas största privata forskningsfinansiärer, fyller 100 år under 2017 vilket bland annat uppmärksammas genom sex vetenskapliga symposier runt om i landet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under sina första 100 år anslagit sammanlagt 24 miljarder kronor till svensk forskning. Av dessa har 1,7 miljarder kronor gått till Umeå universitet och SLU i Umeå, varav 1,2 miljarder kronor de senaste 10 åren.

Sedan 2011 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utsett 5 Wallenberg Scholars, 13 Wallenberg Academy Fellows och en Clinical Scholar vid Umeå universitet och SLU i Umeå samt beviljat 15 projektanslag.

– Det är mycket värdefullt för oss att kunna erbjuda goda ekonomiska villkor för toppforskare, som bidrar till ny kunskap i forskningens frontlinje. Stiftelsen har under årens lopp gett oss signifikanta anslag till projekt och till Wallenberg Scholars, vilket varit centralt för att kunna etablera och bedriva forskning med högsta kvalitet, säger Peter Högberg, rektor vid SLU.

Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, kommer tillsammans med verkställande ledamot Göran Sandberg att delta i jubileumsseminariet vid Umeå universitet.

– Forskning inom infektionsområdet är oerhört angelägen och hotet om antibiotikaresistens understryker det ytterligare. Den forskning som Stiftelsen är med och finansierar ska vara av internationell toppklass och dessutom landsgagnelig, det vill säga främja utvecklingen av Sverige. Det tycker vi att de satsningar vi sett vid Umeå universitet och SLU gör, och vi är säkra på att den bidrar till att sprida ny kunskap, konstaterar Peter Wallenberg Jr.

Symposiet i Umeå riktar sig till infektionsforskare på högsta vetenskapliga nivå. Journalister är välkomna att delta och intervjua forskare samt Peter Wallenberg Jr och Göran Sandberg vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

För mer information om jubileumssymposiet, vänligen kontakta:

Bernt Eric Uhlin, vetenskaplig koordinator för jubileumssymposiet vid Umeå universitet, professor i medicinsk mikrobiologi vid Institutionen för molekylärbiologi och föreståndare vid The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS.
Telefon: 090-785 67 31
E-post: bernt.eric.uhlin@umu.se


Mattias Grundström Mitz
Presschef, Umeå universitet
Telefon: 070-610 08 05
E-post: mattias.mitz@umu.se


Olof Bergvall
Kommunikatör, presskontakt, SLU
Telefon: 072-236 29 15
E-post: olof.bergvall@slu.se


För intervjuer med Peter Wallenberg Jr och Göran Sandberg:
Carina Dahlberg
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Telefon: 070-273 68 50
E-post: carina.dahlberg@wfab.se

Program för jubileumssymposiet:
http://www.kva.se/sv/kalendarium/umea

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Måndag den 19 juni kommer världsledande infektionsforskare till Umeå för att bland annat diskutera förändrade spridningsmönster av infektioner och antibiotikaresistens. Symposiet är det andra i en serie av jubileumssymposier med anledning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses 100-års jubileum.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 45 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • vimjvdriprewatjsesfns@laoxcuqcyuumu.se
  • 090-786 50 89
  • 070-610 08 05

Om Umeå universitet

Umeå universitet

Vid Umeå universitet bedrivs stark forskning inom flera områden, många av våra forskare tillhör världseliten.

Vi är också ett av landets största utbildningsuniversitet och erbjuder ett brett och attraktivt utbud av program och kurser och goda studiemiljöer.

Vårt campus utgör en inspirerande miljö för de mer än 4 300 anställda och drygt 32 000 studenter som valt oss.

Genom samarbete med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen bedriver Umeå universitet en verksamhet som ständigt utvecklas och förändras.