Skip to main content

Hedersdoktorer vid Samhällsvetenskaplig fakultet

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2019 15:05 CEST

Foto på Clara Mulder: Milette Raats, Nl. Foto på Michael Adams: Nic Delves-Broughton, University of Bath.

Clara Mulder, professor i kulturgeograf från Nederländerna, och Michael Adams, professor i management från Storbritannien, har utsetts till 2019 års hedersdoktorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna fördjupa och utveckla samarbetet med dessa två framstående forskare inom det samhällsvetenskapliga området, och vi är därför glada över att de vill motta utmärkelsen, säger Ruth Mannelqvist, dekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Clara Mulder är professor i geografi vid universitetet i Groningen i Nederländerna, tidigare vid universitetet i Amsterdam. Hon är en internationellt ledande kulturgeograf och befolkningsforskare som gett banbrytande bidrag till den befolkningsgeografiska forskningen, om främst migration, lokala flyttningar och bostadskarriärer. Forskningen har haft stor betydelse för kunskapen om befolkningsförändringar och planering på lokal och regional nivå. Ett centralt tema har varit familjens roll i flyttningsprocessen.Hon leder ERC programmet “Family ties that bind: A new view of internal migration, immobility and labour-market outcomes”. Hennes forskning har bland annat omfattat studier av flyttningar i samband med skilsmässor, hur lokala band till platsen påverkar familjers flyttningsmönster samt hur familjeband påverkar valet av bostadsort.

Clara Mulder har under många år samverkat med forskare och lärare vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten, både vid Institutionen för geografi, där hon också varit gästforskare, och vid Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) och på olika sätt främjat samarbetet mellan befolkningsforskare i Sverige och Nederländerna.

Michael Adams är professor i strategisk riskhantering och chef för Research Center in Strategic Risk vid University of Bath, England. Han har haft akademiska tjänster vid universiteten i Swansea, Glasgow, och Massey (Nya Zeeland), och även arbetat som revisor i både privat och offentlig sektor. Han har varit konsult för flera finansiella institut både i Storbritannien och utomlands och har använts som expertvittne vid rättegångar som rört försäkringar. Adams gärning för fakulteten handlar om brobyggande mellan ämnen och discipliner, och mellan Umeå och olika internationella forsknings- och undervisningsmiljöer. Adams engagemang för att forskningen ska vara till nytta för samhälle och näringsliv märks också som ett tydligt drag hos honom.

Michael Adams har sedan i början av 2000-talet arbetat nära Handelshögskolan och Enheten för ekonomisk historia med utveckling av forskning och forskarutbildning med inriktning mot finans- och försäkringsfrågor. Han har också visat på betydelsen av ekonomisk-historiska perspektiv och ansatser i försäkringsforskningen. Inom den historiska forskningen har Adams bidragit till att lyfta fram kvantitativa och ekonometriska ansatser baserade på ekonomisk teori inom studier av finansiell näringslivshistoria.

Hedersdoktorerna installeras vid Umeå universitets årshögtid i oktober.

Pressbild på Clara Mulder
https://mediabank.umu.se/detail/Clara+Mulder+MTS+/19291

Pressbild på Michael Adams
https://mediabank.umu.se/detail/Michael+Adams+NDB/19314

För mer information, kontakta:

(Clara Mulder)
Gunnar Malmberg
E-post: gunnar.malmberg@umu.se
Telefon: 090-786 54 95

(Michael Adams)
Helen Strömberg
E-post: helen.stromberg@umu.se
Telefon: 090-786 76 54

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.