Skip to main content

Delårsrapport godkänd av fullmäktige i Upplands Väsby kommun

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 18:18 CEST

Under måndagskvällen godkände fullmäktige på kommunstyrelsens förslag kommunens delårsrapport för perioden januari-augusti 2016. Rapporten visar en ekonomi i balans och en god måluppfyllelse. Den ekonomiska prognosen för helåret är ett resultat om +60,8 miljoner kronor, vilket är +19,5 miljoner kronor högre än budget.

– Vi har ordning och reda på ekonomin och det är en viktig förutsättning för att hantera de ekonomiska utmaningar som vi står inför, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelseordförande i Upplands Väsby.

Den ekonomiska prognosen för kommunen sett till helåret är positiv med +60,8 miljoner kronor, vilket innebär ett resultat +19,5 miljoner kronor högre än budget. Den positiva avvikelsen mot budget utgörs främst av nämndernas resultat med sammanlagt +19,1 miljoner kronor. Däremot bedöms social- och äldrenämnden gå med ett underskott om -12,8 miljoner kronor, vilket beror på ökade kostnader inom individ- och familjeomsorg, samt äldreomsorgen. I prognosen redovisas även resultatet för kommunkoncernen, vilket förväntas uppgå till +135,9 miljoner kronor. Väsbyhems koncernresultat prognosticeras till +76,0 miljoner kronor.

Delårsrapporten visar även på en god måluppfyllelse för kommunfullmäktiges tio mål. Av de tio målen, som syftar till att uppnå hög kvalitet i kommunens tjänster och service, förväntas fyra av målen att uppnås helt och sex mål att uppnås delvis. Väsby ligger fortsatt i framkant inom miljöområdet och har klättrat till en tredje plats i Aktuell Hållbarhets kommunranking. Även näringslivsklimatet är i topp vilket stärks av en sjätteplats i Svenskt Näringslivs kommunranking. Skolresultaten har förbättrats och ligger nära årets mål. Byggtakten av nya bostäder är hög och i år beräknas totalt 371 bostäder färdigställas. Befolkningen förväntas öka med drygt 1 100 nya invånare under 2016. Väsby är därmed en av de snabbast växande kommunerna i både länet och riket.

– Det finns stora utmaningar i att växa i den takt vi gör och därför är vi mycket nöjda med att ekonomin är i så god balans just nu. Förutsättningar finns för kommunens olika verksamheter att fortsätta utvecklas, säger Derk de Beer, ekonomidirektör i Upplands Väsby kommun.

Det slutliga resultatet för år 2016 redovisas i samband med att årsredovisningen antas av kommunfullmäktige i mars 2017.

För mer information:
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Derk de Beer, ekonomidirektör, 073-910 44 73
Ulrika Walldén, tf kommunikationschef, 073-910 40 29

Upplands Väsby kommun har idag över 43 500 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se